Nová zelená úsporám, to je slogan a zároveň jméno dotačního programu ministerstva životního prostředí. Program je určen majitelům rodinných domků s cílem zajištění energetické úspory v jejich obydlích. V průběhu příštích šesti let se chystá ministerstvo životního prostředí rozdělit mezi domácnosti celkem 27 miliard Kč.

Program Nová zelená úsporám staví na základech úspěšného projektu Zelená úsporám, který běží v České republice již od roku 2009. A nutno podotknout, že velmi úspěšně. Za oněch 6 let fungování bylo v rámci tohoto dotačního systému úspěšně vyřízeno 74 tisíc žádostí, přičemž náklady na ně přesáhly 20 miliard Kč.

Hlavní změnou nového programu, který začíná již na podzim tohoto roku, je fakt, že žádat o dotace lze nyní průběžně. Do teď byla doba na podání žádosti omezena vždy na 1 rok, nyní přišla změna ve prospěch dlouhodobějšího principu. Žádat lze tedy neomezeně až do konce programu Nová zelená úsporám, jenž se předpokládá v roce 2021.

Obecně vzato, potenciální žadatel má spoustu času na důkladnou analýzu, naplánování a přípravu projektu. Jeho realizaci může rozdělit až do několika let.

Peníze budou z dotačního fondu přerozdělovány postupně, prvních 500 milionů dokonce již letošní rok pro nejrychleji podané žádosti. Pro rok příští by měla částka vzrůst na číslo přesahující 3 miliardy korun. Důležitou otázkou je, kde se vzalo takové množství peněz na výplatu těchto dotací. Odpovědí je prodej emisních povolenek.

Ministerstvo životního prostředí realizuje tento projekt s vizí tří hlavních cílů.

1) Zlepšení současného stavu životního prostředí, konkrétně snížení produkce skleníkových plynů a znečišťujících látek.

2) Úspora energie pro konečného spotřebitele, která by měla vést k celkovému zlepšení ekonomické situace v České republice.

3) V neposlední řadě myslí Ministerstvo vnitra České republiky také na kvalitu a komfort života občanů tohoto státu. Tyto charakteristiky chce tímto krokem zvyšovat, respektive zlepšovat.

Na jaké konkrétní případy lze poskytnout dotaci? 

Jsou stanoveny přesné situace, ve kterých lze využít finanční podpory. Každý případ má předepsané konkrétní podmínky, vyjádřené většinou přesnými číselnými hodnotami.

 • Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  V tomto bodě se jedná o dotace na kompletní zateplení budovy či pouze jednotlivých částí (obvodové stěny, střecha, stropy, podlahy). Přispět lze také na výměnu oken či dveří za účelem zlepšení energetické náročnosti.
 • Výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Výměna neekologického zdroje tepla za zdroj ekologicky šetrnější
  Nahrazení přístrojů, které spalují uhlí, koks nebo uhelné brikety ekologicky šetrnějšími zdroji vytápění, jimiž jsou například kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla.
 • Výměna elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • Fotovoltaické systémy

Dotace na fotovoltaické systémy lze rozdělit na dvě skupiny. Ta první obsahuje zřízení systému pro ohřev vody, do té druhé spadá kompletní výstavba malé fotovoltaické elektrárny za účelem výroby dostatečného množství elektrické energie pro rodinu, respektive daný rodinný dům. Částka na dotaci na tento způsob vyrábění elektrické energie může dosáhnout výše až 100 000 Kč.

Pro koho tyto dotace slouží? 

Dotační program Nová zelená úsporám je určen primárně pro rodinné domy. Zažádat si o příspěvek může každý vlastník či stavebník rodinného domu na území celé České republiky, bez ohledu na to, jedná-li se o fyzickou či právnickou osobu.

Zároveň musí být splněna podmínka o správném vyplnění a podání žádosti. Tento krok se činí výhradně elektronicky, a to za pomoci online formuláře, umístěného na webových stránkách programu. Podávání žádostí bylo spuštěno dnem 22. 10. 2015 a bude spuštěno nepřetržitě až do času skončení programu.

