Kolem revize plynových kotlů, popřípadě dalších plynových spotřebičů, panuje řada nejasností a mnozí majitelé takových spotřebičů často neví, kdy a za jakých okolností musí revize provádět. Na koho se tedy revize vztahují? A kdo by je měl provádět?

Není revize jako revize

Povinnost provádět revize plynových zařízení upravuje vyhláška 85/1978 Sb. Existuje několik typů revizí, o kterých bych měl mít každý majitel plynových kotlů, alespoň základní přehled.

Výchozí revize plynových kotlů

Tento druh revize plynových spotřebičů čeká každého majitele nového kotle nebo jiného spotřebiče. Výchozí revize se provádí po zapojení nového přístroje, provádí je revizní technik a jejím cílem je ověřit, že byl spotřebič odborně zapojen a nedochází k úniku plynu nebo jiné poruše.

Provozní revize plynových kotlů

Provozní revize plynových kotlů provádí taktéž revizní technik a měly by být prováděny jednou za tři roky.

Servisní prohlídky a periodické kontroly plynových kotlů

Jedenkrát do roka by se měl každý majitel plynového kotle postarat o jeho servisní prohlídku. Tuto prohlídku provádí servisní technik, který kontroluje zda kotel funguje tak, jak má, popřípadě jej vyčistí nebo vymění opotřebované části přístroje. Součástí této servisní prohlídky  je tzv. periodická kontrola.

Na rozdíl od provozní revize plynových kotlů není povinnost provádět servisní prohlídku stanovena zákonnou vyhláškou. Přesto všechno je však v zájmu majitele kotle, aby na pravidelný servis plynového zařízení dbal.

Důvodů, proč se servisní revizní prohlídce plynových kotlů věnovat, přestože její povinnost není zákonem stanovená, je hned několik.

závěsné plynové kotle

Zdraví a bezpečnost na prvním místě

Každý už jistě někdy ve večerních zprávách alespoň jednou zaregistroval zprávu o výbuchu plynového kotle nebo úniku oxidu uhelnatého. Tyto události mívají mnohdy tragické následky. Ale řadě těchto nebo podobných neštěstí se dá předcházet právě pravidelnou servisní prohlídkou plynového kotle, při níž jsou závady včas odhaleny.

Zachování záruky na spotřebič

Řada prodejců plynových kotlů poskytuje na své zboží prodlouženou záruku, ta je však podmíněna dodržováním pravidelných servisních prohlídek.

Získání dokladu o pravidelné údržbě

Při pravidelné servisní prohlídce vystaví servisní technik majiteli kotle potvrzení.  To může vyžadovat pojišťovna v případě, že dojde k nehodě a škodě na majteku nebo dokonce na zdraví.

Kubík plynu

Kdo provádí revizní a servisní prohlídky plynových kotlů?

Revizní prohlídky plynových kotlů provádí revizní technik. Servisní kontroly pak servisní technik.
Revizní technik je odborně způsobilý s patřičným osvědčením, které vydává Technická inspekce České republiky.

K tomu, aby se člověk mohl stát revizním technikem, musí splňovat několik požadavků. Musí mít vysokoškolské vzdělání v technickém oboru a rok odpovídající praxe nebo středoškolské vzdělání technického směru a minimálně tři roky praxe. Lidé s výučním listem v technické profesi pak musí mít minimálně deset let adekvátní praxe.

Zkušební komise budoucího revizního technika prozkouší z teoretických i praktických znalostí bezpečnosti práce a znalostí z oboru plynových zařízení.

Kde sehnat revizního technika?

Nejrychlejší možností, jak oslovit firmy z vašeho okolí, co vám mohou provést servis, je v současnosti poptávkový server Poptávej.cz, který doporučujeme využít dříve, než začnete obvolávat značkové servisy, minimálně proto, abyste měli představu o tom, kolik služba může stát.

 1. Vložte do tohoto formuláře na webu Poptávej.cz svou poptávku (čím přesněji zadáte údaje, tím přesnější odhad ceny zpravidla dostanete)
 2. Počkejte, až se vám ozvou firmy z vašeho okolí a vyberte si z nich tu, co se vám nejvíce líbí. Nabídky se většinou sejdou do několika hodin od zadání. Rozptyl nabídek služeb může být v řádech i tisíců korun, proto se vyplatí počkat, než se jich několik sejde.

Povinnosti revizního technika

Každý revizní technik musí splňovat řadu povinností. V případě, že povinnosti plynoucí mu z povolání revizního technika neplní, může mu Technická inspekce ČR osvědčení odebrat, popřípadě pozastavit nebo omezit jeho činnost.

Revizní technik plynového zařízení musí provádět revize v rozsahu osvědčení, které mu bylo Technickou inspekcí České republiky vydáno.

Při provádění revize si revizní technik nejprve plynový kotel vizuálně prohlédne, včetně všech částí plynové instalace. Speciálním přístrojem pak vyloučí únik plynu nebo oxidu uhelnatého. Dalším krokem revizního technika by měla být kontrola všech spojů, armatur, ventilů a zjištění správné funkčnosti celého plynového zařízení.

V případě, že během revize objeví závažné nedostatky na plynovém zařízení, které by mohly ohrozit majetek nebo zdraví, musí majiteli navrhnout okamžité odstavení takto vadného plynového zařízení z provozu.

Nalezne-li technik drobnější vady neohrožující majetek nebo zdraví, navrhne odstranění těchto vad. O každé revizi plynového kotle nebo dalšího zařízení musí revizní technik vyhotovit a předat majiteli zařízení revizní zprávu.

Co musí obsahovat revizní zpráva?

Zpráva o revizi plynového kotle má zákonem stanovené náležitosti, které musí obsahovat. V revizní zprávě musí být uvedeno sídlo organizace, popřípadě adresa domu, kde byla revize provedena. Dále ve zprávě nesmí chybět datum provedení revize, iniciály revizního technika, včetně evidenčního čísla jeho osvědčení.

Velmi důležitým údajem v revizní zprávě je typ revidovaného kotle, včetně jeho technických údajů. Dále pak musí být v revizní zprávě uvedeno o jaký typ revize se jedná. A v neposlední řadě nesmí ve zprávě revizního technika chybět výsledky kontroly, včetně zjištěných vad, popřípadě další doporučený postup revizního technika.

Jak dlouho revizní zprávu uchovávat?

Každý majitel plynového kotle je povinnen revizní zprávy dobře archivovat. Lhůty pro archivaci se liší podle toho, jestli jde o zprávu o výchozí revizi nebo provozní revizi. První zmíněnou zprávu je nutné uchovat po celou dobu, co je plynový kotel v provozu. Zprávy o provozní revizi se uchovávají minimálně po dobu šesti let od data revize.

Jak často revize provádět?

Lhůty pro revize plynových kotlů, ať už výchozí nebo provozní, jsou stanoveny již zmíněnou vyhláškou 85/1978 Sb.. Povinnosti stanovené touto vyhláškou jsou rozličné pro domácnosti a organizace. Více povinnosti zákon ukládá organizacím.

Pravidelné revizní kontroly se týkají každého provozovatele odběrného plynového spotřebiče (kromě majitelů plynových kotlů by tedy revize měli provádět také například vlastníci plynových sporáků nebo dalších plynových zařízení). Každý majitel takového zařízení nese plnou zodpovědnost za škody, které v případě nehody takové zařízení způsobí.

Organizace, které plynové kotle nebo další spotřebiče při své činnosti používají mají zákonem stanovené následující lhůty revizních kontrol.

První revizí, kterou musí společnost zajistit, je výchozí revize. Ta se provádí po ihned po prvním uvedení nového plynového spotřebiče nebo kotle do provozu. Výchozí revize bývá zpravidla součástí montáže nového zařízení a majitel se o ní tak nemusí starat. Měl by si však ve vlastním zájmu ohlídat její správné provedení a pečlivě uložit zprávu z této revize.

Jedenkrát za rok musí majitel společnosti kontrolu plynového spotřebiče. V rámci této pravidelné kontroly dochází k přezkoušení spotřebiče, jeho správnému zapojení. Mimo jiné je zkontrolován volný přístup k hlavnímu uzávěru plynu a plynoměru. Tyto kontroly zpravidla provádí zaměstnanec firmy, který je speciálně proškolen z bezpečnosti práce, obsluhy plynového kotle a dobře zná požární řád. Informace o průběhu pravidelné kontroly se zapisují do provozního deníku. V zápise nesmí chybět jméno kontrolora, datum kontroly a případné zjištěné závady, popřípadě návrh na jejich odstranění. Provozní deník musí na vyžádání majitel organizace předložit kontrolním úřadům.