Pro bezproblémové kladné vyhodnocení žádosti je zapotřebí řídit se několika důležitými pravidly. V první řadě se jedná o celkovou možnou výši podpory. Jednomu projektu (jedné žádosti) může být uhrazeno maximálně 50 % pokrytí všech výdajů, které jsou řádně doložené.

Řádné doložení může mít několik podob. Jako doklad o doložení slouží dodavatelská faktura včetně soupisu všech provedených prací, dále výpis z katastru nemovitostí, ne starší než 9 měsíců. V neposlední řadě je řádným dokladem, na základě kterého lze vyplatit podporu potvrzení o úhradě, v případě bezhotovostní platby se jedná o výpis z bankovního účtu. Při dokládání příslušných dokladů je nutné si pohlídat a dodržet veškeré stanovené lhůty na dodržení.

Nominálně vyjádřeno je maximální možná výše dotace stanovena na 5 milionů korun na jednu žádost. Zároveň je povolena právě jedna žádost, nikoliv více, na jeden rodinný dům.

Pokud nespadáte ani do jedné ze skupin, můžete zkusit využít alespoň tuto kalkulačku úspory.

Nová zelená úsporám

Jak o podporu požádat? 

Podávání žádostí je v první fázi prováděno výhradně skrze online formulář na webových stránkách programu. Následně je zapotřebí doručit (osobně nebo poštou) listinnou podobu žádosti včetně povinných příloh na jakékoli z třinácti krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR. Lhůta pro provedení tohoto kroku je 5 kalendářních dnů.

Před samotným vyplněním a podáním žádosti je nutné provést několik důležitých kroků, které podmiňují úspěšné vyřízení žádosti o podporu. Přečtěte si následující návod, který vás krok po kroku provede celým procesem žádosti o podporu:

 • Zpracování odborného posudku 

Odborný posudek se skládá se dvou částí. Tou první je energetické hodnocení budovy, prováděné příslušným energetickým specialistou. Druhou část zastupuje projektová dokumentace, kterou musí vypracovat projektant. Dle zákona musí mít osoba projektanta potřebnou autorizaci.

 • Konzultace s příslušným stavebním úřadem

Stavební úřad, pod jehož příslušnost žadatel spadá, musí zkontrolovat odborný posudek a souhlasit s ním.

 • Krycí list technických parametrů 

Tato listina je povinnou přílohou žádosti o podporu. Obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů prováděných opatření u konkrétní budovy.

 • Elektronická žádost 

Systém v první řadě vyžaduje založit si uživatelský účet. Následně v informačním systému webových stránek, do kterého se již po registraci a následném znovu přihlášení dostanete, můžete vyplnit formulář se samotnou žádostí o podporu. Vyplněním formuláře vstoupí vaše žádost do evidence a bude posuzována.

 • Fyzické doručení potřebných listin 

Po vyplnění online žádosti máte 5 kalendářních (respektive pracovních) dní na zanesení vytisknutého a podepsaného formuláře na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky. Spolu s ním do obálky přidáte i odborný posudek a krycí list technických parametrů. Mějte na paměti, že odevzdávaná obálka musí být viditelně označena jako Žádost o podporu.

Poté jsou veškeré náležitosti a přílohy žádosti kontrolovány, načež je následně rozhodnuto o výsledku. V případě akceptování žádosti má žadatel povinnost zajistit si odborný technický dozor.

Následně je čas na realizaci samotného řešení. Výplata dotace probíhá zpětně, po předložení veškerých dokladů.

Tak to je skutečně výborná zpráva! Víte o tom, že si můžete zateplit svůj rodinný dům a snížit náklady na energie, přičemž na to ještě obdržíte dotaci? Pravděpodobně již jste o této možnosti něco slyšeli. Možná ale nevíte, jakým způsobem funguje od 1. 4. 2015.

Nová zelená úspora 2015 nabízí příležitost získat kromě zateplení dotaci také na modernizaci vytápění a větrání! Na co všechno můžete tedy obdržet často nezanedbatelný příspěvek? Jedná se o zateplení domů, výměnu oken, úsporné kotle, tepelná čerpadla, výstavbu rodinných domů i větrání a rekuperaci tepla. To už stojí za zvážení!