Co tři roky musí organizace zajistit revizního technika s patřičným osvědčením k provedení provozní revize plynového zařízení.
Vyhláška 85/1978 Sb. však uvádí hned několik dalších případů, kdy je potřeba provozní revizi zajistit bez ohledu na to, jestli uplynula tříletá lhůta od poslední revize. Revizní technik musí plynový kotel, popřípadě další zařízení, zkontrolovat tehdy, bylo-li delší dobu odpojeno z provozu (minimálně 6 měsíců), uběhla-li lhůta, v níž bylo zařízení v tzv. zkušebním provozu. Provozní revize je vyžadována po každé generální opravě zařízení nebo po nuceném odstavení přístroje z důvodu jakékoliv nehody nebo poruchy přístroje.

Domácnosti provozní revize plynových kotlů provádět nemusí, ale…

Povinné lhůty pro revizní kontroly plynových spotřebičů se sice vztahují jen na organizace, přesto by je neměli podceňovat ani majitelé rodinných domů. Pravidelnou kontrolou plynového kotle lze odhalit včas možné závady, které by mohly být příčinou mnohdy tragických havárií.

Kolik stojí návštěva revizního technika?

Cena za revizní prohlídku plynového kotle se může lišit v závislosti na regionu nebo revizním technikovi. Zpravidla se pohybuje v řádech několika set korun, až po částku kolem dvou tisíc korun. Revizní kontrolu platí majitel nemovitosti, popřípadě provozovatel organizace.

Plynové kotle italské značky Baxi, představující kvalitu v oblasti vytápění, mají v České republice poměrně dlouhou tradici. Za posledních 20 let bylo na tuzemském trhu nainstalováno přes 100 000 kotlů této značky.

Historie firmy

Počátky prosperující firmy sahají do roku 1925, kdy v oblasti Benátska byl založen závod na výrobu elektrických ohřívačů, van a především ocelových radiátorů. Největšího rozmachu dosáhla značka koncem 70. let, kdy uvedla na italský trh plynové kotle. Následovalo období vynikajících výsledků a následné expanze na světový trh. V roce 1999 se Baxi stala součástí anglické skupiny Baxi Group, která je předním výrobcem produktů v oblasti vytápění. O nadnárodním postavení firmy vypovídá množství kotlů, které bylo vyprodukováno od roku 1978. Jedná se téměř o 8 000 000 kotlů. Výrobní kapacita závodů čítá 4000 kotlů vyrobených za jeden den a téměř 500 000 kotlů vyrobených ročně. Stále rostoucí zájem i u českých spotřebitelů měl za následek vstup na náš trh v roce 2002 prostřednictvím přímého zastoupení v Brně a v Praze.

Baxi (logo)

Produkty firmy

Značka Baxi představuje výrobky určené pro domácnost, ale i pro větší instalace využívané v bytových domech, komerčních i průmyslových objektech. Firma se zaměřuje na výrobu kondenzačních plynových kotlů, atmosférických kotlů, sestav kotlů s bojlerem, solárních systémů, ohřívačů a zásobníků TV a tepelných čerpadel. Veškeré produkty jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi zajišťujícími dlouhou životnost. Pro lepší ovládání je k dispozici displej s LCD podsvícením u většiny kotlů této značky.

Kondenzační plynové kotle

Tento typ kotlů můžeme označit jako standard ve vytápění domácností. Kotle fungují na principu využití tepla, které se uvolňuje spalováním topných plynů, a vodní páry, která při spalování vzniká. Teplo obsažené ve spalinách přeměňují na teplo výhřevné a to je následně využito k vytápění. Jejich hlavní výhodou je zajištění tichého provozu díky konstrukci nové řady izolačních panelů. Cena jednotlivých produktů z této řady se pohybuje od 33 290 Kč  do 149 000 Kč. Za standard mezi kondenzačními plynovými kotli je považována modelová řada Prime. Jedná se o kotle s nejmenšími rozměry. V nabídce jsou dva typy produktů o výkonu 24 a 28 kWh s energetickou třídou A.

Modelová řada Duo-tec Compac + se vyznačuje v porovnání s ostatními modely většími rozměry. V nabídce jsou dva modely v provedení kombi o výkonu 24 kWh a jeden model pro topení se zabudovaným 3-cestným ventilem o výkonu 19,9 kWh. Všechny modely této řady se vyznačují energetickou třídou A.

Modelová řada Luna Duo-tec + nabízí čtyři modely v provedení kombi o výkonu 24, 28, 33 a 40 kWh a tři modely se zabudovaným 3-cestným ventilem o výkonu 12, 24 a 28 kWh. Všechny modely jsou vyznačeny energetickou třídou A.

Produkty z modelové řady Nuvola Duo-tec + jsou opatřeny nerezovým zásobníkem o objemu 40 litrů. V nabídce jsou tři modely o výkonu 16, 24 a 33 kWh.

Modelová řada Duo-tec Max + je zastoupena jediným modelem v provedení kombi s komfortní dodávkou TV o výkonu 33 kWh.

Modelová řada Luna Platinum + představuje nejvyšší třídu kondenzačních kotlů. Modely jsou opatřeny elektronikou Siemens. Na trhu jsou dostupné produkty o výkonu 18, 24, 32 kWh.

Modelová řada Nuvola Platinum + je opět opatřen nerezovým zásobníkem o objemu 40 litrů a elektronikou značky Siemens. V nabídce jsou modely o výkonu 33 kWh.

Pro kaskádové provedení jsou vhodné kotle z modelové řady Luna Duo-tec MP+, které se vyrábějí s výkonem 37, 49, 60, 70 kWh.

kotel Duo-tec Compac

Atmosférické kotle

Jedná se o kotle určené pro vytápění a ohřev vody.  Princip spočívá ve spalování zemního plynu za přítomnosti vzduchu a atmosférického tlaku. Pro tento typ kotlů je typický takzvaný odtah do komína a poměrně nižší výkon. Tomu odpovídá také lepší cenová dostupnost. Kotle je možné pořídit v cenovém rozpětí od 24 900 Kč do 39 900 Kč. V nabídce těchto typů koltů se nachází:
plynový kombinovaný kotel  Eco 5 Compact + o výkonu 24 kWh vhodný pro bytové jednotky

Luna 3 Blue + plynový kombinovaný kotel s velmi nízkými emisemi s výkonem 17,5 a 24 kWh,

Luna 3 + plynový kombinovaný kotel s inteligentní regulací s výkonem 24 kWh

a Nuvola 3 BS+ vhodný po komfortní přípravu TV s výkonem 24,4 kWh a zásobníkem o objemu 40 litrů.

Sestavy kotlů s bojlerem

Jedná se o sestavu kotle s bojlerem o objemu 100, 125 a 160 litrů vody.

Solární systémy

Stále větší oblibě se na českém trhu těší sluneční kolektory. Ty se využívají k ohřevu teplé užitkové vody, k přitápění ústředního topení nebo k ohřevu bazénu. Solární systémy značky Baxi jsou vysoce kvalitní a mohou předat až 60 % energie nutné k ohřevu vody. V nabídce najdeme ploché nebo trubicové kolektory. Plochý typ solárních panelů je umísťován na šikmou nebo rovnou střechu. Vysoká absorpce je zajištěna kvalitním hliníkovým absorbérem. Kolektor je také opatřen silnou vrstvou ochranného skla. Trubicové solární panely jsou tvořeny systémem vakuových trubic s borokřemičitým sklem.

Tepelná čerpadla

Na tuzemském trhu nenajdeme tepelná čerpadla prodávaná pod značkou Baxi, ale jejich produkci zajišťuje firma DeDietrich, která má u nás také přímé zastoupení. Hlavní výhodou tepelných čerpadel jsou minimální ekonomické náklady, protože teplo je získáváno z přírodního prostředí. Na 1 spotřebovanou kWh elektřiny vyprodukuje tepelné čerpadlo průměrně 4 kWh tepelné energie. Výsledkem jsou tedy 3 kWh získané prakticky zdarma. Jedná se tedy o nejekonomičtější způsob získání tepla. Protože tepelné čerpadlo nepracuje pomocí spalování fosilních paliv, je šetrné k životnímu prostředí. Jedná se tedy o takzvanou čistou energii. Výroba tepelných čerpadel vychází ze dvou základních technologií. Jedná se o čerpadla aerotermální a geotermální. Aerotermální tepelná čerpadla využívají přírodní teplo získané ze vzduchu. Tento typ čerpadel zajišťuje ohřev i ochlazení. Jejich hlavní výhodou jsou poměrně nízké pořizovací náklady a snadné uvedení do provozu, protože nejsou nutné žádné podzemní vrty a kolektory. Geotermální tepelná čerpadla využívají teplo získané z podzemní vody nebo obsažené v zemi. I tento typ čerpadel zajišťuje ohřev i chlazení, avšak jejich instalace je poměrně náročnější. Jsou zapotřebí vrty nebo plošné kolektory. Výhodou těchto produktů je však velmi tichý provoz.

Firma Baxi se zaměřuje také na řešení výroby tepla pro větší bytové jednotky, stavební a průmyslové objekty. Pokud je byt či dům závislý na dálkovém vytápění v podobě teplárny nebo kotelny, jsou nároky spotřebitele na produkci tepla či teplé vody značně omezené. Firma Baxi proto doporučuje, pokud jsou však příhodné podmínky, zřízení vlastní domovní kotelny. V takovém případě můžeme plně regulovat a optimalizovat veškeré náklady na produkci tepla. Baxi tak nabízí technologii kaskádové kotelny. edná se dle konkrétního případu o sestavu dvou až tří kondenzačních kotlů o různých výkonech, řízených kvalitním nadřazeným regulačním systémem značky Siemens. Pro kaskádové řešení kotlů se nejlépe hodí model Luna Duo-tec MP+ opatřený modulem typu Interface OCI 345 a zásobník UBVT 300 SC o objemu 300 litrů.

Dotace na plynové kotle

S nákupem kotle značky Baxi máte zaručenou špičkovou kvalitu v oblasti vytápění a zároveň můžete využít finančí podpory z programu Zelená úsporám. Evropské dotace pro období 2014 – 2021 představují částku zhruba 27 miliard korun.

V současné době jsou k vytápění rodinných domů plynové kondenzační kotle hojně používány. Pokud je k dispozici zemní plyn, jde o nejčastěji využívanou technologií k vytápění rodinných domů. Vyznačují se nejen vysokou účinností a ekologickým provozem, ale především účinnou regulací teploty.

Výměna kondenzačního kotle za klasický

Pokud řešíte výměnu svého kotle za ten kondenzační, minimální roční úspora spotřeby paliva je 10 %, ale spotřebu plynu lze zredukovat až o cca 30 %. Také kondenzační kotel dokáže snížit emise škodlivin NOx a CO.

Nové evropské směrnice udávají tři nové cíle, kterých má být dosaženo do roku 2020:

 • Snížit emise skleníkových plynů o 20%
 • Zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie o 20%
 • Zvýšit energetickou účinnost o 20%

Pomocí kondenzačních kotlů Protherm jsou tyto cíle snadno dosažitelné a tyto podmínky splňují. Designové provedení vám umožňuje umístění do jakéhokoliv prostoru a mají velmi tichý chod. Patří mezi nejlépe hodnocené kotle a spolehlivě se umísťují na předních příčkách testů. Kondenzační kotle Protherm byly zařazeny do programu Nová zelená úsporám tzv. ,,Kotlíkové dotace EU.“

Výhřevnost kondenzačního kotle

U konvenčních kotlů je účinnost velmi ovlivněna provozními ztrátami tepla. Při jeho vyzařováním do okolí se do vytápěné vody nikdy nepřenese celá energie. Aby vůbec mohlo dojít ke srovnání konvenčních a kondenzačních kotlů, stanovuje se účinnost kondenzačních kotlů ve vztahu k výhřevnosti.

Veličinu charakterizující energii v palivu, nazýváme „spalné teplo”, která v sobě zahrnuje i energii vodní páry obsažené ve spalinách. U zemního plynu jde o +11%, které získáme ještě navíc kondenzací. Pomocí získané energie z vodní páry  tzv. kondenzační teplo, se dostáváme účinností nad hranici výhřevnosti plynu tzn. nad hranici 100 %.

V současnosti patří k nejúspornějším kondenzačním kotlům ty, které v nízkoteplotním systému pracují se stupněm využití 106 až 109 %. Kondenzační technika se používá nejen u podlahového nebo nízkoteplotního systému, ale i v systému s vyšším teplotním spádem. Tyto kondenzační kotle dokáží spotřebovat až o 33 % energie méně, porovnáme li je se staršími kotli.

Rozdíl mezi klasickým a kondenzačním kotlem:

 • Klasický plynový kotel ohřívá teplem plamene plynového hořáku výměníkové trubky, tím je uvnitř nich ohřívána voda a potrubním rozvodem je dopravována do vytápěných prostorů. Při hoření vznikají spaliny, které odcházejí komínem ven.
 • Kondenzační plynový kotel funguje odlišně. Srovnáme li klasický kotel s kondenzačním, zde prochází vytápěcí voda velkoplošným výměníkem (nebo také dvěma výměníky) kondenzačního kotle hned dvakrát. Využívá se zde teplo vodní páry ze spalin, což vede ke větší účinnosti spalování plynu v kondenzačních kotlích. V konečné fázi tedy spaliny odcházejí z kondenzačního kotle mnohem chladnější než u kotle běžného. Dochází k jejich ochlazení až na teplotu, která se nachází pod hodnotou rosného bodu. Uvolněné kondenzační teplo se opět zavede do vytápěcího systému. To je velká úspora, jde zde o dodatečné využití tepelné energie. U běžných atmosférických kotlů tato energie odejde komínem do ovzduší.

V kondenzačním kotli ve spalinách dochází ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry. Množství kondenzátu, který se zde tvoří je s přibližně 1,5 l kondenzátu na 1 m3 spáleného zemního plynu.

Kotel a jejich závěsný zásobník jsou vyhotoveny tak, aby se dal zásobník bez problémů umístit vedle kotle jak zprava, tak i zleva. Jakmile propojíme zásobník vzájemně s kotlem, volíme si přímo na displeji kotle nebo na pokojovém regulátoru požadovanou teplotu vody v zásobníku.

Správný výběr kotle

 • Využití celého rozsahu výkonu kotle – zvolte poměr výkonu k velikosti prostoru, ani nižší ani vyšší. Nižší výkon větší prostor nevytopí a velký výkon způsobuje přetápění, což následně vede k finančním ztrátám.
 • Zvažte typ prostorů např. zastoupení zasklených ploch, výšku stropů, schodiště i zateplení objektu.
 • Přihlédněte k počtu osob a způsobu ohřevu teplé vody.
 • Kondenzační kotle jsou kompatibilní s radiátory a se všemi topnými systémy.
 •  Zvažte umístění kotle vzhledem k možnosti připojení na komín.

Napojení na komín

 • Upozorňujeme na to, že některé komíny, které byly určeny pro klasické kotle, nejsou vhodné pro kondenzační kotle a nejdou na ně napojit.
 • Kontaktujte nejprve oprávněnou firmu, která posoudí, zda komín vyhovuje, nebo navrhne možnosti řešení tak, aby mohlo dojít ke správnému odvodu spalin.
 • Pro domácnosti s použitelným kotlem je na trhu Komínová verze kotle s napojením na kouřovod.
 • V případě, že komín nemáte, zvolte si turbo kotel s odvodem spalin přes stěnu do volného ovzduší.
 • Plynový kotel musí být instalován minimálně 20 cm od hořlavých předmětů.
 • V místnosti, kde bude kondenzační kotel umístěn, se nesmí nacházet plynoměr ani hlavní uzávěr plynu.
 • Ke snížení tepelných ztrát v potrubí doporučujeme umístit kotel nebo alespoň jeho zásobník v blízkosti odběrného místa, zvláště v případě, kdy se bude používat i pro přípravu teplé vody.

Regulace teploty

Teplota během zimního období může velmi kolísat a s kondenzačními kotli je regulace teploty velmi snadná. Plynulé vytápění během celé vytápěcí sezóny je zajištěno a je snadno regulovatelné. V přechodných obdobích, kdy je třeba pouze přitápět, minimální hodnotu výkonu určitě oceníte. Zajistí vám finanční úsporu a nedojde k přebytečnému přetápění prostor.

Kondenzační kotle lze vybavit Ekvitermickou regulací, kdy je možné měnit teplotu vytápěcí vody v souvislosti se změnami teplot venkovního vzduchu. Nastavíte li si k tomu ekvitermickou křivku ačasový program, zohledníte funkčnost vytápěcí soustavy s charakterem vytápěné stavby.

Kondenzační kotle, které mají velký modulační rozsah výkonu cca od 5 kW do 29 kW oceníte především při přitápění. Hledáte li právě tuto funkci, hledejte i tento rozsah. Jedná se o inteligentní systém, který se přizpůsobuje skutečné potřebě tepla a jakmile je nastavená hodnota překročena, režim vytápění se automaticky vypne. Standardní funkce moderních kotlů je i rozšířená o autodiagnostiku. Ta se zapne a automaticky dojde k rychlé diagnostice výpadku a následnému nalezení příčiny, která přerušila provoz kotle.