Dotace na zateplení a okna

Takřka nezbytný základ představuje snižování energetické náročnosti současných rodinných domů. Co všechno sem patří? Jedná se o dotace na zateplení obvodových zdí, sklepu i střechy, dále také o výměnu výplní stavebních otvorů. Z toho vyplývá, že dotaci lze obdržet nejen na zateplení, ale také na výměnu oken nebo dveří. Rozhodující roli přitom hraje průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy, výše měrné roční spotřeby tepla, která je nutná na vytápění po uskutečnění zateplení, součinitel prostupu tepla konkrétními prvky konstrukce a procentní snížení zmiňované roční spotřeby tepla v porovnání s původním stavem.

Při výpočtu je tedy znatelná změna oproti původnímu programu, protože bere v potaz nikoli podlahovou plochu domu, ale plochu konstrukcí, kupříkladu i stěny, jež byly zatepleny. To je rozhodně spravedlivější postup. Pokud se Vám podaří snížit měrnou roční spotřebu tepla o 40 %, obdržíte dotaci ve výši 30 %, jestliže ji snížíte o 50 %, získáte dotaci 40 %. Nejvyšší možnou dotaci si zajistíte, pokud snížíte měrnou roční spotřebu tepla oproti výchozímu stavu o 60 %, kdy budou způsobilé výdaje hrazeny z poloviny.

Je zřejmé, že při zateplení domu je nejlepší využít co nejsilnější izolaci. Pokud však je její tloušťka větší než 20 cm, skokově rostou náklady, jež sestávají z izolačního materiálu, kotvení, lišty lepicí a omítkové hmoty, pronájmu lešení i práce. Do zmiňovaných 20 cm se ale ze zmíněných položek proměňuje jen cena izolačního materiálu. Při překročení této hranice je nezbytné využít dvě vrstvy izolantu, což má za následek skokový nárůst ceny. Větší tloušťky tepelného izolantu jsou totiž náročnější na kotvení, což zapříčiňuje hlavní sání větru a jejich hmotnost. Pro co největší finanční úsporu je nejlepší použít tloušťku izolace v rozmezí 12-20 cm, kdy se počítá s meziročním růstem cen energií o 3 %.

Dotace na vytápění

[emaillocker]

Nová zelená úsporám se však také snaží o výměnu starých zdrojů tepla za nové. Zde je možné dostat dotaci na samotný zdroj tepla, příslušenství i jeho instalaci. Tato nabídka zahrnuje ruční i automatické kotle na biomasu, tepelná čerpadla všech typů, krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem, plynové kondenzační kotle i solární systémy, které slouží pro ohřev vody.

Dotaci na kotel je možné obdržet při současném zateplení obálky domu, ale i bez splnění této podmínky. Je třeba mít na paměti, že se vztahuje jen na materiály a výrobky, jez jsou uvedené v Seznamu výrobků a technologií. Rovněž instalaci kotle smí vykonat jen firma, jež je zapsána v Registru odborných dodavatelů. Ten je k dispozici na www.nzu2013.cz. Při podpisu smlouvy se budete muset zavázat svým čestným prohlášením, že kotel budete skutečně provozovat po celou dobu jeho udržitelnosti, v případě nutné výměny ho pak nahradíte stejným.

[/emaillocker]

Nová zelená úsporám

Maximální míra dotace na kotle a krbová kamna při současném zateplení domu dosahuje 75 %, bez současného zateplení je 55 %. Na podporu mají nárok jen kotle s nízkými emisemi, přičemž informace o technických parametrech by měl vždy dodat prodejce kotle.

Stejné jako u kotlů jsou podmínky poskytnutí dotace i pro tepelná čerpadla. Také zde platí, že pokud dům současně zateplujete, může být vyšší. Pro tepelná čerpadla je požadován jistý minimální topný faktor, jen že stanoven na 4,3 pro tepelná čerpadla země-voda a 3,1 pro tepelná čerpadla vzduch-voda.