Protherm Logo

Servis kondenzačních kotlů Protherm

 • Široká síť servisních firem na celém území ČR s kvalifikovanou podporou
 • kvalifikovaní a vyškolení odborníci
 • rozšíření standardní záruky až na 5 let
 • energetické štíty jsou samozřejmostí

Sortiment kotlů Protherm v kostce

Panther Condens

protherm panther condens

Závěsné kondenzační kotle s vysokým stupněm účinnosti až 109,5 % a použitím osvědčené technologie nerezové spalovací komory. Kotle  ve výkonech 3,9 – 47,7 kW.  S možností připojení externího zásobníku TV. Sortiment certifikovaného odkouření, snadná obsluha i autodiagnostika. Šetrné k životnímu prostředí a s intuitivní obsluhou. Široký výkonový rozsah, nízká spotřeba plynu, vrcholný produkt evropského trhu. Moderní design, vhodný do každého interiéru.

Tiger Condens

Protherm Tiger Condens

Závěsné kondenzační kotle s vysokým stupněm účinnosti až 108,4 %, nerezová spalovací komora a vestavěný nerezový zásobník TV s vrstveným ukládáním. Kotle  ve výkonech 4,9 – 25,5 kW. Jeden zásobník 21 l nebo 2 zásobníky 21 l celkem 42 l, při čemž jeden vrstvený zásobník odpovídá standardnímu zásobníku o objemu cca 70 l. Sortiment certifikovaného odkouření. Zde najdete elektronicky řízené oběhové čerpadlo, expanzní nádobu OV, vestavěný třícestný ventil, bezpečnostní prvky, ochranu proti zamrznutí, by-pass. Intuitivní obsluha a autodiagnostika. Kotle nabízí široký výkonový rozsah, nízkou spotřebu plynu a moderní design. Šetří místo pro instalaci zásobníku teplé vody.

Lev 30 KKZ

Lev 30 KKZ

Lev 30 KKZ je stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem teplé vody o objemu 150 litrů. Vysoká účinnost až 108 %. Splňuje náročné požadavky jak pohodlí, tak i na výkon. Je ekologicky šetrný. Tento kotel disponuje modulovaným výstupním výkonem 6,6 – 32,5 kW a teplá voda je připravována v konvenčním zásobníku s topnou spirálou. Sortiment certifikovaného odkouření, jednoduchá obsluha a autodiagnostika. Splňuje požadavky na instalaci v malém prostoru s důrazem na design kotle.

Gepard Condens

Protherm Gepard Condens

Závěsné kondenzační kotle ve výkonech 4,3 – 26,5 kW. Vysoká účinnost až 108,5 %. Velmi nízká hlučnost. Vhodné pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem pro ohřev teplé vody a to buď průtokovým způsobem, nebo v zásobníkovém ohřívači. Ekvitermní řízení kotle, kdy se přizpůsobuje teplota otopné vody venkovním podmínkám. Má vysokou účinnost a nízké provozní náklady v kombinaci s prokázanou dlouhou životností.

Medvěd Condens KKS

Medvěd Gepard Condens

Stacionární kondenzační plynový kotel ve čtyřech výkonových provedení s plynulou modulací výkonu. Je určen pro vytápění a přípravu teplé vody, které probíhá v externím nepřímo ohřívaném zásobníku. Primární výměník o objemu cca 100 l. Velmi nízká hlučnost. Možnost přestavby na propan. Velký objem primárního tepelného výměníku zaručuje bezproblémové výměny ve stávajících topných soustavách za původní kotle. Kontakt pro bezpečnostní termostat podlahového topení  a konstrukce je vhodná i pro původní topné systémy. Sortiment certifikovaného odkouření, jednoduchá obsluha a ovládací modul. Velmi snadno se udržují. Jejich robustní konstrukce kotle spolu s vysokou odolností proti zanášení výměníku jim zaručuje dlouhou životnost.

Věříme, že jsme vám podali velmi ucelené informace o funkčnosti kondenzačních kotlů a představili jsme vám kondenzační kotle Protherm tak, že si budete umět vybrat ten správný přímo pro vás. Pokud si nebudete jisti, vždy se můžete obrátit na řadu odborníků, kteří s těmito kotli pracují a zaručují i pravidelný servis.

Co je vlastně zemní plyn?

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn – jeho hlavní složkou je metan a nacházíme ho společně s ropu nebo s černým uhlím. Zemní plyn obsahující metan má menší podíl CO2 při spalování. Proto je zemní plyn považován za ekologické palivo. Plyn je bez zápachu a tak se do něho musí přidávat jiný plyn který je cítit aby byl rozpoznatelný při zvýšené koncentraci v ovzduší. Zemní plyn je hodně využíván nejen jako zdroj energie ale i v palivovém průmyslu. Je používán k topení a k ohřevu vody. Celosvětové zásoby plynu při současné těžbě vydrží cca do roku 2060.

Karel Macháček v roce 1929 nechal patentovat – automatické otevírání přívodu plynu do hořáků průtokového ohřívače při odběru vody. Tento systém prakticky v nezměněné podobě se používá dodnes.

V období 70. – 80. letech 20. století se začaly používat nové typy plynových spotřebičů. Zejména nízkoteplotní a kondenzační kotle s malou produkcí emisí.

Jak funguje plynový klasický a kondenzační kotel?

Konvenční tedy klasický plynový kotel – s odkouřením do komínu. Komínová šachta musí být vyvložkována. Hořením plynu vznikají spaliny s vodní párou o teplotě až 180°C. Tyto spaliny odcházejí komínovou šachtou ven bez dalšího využití.

Plynový kotel s nuceným odtahem spalin zvaný také jako Turbo kotel – spaliny jsou odváděny instalovaným ventilátorem z kotle s odtahovým systémem přímo přes zeď nebo střechu do venkovního prostoru. Nevýhodou tohoto kotle je hlučnost ventilátoru a spotřeba elektrické energie. Nejnižší dovolená teplota v plynovém kotly vratné vody na výstupu je 60°C.

Tyto klasické plynové kotle jsou používány hlavně v objektech kde nelze instalovat kondenzační kotle. Klasický plynový kotel nemá sice vysokou pořizovací cenu cca 20 000,- Kč ale má vyšší spotřebu plynu. Klasické plynové kotle mají účinnost 92 %.

Kondenzační plynový kotel – využívá pomocí výměníku odpadní teplo ze spalin. V kondenzačním výměníku se spaliny ochladí vratnou vodou z topení kde spaliny zkondenzují a předají část tepelné energie otopné vodě a ta znovu odchází již předehřátá zpět do radiátorů. Nejlepší účinnosti kondenzačního kotle dosáhneme pokud je topná voda na výstupu z kotle maximálně do 57°C. Voda nesmí přesáhnout takzvaný rosný bod zemního plynu jinak ke kondenzaci nedochází. Kondenzační kotel musí být také napojen na místní kanalizaci neboť produkujekondenzát – což je odpadní voda z kotle a musí být proto odváděna do kanalizace. Kotel vyrobí denně několik litrů kondenzátu. Nejvhodnější kombinací vytápění s kondenzačním kotlem je podlahové nebo stěnové, ale ne vždy a všude se dá použít. Účinnost kondenzačních plynových kotlů je až 109 %.

Dále plynové kotle dělíme na následující:

Stacionární – plynový kotel stojí na zemi a je umístěn většinou v kotelně a odtah spalin je odváděn komínem. U těchto kotlů je možnost vytápět samospádovým způsobem bez čerpadla. K dopravě vody do radiátorů není potřeba elektrická energie a je využíváno otevřené expanzní nádoby. Stacionární kotle mají větší množství vody v systému. Ke kotli je vhodné také přidat zásobník na teplou vodu. Kotel je ovládán přes displej který může mít také čidlo které hlídá okolní teplotu v místnostech nebo venkovní čidlo a kontroluje také odtah spalin. V případě poruchy to napíše jako upozornění na displeji kotle.

Závěsné kotel můžeme umístit kdekoliv po bytě či domě zásluhou velmi malých rozměrů. Může být zavěšen v kuchyni nebo na chodbě. Výhodou závěsných kotlů oproti stacionárním kotlům je že voda v zásobníku je dohřívána stále na nastavenou teplotu. Závěsný kotel má stejnou účinnost vytápění jako stacionární ale spotřeba plynu je menší díky menší ploše otopné soustavy. Můžeme také regulovat sílu plamene a tím dosáhneme úsporu plynu.

Závěsný kombinovaný kotel – se hodí pro menší byt a malou rodinu. Kotel zajišťuje nejen vytápění bytu ale i průtokový ohřev teplé vody.

Závěsný kotel s vestavěným zásobníkem vody – kotel zajišťuje vytápění a ohřev vody v menším zásobníku. Většinou do 60 litrů objemu.

Závěsný kotel s nepřímo topným zásobníkem vody tedy bojlerem – tento typ se hodí pro velké rodiny kde je kladen nárok na větší spotřebu teplé vody.