Dotace na větrání s rekuperací

O dotaci lze žádat také na instalaci nuceného větrání s rekuperací tepla. Dotace je fixní, je poskytována na jeden rodinný dům a vše je třeba doložit protokolem z testu neprůvzdušnosti. Velikost dotace je na jeden rodinný dům ve výši 100 000 Kč a maximálně může činit 75 % způsobilých výdajů. Je určena pro rovnotlaké větrací systémy se zpětným získáváním tepla, pro systémy s centrálním vzduchotechnickým rozvodem a s ventilátory s regulací otáček. Velikost dotace na solární systém pro ohřev vody je odvislá od toho, zda bude využíván také pro přitápění. V tom případě však není příliš velká a činí nejvýše 50 000 Kč a 40 % způsobilých výdajů. Jestliže se solárním systémem nechcete přitápět, měl by zajišťovat spotřebu teplé vody v domě přinejmenším z poloviny.

Dotace na výstavbu nízkoenergetických domů

Velmi zajímavá nabídka se však týká i výstavby nových rodinných domů, kdy mohou stavebníci obdržet až 550 000 Kč! Podmínkou je, aby měly co nenižší energetickou náročnost. Je proto nutná i instalace systému nuceného větrání s rekuperací tepla. Mějte však na paměti, že pokud využijete této dotace, nemůžete dále čerpat podporu z jiných oblastí tohoto programu.

Podmínky získání jsou navíc dosti tvrdé. Jmenovat je nutné nízkou měrnou roční spotřebu tepla na vytápění (menší než 20 respektive 15 kWh/m2.rok), průměrný součinitel prostupu tepla obálkou domu pak musí být menší než 0,22 W/m2.K. V budově musí být zaveden větrací systém s rekuperací tepla a majitel by se měl být schopen prokázat i protokolem o absolvovaném blower door testu. Jde vlastně o podporu výstavby rodinných domů, jež se uskutečňuje v pasivním standardu.

Pasivním domem se rozumí nízkoenergetická budova, jež disponuje špičkovými tepelně-fyzikálními vlastnostmi, a je navržená tak, aby byla co nejúspornější. O menší částku než 550 000 Kč se mohou ucházet stavebníci, kteří budují obzvlášť úsporný nízkoenergetický dům, jenž musí mít roční spotřebu tepla nižší než 50kWh/m2.rok. Co je to onen požadovaný blower test? Tím se měří vzduchotěsnost obálky budovy. Ta je rozhodující pro bezchybné fungování nízkoenergetických i pasivních domů.

Pro všechny výše zmíněné oblasti máte možnost využít dotace na přípravu odborných posudků a projektovou dokumentaci. Je možné o ni žádat i na provedení testů neprůzvučnosti.

Postup při podání žádosti

V rámci programu Nová zelená úsporám lze žádat o příspěvek pouze elektronickou formou na portálu Novazelenausporam.cz. Nutné písemnosti pak musíte zaslat na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí.

Splnění podmínek Programu prokážete posudkem, který Vám musí vypracovat oprávněná osoba. Ten sestává z projektové dokumentace a energetického posudku. Pokud takovou autorizovanou osobu, která může vypracovat projektovou dokumentaci, neznáte, můžete ji vyhledat na internetových stránkách ČKAIT a ČKA. Podobně lze specialistu na vyhotovení odborného posudku vyhledat na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Dalším krokem by mělo být projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem. Budete k tomu potřebovat právě onen vypracovaný odborný posudek. Protože je pravděpodobné, že k němu bude mít stavební úřad nějaké připomínky, je třeba je do něj v součinnosti s odborníkem, jenž vám jej vyhotovil, zanést. Žádost o podporu musí nutně obsahovat i krycí list technických parametrů, jejž sestaví energetický specialista. V něm jsou vyjmenovány veškeré sledované technické parametry a také výkaz výměr provedených opatření.

Pak již můžete zaslat elektronickou formou žádost o podporu a doručit ji ve fyzické podobě i na některé z krajských pracovišť Fondu nejdéle do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti a očekávat rozhodnutí o její akceptaci. Pokud vám dotace nevyšla, můžete zkusit aspoň tuto kalkulačku možné úspory při volbě dodavatele a zadat do ní své údaje.