Značky plynových kotlů

Mezi nejznámější značky plynových kotlů patří

Junkers – německá firma, nabízí plynové závěsné kotle, kondenzační kotle,tepelná čerpadla a také solární systémy.

junkers logo

Buderus – nabízí plynové kotle na zemní plyn i na propan butan v nástěnné i stacionární verzi, nabízí také kotle na tuhá paliva a nechybí ani horkovodní ocelové kotle.

buderus logo

Dakon – český výrobce nabízí od roku 1994 nástěnné plynové kotle a od 1997 nabízí také plynové kondenzační nástěnné i stacionární kotle.

dakon logo

Vaillant – velké rodinná firma založená již v roce 1874. Firma nabízí stacionární i závěsné plynové kotle klasické i kondenzační, přímotopné i nepřímotopné závěsné a stacionární zásobníky teplé vody spojené se solárním systémem.

vaillant logo

Protherm – nabízí stacionární a závěsné plynové kotle i kondenzační a také elektrokotle, v nabídce nechybí ani prútokové ohřívače vody.

protherm logo

Značky Junkers, Buderus a Dakon se stali v roce 2004 členy firmy Robert Bosh GmbH a o pár let později se přejmenovali na Bosch Termotechnika s r. o.

Populární plynové kotle

Firma Protherm – má novou řadu závěsných kondenzačních plynových kotlů pro vytápění a externím zásobníkem nebo průtokovým ohřívačem vody. – Gepard Condens – energetická třída „A“, výkon od 4,3 až 26 kW, účinnost 108%, jednoduché ovládání, ekvitermní řízení, dlouhá životnost kotle.

Firma Buderus – nabízí kotel Logamax plus GB162 – tento nástěnný kondenzační kotel má 40litrový zásobník na teplou vodu, energetická třída „A“, hlučnost 48 dB, ušetříte až 15% nákladů.

Firma Junkers – nabízí Kotel Cerastar s průtokovým ohřevem teplé vody – energetická třída „A“, řídící jednotka Bosh Heatronic III, komunikace se solárním systémem a dodatečná úspora SolarInside kde můžete dosáhnout až 60% ročně na nákladech. Má nerezový výměník, Kotel je vhodný pro vytápění s ohřevem vody pro maximálně 3 odběrná místa. Hodí se tedy do menších bytů.

Firma Dakon – nabízí stacionární plynové kondenzační kotle Dakon KS 24 a KS 35 se zásobníky pro ohřev teplé vody na 60 a 80 litrů, dále má v nabídce kotel s průtokovým ohřívačem v deskovém provedení nebo bez ohřevu s možností připojení zásobníku až na 200 litrů vody.

Firma Vaillant – nabízí Vaillant VUW 242 / 3 – 3 turbo TEC Pro – závěsný plynový kotel s průtokých ohřevem vody, výkon 24 kW, kotel je kombinovaný s deskovým výměníkem pro ohřev teplé užitkové vody, energetická třída „A“, dvouotáčkové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistný ventil. Účinnost kotle je 92 % tato účinnost je dosažena použitím chromo – titanových hořáků a speciálním systémem výměníku.

Jak ušetřit výměnou kotle

Pokud už vám dochází váš starý klasický plynový kotel je asi čas na výměnu plynového kotle za nový nejlépe za kondenzační plynový kotel. Určitě výměnou vašeho stávajícího kotle ušetříte jak na plynu, tak na elektrické energii. Pořizovací cena je o něco vyšší, ale návratnost investovaných peněz je zhruba do 5 let. S pořízením kondenzačního kotle souvisejí i úpravy komínu, pokud to jde tak také výměna radiátorů a pod.

Od podzimu roku 2015 se nařízením vlády již nesmí používat klasické plynové kotle. Toto nařízení neznamená zrušení provozu, ale jen zrušení jejich další výroby a dovozu. Náhradní díly pro klasické plynové kotle se zatím vyrábět budou, jen si za ně trošku více připlatíte.

Plynové kotle PROTHERM mají výjimku jelikož stanovené podmínky splňují. Je to kotel PANTHER 25 KOV a kotel GEPARD 23 MOV. Výrobci kondenzačních plynových kotlů také slibují ceny co nejvíce se přiblížit ceně klasických plynových kotlů.

Jak ušetřit za plyn změnou dodavatele

Pokud chcete ještě více ušetřit je vhodné se podívat na on-line vyhledávače a srovnavače cen plynu a porovnat Vašeho stávajícího dodavatele s možností změny na dodavatele který nabízí výhodnější ceny. Změna dodavatele je velmi jednoduchá. Prakticky se jedná jen o administrativní úkon. Pro Vás se nic nezmění. Celý proces změny trvá zhruba 2 – 3 měsíce podle výpovědní doby vašeho dodavatele plynu.

Výběr dodavatele přes srovnavače on-line

Výběr dodavatele je velice jednoduchý – ve formuláři na tomto webu zadáte potřebná data, pak kliknete srovnat ceny a vyhledávač vám najde všechny možné dodavatele plynu. Například při parametrech pro byt v Jihomoravském kraji a dodavatel MND ( Moravské naftové doly ) jsou úspory od dodavatele plynu

Yello Joule domácnost za 341,- Kč

Blue New až do 4 338,- Kč

E.ON Variant 24 má úsporu 1608,- Kč.

Na závěr malá rada

Pokud se opravdu rozhodnete pro radikální změnu ve vašem topném systému a změnu dodavatele plynu, vždy se poraďte s odborníky na slovo vzaté a nespoléhejte se na babské rady. Při změně dodavatele plynu si pořádně prostudujte podmínky nového dodavatele a zda se vám změna vyplatí.

Kvalita, výkon, účinnost, cena, ale také ekologické parametry, hlučnost, rozměry a design – to vše zvažujeme, pokud stavíme nový dům nebo rekonstruujeme starší nemovitost a potřebujeme vybrat nejvhodnější způsob vytápění. Jedním z nejpohodlnějších řešení pro všechny, kdo chtějí topit bez starostí, je plynový kotel. Zemní plyn už je k dispozici na velké části českého území, ovládání je jednoduché a jediné, co potřebujete, je nechat kotel jednou za rok vyčistit a zrevidovat. Skvělým řešením je výběr některého z kotlů renomované značky Junkers.

Něž vyberete konkrétní typ, měli byste si ujasnit několik základních informací. Velikost objektu, který potřebujete vytopit, určí potřebný výkon kotle. Příliš nízký výkon nebude stačit na vytopení celého domu či bytu, příliš vysoký výkon naopak znamená nižší účinnost kotle. Budete topit pánu bohu do oken, jak říkaly naše babičky. Chcete-li efektivně temperovat i mimo hlavní topnou sezónu při nízkém výkonu kotle, je důležitý i výkonový rozsah. Nejvhodnější je poradit se s odborníkem a nechat si spočítat tepelnou ztrátu objektu, pro který kotel vybíráme. Je-li výkon kotle vyšší než okamžitá tepelná ztráta objektu, znamená to zbytečně vysoké náklady na plyn, protože se kotel bude stále zbytečně vypínat a zapínat, což negativně ovlivní nejen spotřebu paliva, ale i životnost kotle.

Pro výběr je velmi důležité také vědět, jestli kotel slouží je pro vytápění nebo i ohřevu vody. Tu můžeme ohřívat buď v průtokovém kotli, který nepotřebuje zásobník vody. Nevýhodou je, že na teplou vodu se musí chvíli čekat, takže spotřebujeme více vody. Můžete mít i kotel se zásobníkem na vodu (jako součást kotle nebo i mimo něj), z kterého poteče teplá voda hned.

Nesmíte zapomenout na spaliny. Nemáte-li možnost napojit plynový kotel do vyvložkovaného komína s předepsanými rozměry, musíte si koupit kotel s nuceným odtahem spalin, neboli turbo kotel. Ten odvádí spaliny pomocí ventilátoru přes zeď vně objektu. Klasické turbokotle se už od roku 2015 nesmějí prodávat, musíte si pořídit kotel kondenzační, které mají vyšší účinnost. V domě je zpravidla kotelna nebo jiný vhodný prostor, ale v bytech musíte dávat pozor na to, kolik prostoru bude kotel potřebovat. Můžete si vybrat buď kotel závěsný, nebo stacionární.

Závěsné plynové kotle Junkers jsou cenově dostupným řešením vytápění pro byty i rodinné rodinné domy. Junkers nabízí závěsné plynové kotle řady Ceraclass, které dodává ve variantách jen pro vytápění, s průtokovým ohřevem teplé vody nebo v sestavě s nepřímo ohřívaným zásobníkem. Náročným zákazníkům je určena řada Ceraclass Excellence – opět ve všech třech uvedených variantách.

Kotel Ceraclass Acu Comfort má vestavěný zásobník teplé vody a lze ho použít i velmi omezeném prostoru.

Řada Cerastar a Ceramini využívá osvědčené prvky předchozí řady a moderní prvky, jako je speciálně vyvinutý vodou chlazený lamelový hořáku Thermostar, úsporné elektronicky řízené čerpadlo, elektronická řídicí jednotka Bosch Heatronic® III a možnost komunikace se solárními systémy, včetně patentovaného algoritmu SolarInside.

Kondenzační kotle řady Cerapur Compact jsou vybaveny energeticky úsporným oběhovým čerpadlem plně v souladu s platnými předpisy Evropské unie.

Cerapur Smart je moderní kondenzační kotel za velmi příznivou cenu a navíc má kompaktní vzhled.

Ještě vyšší nároky splňuje Cerapur Comfort – má k tomu ještě dodatečnou zvukovou izolaci a jeho chod je tak velmi tichý.

Do řady Cerapur patří dále kotle Cerapur Acu, Cerapur Acu – Smart a Cerapur Maxx a stacionární jednotky s vestavěnými zásobníky Cerapur Modul Cerapur Modul – Smart. Stacionární kondenzační kotel Suprapur spojuje úspornost a ekologické vytápění.

Stejně důležité jako samotný plynový kotel, je také jeho nastavení. O to se staré regulátor, který při vhodně zvoleném režimu reaguje nejen na naše teplotní potřeby, ale také na venkovní teploty, které se mění nejen v průběhu topné sezóny, ale často i několikrát za den. Junkers dodává prostorovénebo ekvitermní regulátory s příslušenstvím, s jejichž pomocí budete pohodlně ovládat teplo v celém domě či bytě. Na webu www.junkers.cz najdete ke každé produktové řadě plynových kotlů Junkers tu nejvhodnější regulaci.

Viděli jste už toto? Takhle vypadá polská televizní reklama na Junkers.

Pro malé až středně velké byty se nejlépe hodí regulace prostorová, která srovnává reálnou okamžitou teplotu v místnosti s teplotou zadanou uživatelem. Podle situace instruuje řídicí jednotku kotle, aby snížila či zvýšila topný výkon. Tak je zaručena stálá teplota bez výkyvů a také co nejúspornější provoz.

Pro velké byty a menší rodinné domy se hodí regulace ekvitermní. Jedná se o regulátor, který na rozdíl od prostorové regulace sleduje nejen vnitřní, ale i venkovní teplotu a po vyhodnocení obou typů údajů snižuje nebo zvyšuje vnitřní teplotu v místnostech přizpůsobením výkonu plynového kotle. Junkers nabízí tyto typy regulace k plynovým kotlům s řídící jednotkou Bosch Heatronic III.

Junkers plynový kotel

Ne vždy je kotel umístěn v obytné zóně, proto jsou k ekvitermním regulátorům dodávána dálková ovládání vytápění, která zaručují pohodlné ovládání, i když kotel je umístěn třeba ve sklepě. Dálková ovládání lze samozřejmě naprogramovat přesně podle potřeb uživatele.

V některých objektech je třeba propojit několik směšovaných i nesměšovaných topných okruhů se solárním systémem pro vytápění a ohřev teplé vody, bazénu, více kotlů do kaskády, pro regulaci externího topného zařízení. Tomu slouží externí a kaskádové moduly.

Každý, kdo má chalupu nebo chatu, kam jezdí třeba jen párkrát za zimu, jistě ocení možnost ovládat topení na dálku pomocí chytrého mobilního telefonu. Ostatně, stejný problém je třeba vyřešit, i když se jen vracíte po týdnu z hor do nevytopeného bytu. Dálkové ovládání mobilním telefonem funguje díky aplikaci Junkers Home.

Mezi nejoblíbenější kotle podle hodnocení zákazníků patří například Junkers ZW 24-2 DH AE CERACLASS, na němž oceňují zejména výborný poměr ceny a výkonu, malé rozměry (700 × 400 × 298 mm), úsporný provoz a jednoduchou obsluhu. Kotel lze momentálně zakoupit v ověřených obchodech za cenu od 21 100 Kč.

Velmi dobré recenze má od uživatelů také kondenzační kotelJunkers Ceraclass Excellence ZWC 24-3MFA určený pouze pro vytápění s možností připojit externí zásobník. Uživatelé na něm oceňují velmi tichý chod, výbornou regulaci teplé vody a úsporný provoz.  Lze ho pořídit za cenu okolo 30 000 Kč.

V podobné cenové hladině je i další oblíbený kotel JunkersZWB 28-3 C Cerapur SmartI tento kotel je hodnocen jako velmi tichý a úsporný a jednoduše ovladatelný.

Obdobně je hodnocen také kotel Junkers ZWSB 22/28-3 A Cerapur Acu, který se v současnosti prodává v ceně od 40 500 Kč. Při rozměrech 600 x 890 x 482 mm má vestavěný zásobník vody o objemu 42 l, je tichý, efektivní a šetří náklady na plyn i vodu.

Pokud si chcete pořídit nový kotel, navštivte web firmy Junkers nebo některého ze smluvních partnerů. Jistě Vám poradí. V letošním roce můžete navíc získat finanční příspěvek na pořízení plynového kotel v rámci tzv. kotlíkových dotací. Při výměně staršího kotle na pevná paliva za nový plynový to může být až 85 % ceny. Konkrétní podmínky si zjistěte podle svého bydliště, podmínky se v jednotlivých krajích liší. Celkem je na výměnu starých kotlů v rámci České republiky připraveno 9 miliard korun.

Společnost Dakon je věnuje výrobě kotlů již několik desetiletí. A nutno podotknout, že úspěšně. Její historie se začala psát v roce 1949 a od té doby se zařadila mezi špičku na českém trhu. Kotle Dakon mají svoji výrobnu stále na tradičním místě – na Krnovsku. Nabídka kotlů Dakon je široká, zahrnuje ocelové a litinové kotle na různé druhy paliv. Stroje se pyšní zejména dlouhou životností a vysokou účinností. Velmi se dbá na šetrnost k životnímu prostředí.

Nabídka kotlů firmy Dakon se dělí do dvou základních větví. Jedná se o kotle na tuhá paliva a elektrokotle. Pojďme si nyní sortiment podrobně představit.

Kotle na tuhá paliva

I když trend v moderním světě je takový, že se od topení tuhými palivy upouští, je tento způsob stále rozšířen a existuje spousta kotlů právě na tyto paliva. Důvodem jsou především jejich nízké ceny. Velmi důležité je vybrat ten správný zdroj energie vzhledem k vytápěnému prostoru – jeho velikosti, stáří, zateplení apod. Ať již vyberete uhlí, dřevo, brikety či peletky, správná volba zdroje energie může výrazně pozitivním způsobem ovlivnit vaše náklady na běžný provoz kotle.

Kotle na uhlí a dřevo

Uhlí a dřevo reprezentuje tradiční způsob vytápěný, který je u společnosti Dakon realizován výhradně v ocelových kotlích. Velikým plusem této kategorie je legislativní zabezpečení, všechny nabízené produkty splňují přísné emisní normy třídy 3.

kotel Dakon

DOR F

Kotel DOR F se vyznačuje vysokou bezpečností, které pomáhá jednak bezazbestová izolace a jednak integrované chladící smyčka, jež kotel ochraňuje proti přehřátí. Další důležitou charakteristikou je jednoduchá manipulace při běžné práci s kotlem, jako je přikládání, jeho údržba a čištění. DOR F totiž disponuje velkou násypnou šachtou pro pohodlné přikládání shora.

Jak již bylo zmíněno, materiál kotle je výhradně ocel. Co se týče paliv, je konstruován primárně na dřevo a obě varianty uhlí, poradí si však také s uhelnými briketami a v krátkém časovém horizontu dokonce i s koksem.

Jedná se o kotel s velmi vysokou spolehlivostí, která podmiňuje dlouhou životnost. Je to způsobeno například absencí spalinového ventilátoru, který u podobných kotlů bývá standardem a je většinou první porouchanou komponentou.

Kotel na tuhá paliva DOR F je nabízen v několika různých výkonech. 13,5; 16; 20; 24; 27; 32 kW, to je nabízená výkonová řada. Dle konkrétních a individuálních potřeb zákazníka probíhá upřesnění a výběr toho ideálního výkonu. Malé rozestupy v jednotlivých výkonech v řadě dávají možnost volby kotle přesně dle tepelných ztrát vytápěného objektu.

Energie, která se v tomto kotli získává z pevných paliv plně postačuje, není již zapotřebí žádná další podpora energie elektrické.

DOR F 32 D

Jedná se o speciální verzi kotle DOR F. Jeho největší přednost spatřujeme ve vysoké účinnosti (až 82 %). Je určen pro spalování zejména kusového dřeva, je však možná i alternace v ostatních tuhých palivech. Primárním zdrojem energie by však mělo být právě kusové dřevo.

Kotle na uhlí a peletky

Tento typ kotlů je konstruován z oceli či litiny. Jeho základní charakteristikou je dlouhá životnost a vysoká spolehlivost.

FB2 Automat

Hnědě uhlí, černé uhlí a pelety, to jsou paliva, kterými lze do kotle FB2 Automat přikládat. Je vyroben z kvalitní tlakové litiny, jež zajišťují dlouhodobou životnost bez nějakých dalších výraznějších nákladů. Jedná se o plně automatizovaný kotel. Podávání paliva do hořáku je realizována pomocí tzv. šnekového podavače, což je řešení velmi pohodlné.

Důležitou komponentou je těleso s výměníkem. Je konstruováno ze speciální šedé litiny. Jeho hlavní funkce spočívá v účinném předávání tepla ze spalin do ohřívače vody. Plní tak základní funkci kotle, a to bez ztrát.

Tím, že je kotel plně automatizovaný, odpadají starosti s frekventovaným přikládáním. Zásobník paliva je totiž až 385 litrů veliký, kotel FB2 Automat tak vydrží pracovat až 3 dny bez doplňování paliva. Popelník má menší kapacitu, je nutné jej vyprazdňovat zhruba v intervalu 12 hodin.

Výkon kotle je řízen mikroprocesorovým regulátorem. Jeho správné používání zajišťují nízkou spotřebu a s ní ruku v ruce jdoucí ušetření provozních nákladů.

DOR N Automat

DOR N Automat je ocelový kotel, spalující uhlí a dřevěné pelety. Vyrábí se ve třech jmenovitých výkonech – 15, 20 a 25 kW. Dle těchto čísel je zřejmé, že je velmi vhodný i pro domy s nízkými tepelnými ztrátami.

Pomocí regulátoru lze pracovat s velikostí výkonu a snižovat jej až na hodnotu 30 %, což dává uživateli možnost pracovat s nízkou spotřebou a tedy ušetřit.

Obdobně jako u předchozího modelu je možné pravé i levé provedení. Existuje tedy možnosti přimontovat zásobník paliva na jakoukoliv stranu, což je velmi praktické. Zásobník disponuje 240 litry, které, dle nastavení výkonu, dokáží zásobovat kotel po dobu 3 – 5 dnů. Kotel DOR N Automat se chlubí až 90% účinností.

Zplynovací kotel na dřevo

NP Pyro

Zplynovací kotel na dřevo představuje ekologický způsob vytápění. Jako palivo se používá suché kusové dřevo. Kotel je charakteristický moderním vzhledem, což mu však neubírá na kvalitě konstrukce či materiálu a může se tak pyšnit dlouhou životností.

Je velmi snadno obsluhovatelný, čemuž napomáhá i elektronická regulace. S pomocí pokojového termostatu můžete pohodlně řídit celý topný systém a jeho výkon. Kotel pracuje s účinností spalování až 90 %.

Elektrokotle

I elektrokotle jsou zástupci ekologického zdroje vytápění. Byť to není primární produkt společnosti Dakon, není to nic, čemu by bylo dobré se vyhýbat.

Hlavním pozitivem je především ekologický a efektivní provoz. Díky svému technologickému řešení dokáží elektrokotle dosahovat až 100% účinnosti. Zároveň disponují snadnou obsluhou, možností řízení skrze pokojový termostat. Praktickým prvkem je také jejich tichý chod. Lze je použít buď jako primární či záložní nebo doplňkový zdroj elektrické energie.

Elektrokotle firmy Dakon se nabízení v sérii Daline PTE, jež je nabízena ve dvou výkonových řadách. 4 – 18 kW a 22 – 60 kW.

Donedávna se společnost Dakon zaměřovala i na výrobu a prodej závěsných plynových kotlů, před nějakým časem se však rozhodla tento sektor opustit a nyní v něm pouze spolupracuje se společností Junkers.

Konkurence

Konkurenci tvoří hned několik produktů od různých společností. V případě kotlů na tuhá paliva je to především firma Viadrus a její produktová řada Viadrus Hercules. Disponuje kotli na tuhá paliva se srovnatelnými vlastnostmi a podobnou cenovou hladinou. Rozdíly v nabídce, kvalitě, výbavě, výkonu apod. mezi Dakonem a Viadrusem jsou opravdu minimální.

Další firmy již představují většinou vyšší cenovou kategorii. Jedná se například o kotle Atmos, OPOP či Roje, (Rojek KTP25).

V oblasti elektrokotlů je výrazným konkurentem společnost Protherm, která se Dakonu vyrovná jak v ceně, tak kvalitě nabídky. Zejména produktová řada Protherm RAY je mezi zákazníky velmi oblíbená a zaujímá jedno z předních míst na českém trhu. Nabízí se v mnoha výkonových provedeních.

Další konkurenci tvoří firma Thermona, což je tradiční český výrobce různě výkonných kotlů. Za zmínku rozhodně stojí také kotle Kopřiva či Mora-top electra.

 

Revize plynových spotřebičů jsou zevrubnější a provádějí se jednou za tři roky. Pravidelné kontroly a revize jsou opravdu velmi důležité. Přestože mnoho plynových spotřebičů a plynových kotlů nepotřebuje větší údržbu, dbejte mezi jednotlivými revizemi na jejich kontrolu. Je to lepší než později velká oprava. Obzvláště nechte prověřit životnost některých dílů, jako jsou například přívodní hadice, které se musí vyměňovat častěji. Kontroly plynových spotřebičů a zařízení se provádějí jednou za rok. Technici se zaměřují na přezkoušení ovladatelnosti armatur, těsnění a přístup k hlavním plynovým rozvodům.

Odstraněním včasných nedostatků předejdete vzniku újmy na zdraví, životech nebo škodě na majetku. Rozhodně revize a prohlídky nepodceňujte. Revize kotlů jsou nutné kvůli riziku výbušnosti a hořlavosti plynu. Nechte překontrolovat především těsnění, protože pokud by byl plyn spalován při nedostatečném množství kyslíku, vznikal by zde oxid uhelnatý, který je opravdu nebezpečný. Pokud by došlo k pojistné události, pro její úspěšné plnění je nutné doložit záznamy o proběhlých kontrolách a revizích. Pravidelnou kontrolou kotlů prodloužíte také životnost kotle i spotřebičů a uspoříte své peníze.

Do revize musí být zahrnuty nejen samotné kotle a jejich přívody a odvody, ale také servisní prohlídky plynových spotřebičů, mezi které patří plynové sporáky, plynové trouby, plynové ohřívače vody a plynové přímotopy. Ty pak podmiňují záruku na vyrobená zařízení zajištěním jejich pravidelných servisních prohlídek autorizovaným servisním technikem. Pokud nebudete mít pravidelné revizní zprávy, na uplatnění záruky nemáte nárok.

Instalace plynového kotle

Pokud se rozhodnete instalovat plynový kotel, je nutné instalovat rozvody vody a plynu, zajistit kominíky a připravit veškerou dokumentaci. Někdy je nutné vyměnit ke kotli elektroinstalaci, protože stará už nevyhovuje bezpečnostním předpisům. Pro vaši bezpečnost si nechte změřit koncentrace jak zemního plynu, tak i plynů ve zplodinách.

Budete potřebovat:

 • projektovou dokumentaci tzn. plyn, voda, topení, elektro
 • montáže topení, vody a plynu včetně rekonstrukce stávajícího systému, je-li nutná
 • plynařské práce včetně revize
 • elektrikářské práce včetně jejich revize
 • kominické práce včetně jejich revize
 • měření CO tzn. u plynových spotřebičů do 200kW
 • měření oxidů dusíku tzn. u plynových spotřebičů nad 200kW

Povinnosti osoby odpovědné za provoz domácího plynovodu

 • Osoba je povinná vést a aktualizovat provozní dokumentaci plynovodu a dovede ji doložit
 • Dbát na odbornou způsobilost osob, které provádějí revize, montáže a servis plynových zařízení. Ty může provádět jen revizní technik.
 • Umísťovat na vhodném místě pokyny při vzniku mimořádných vzniklých stavů jako úniku plynu, požáru či výbuchu. Všechna tato místa je důležité náležitě a viditelně označit.
 • Zajišťuje přístupnost a ovladatelnost všech uzávěrů týkajících se plynovodu a spotřebičů.
 • Odstraňuje veškeré zjištěné závady v termínech stanovených při kontrolách a revizích.
 • Kontroluje pravidelně odvod spalin od plynových spotřebičů, zajišťuje pravidelné čištění komínů a také revize komínů
 • V případě vzniklých nehod neprodleně informuje veškeré příslušné orgány, tzn. policii, hasiče a pohotovostní plynárenskou službu.
 • Spolupracuje a aktivně komunikuje s dodavatelem plynu při vzniklých událostech jako je odstavení domovního plynovodu z provozu a při obnovování dodávek plynu.

plynový kotel před revizí

Samotné revize

Revize plynu a veškerých plynových zařízení se provádí ve smyslu zákona 85/1978 Sb a následných právních předpisů. K provádění revize je oprávněn pouze kvalifikovaný pracovník a to revizní technik s platným osvědčením pro provádění revizí plynových zařízení. Výsledným produktem revize plynu je revizní zpráva, kterou vám vystaví revizní technik. Tu má provozovatel plynovodu také povinnost evidovat pro případnou kontrolu.

Revizí plynových zařízení včetně spotřebičů jsou dohromady 3 druhy.

 1. Výchozí revize

Tuto revizi Vám zajistí montážní firma ještě před předáním hotového díla. Jsou to revize plynových spotřebičů, potřebné před uvedením plynových kotlů do provozu. Provádějí se jen jednou a vykonává je revizní technik.

 1. Pravidelná – provozní revize

Tato revize se provádí z důvodu bezpečnosti dle zákona 85/1978 Sb a 21/1979 Sb. Zde jsou stanoveny lhůty pro provedení pravidelné revize.

 • 3. leté – Periodické provozní revize plynového kotle jsou revize plynových spotřebičů, vykonávané ve 3. letých lhůtách revizním technikem.
 • 1. leté – Periodické kontroly plynových kotlů zahrnují několik kontrolních úkonů, které vykonává servisní technik v rámci servisní prohlídky plynového kotle 1x ročně. Tyto tzv. Servisní prohlídky plynových kotlů zahrnují kontrolu, vyčištění, výměnu opotřebovaných dílů plynového kotle a jeho seřízení servisním technikem 1x ročně a to nejlépe před zimním obdobím.
 1. Mimořádná revize

Provádí se po opravách, rekonstrukcích nebo úpravách plynoinstalací. Také v případě, že zařízení nebylo v provozu déle než 6 měsíců. Touto revizí zjistíme celkový stav plynoinstalace, plynových zařízení, všech spotřebičů a schopnost jejího bezpečného a bezproblemového provozu.

Přiblížíme vám v hlavních bodech jednotlivé úkony prováděné v rámci revize plynových zařízení dle ČSN a TPG na příkladu revize nejčastěji prováděné Pravidelné revizi pro bytové objekty. Revidované zařízení v tomto případě začíná na jedné straně u plynoměru a končí jednotlivými plynovými spotřebiči. Tato pravidelná revize plynových zařízení ve smyslu platných norem a vyhlášek se skládá z těchto částí:

 • Kontrola plynového vedení, tedy počínaje plynoměrem a konče každým jednotlivým plynovým spotřebičem s ohledem na jeho typ a také způsob ukotvení plynového vedení ve smyslu ČSN a TPG.
 • Kontrola těsnosti každého jednotlivého spoje na plynovém vedení a to až po všechny spotřebiče.  Provádí se velmi přesným cejchovaným měřicím přístrojem.
 • Funkční kontrola každého jednotlivého spotřebiče, funkcí zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích prvků.
 • Kontrola prostor, ve kterých je plynový spotřebič umístěn z hlediska výkonu plynového spotřebiče na objem prostor, v nichž se nachází.
 • Kontrola odvětrání v prostoru s plynovým spotřebičem spolu s kontrolou funkce odtahových systémů, spalinových cest, větrání a celkovou funkci plynového kotle, s kontrolou přítomnosti oxidu uhelnatého.
 • Prověření životnosti některých dílů, jako jsou například přívodní hadice, přezkoušení ovladatelnosti armatur, pevnosti a funkčnosti těsnění a přístupu k hlavním plynovým rozvodům a další řada dílčích úkonů.

Každou revizní zprávu je nutné pečlivě uschovat jako výchozí podklad pro revizi následující. Toto je hodně důležité. V případě nedostupnosti předchozí revizní zprávy si opravdu zkomplikujete život. Revizní technik v tomto případě musí postupovat tak, jako by žádná předchozí revize ještě nikdy v minulosti nebyla a zpracovává tak revizi výchozí. To bude náročné časově i finančně a budete se muset opět vrátit k zajištění všech dokumentů i úkonů, které jste potřebovali u instalace samotného kotle.

Kde sehnat revizního technika

Nejrychlejší možností, jak oslovit firmy z vašeho okolí, co vám mohou provést servis, je v současnosti poptávkový server Poptávej.cz, který doporučujeme využít dříve, než začnete obvolávat značkové servisy, minimálně proto, abyste měli představu o tom, kolik služba může stát. Jak tedy přes tento portál sehnat servisního technika?

 1. Vložte do tohoto formuláře na webu Poptávej.cz svou poptávku (čím přesněji zadáte údaje, tím přesnější odhad ceny zpravidla dostanete)
 2. Počkejte, až se vám ozvou firmy z vašeho okolí a vyberte si z nich tu, co se vám nejvíce líbí. Nabídky se většinou sejdou do několika hodin od zadání. Rozptyl nabídek služeb může být v řádech i tisíců korun, proto se vyplatí počkat, než se jich několik sejde.

Najdete zde techniky pro všechna větší města, jako je Praha, Ostrava, Plzeň, Brno, Olomouc, České Budějovice, Pardubice, Liberec, Hradec Králové, Karlovy Vary, Jihlava nebo Zlín. Můžete zde najít i kontakty na pracovníky, co vám mohou provést revizi komínů, tj. kominíků s kvalifikací revizní technik komínů.

Topení plynem je v poslední době více a více oblíbenější. Při topení plynem totiž mnohdy oproti jiným tuhým palivům (dřevo, uhlí) výrazně ušetříte. Pokud se tedy na tento typ paliva chystáte přejít, nebo jím již topíte, tak vás nejspíše bude zajímat, jak se o svůj kotel vhodně starat, jak předcházet jeho poruchám, nebo co dělat, pokud už se nám kotel pokazí. To vše v následujících řádcích.

Proč čistit kotel?

Každý ví, že žádný stroj neslouží donekonečna a má určitou záruční lhůtu, životnost. Pokud ji chceme natáhnout a v případě poruch uplatnit záruku, musíme se o svůj přístroj adekvátně starat. Výjimkou není ani plynový kotel, který taktéž vyžaduje pravidelnou péči, zejména čištění.

Jeho čištění není radno podceňovat, jelikož po namáhavé topné sézóně může být poměrně neadekvátně zanesen, a pokud se na jeho vyčištění během letních měsíců, nebo celkově v období, kdy není využíván, opomene, může docházet k nechtěným výpadkům, které vás pak stojí zbytečné peníze a mnohdy i dlouhé vyčkávání v servisech, jenž jsou zejména v podzimních měsících vytížené.

Výpadky funkčnosti kotle ale nejsou jediným důvodem, proč jej udržovat v „dobré kondici.“ Pokud podceníte jeho údržbu, může se stát, že vás topný systém bude pracovat o 10 % méně úsporněji, v krajních případech i o 50 %.

plynový kotel servis

Nejčastější poruchy

Poruchy kotlů také nejsou žádnou výjimkou. Některé mohou vyžadovat rychlý havarijní zásah, u některých si však stačí domluvit servisního technika, případně (což moc nedoporučujeme) vadu odstranit vlastnoručně. Může se jednat o „triviální“ poruchy:

 • zavřený uzávěr přívodu plynu
 • nefunkční elektrická zásuvka u plynového kotle
 • použití rozdvojky v elektrické zásuvce u plynového kotle,která způsobuje otočení fází
 • nedostatečné množství vody v uzavřeném oběhu ústředního topení,

ale i o závažnější problémy, které si popíšeme podrobněji:

Zanešený výměník – Problém, který může způsobovat nízký tah komína, zanedbaný servis (výše), vysoká prašnost okolí, či porucha ventilátoru pro odtah spalin. Zanešený výměník způsobuje únik oxidu uhelnatého do místnosti, což může při pobytu v takovéto místnosti způsobit až smrt. Pokud je výměník zanesený, nevytváří se ve spalovací komoře dostatečný podtlak a přichází do ní menší množství vzduchu než je třeba pro dokonalé spálení paliva. Výsledkem je zhoršení spalování a zvýšení množství plynu potřebného pro získání požadovaného množství tepla.

Nefunkční baterie – Tady je nám asi jasné, že s touto závadou sami nic neuděláme. Šikovnější jedinci si mohou opatřit nefunkčí součátku v servisu a kotel si sami opravit, jistější ale je si nechat topící stroj nechat opravit od odborníka.

Kde kontaktovat servis

V případě, že si opravdu nevíte rady, je dobré zkontaktovat prodejce vašeho kotle a nebo servisního technika.

Technici pro celou ČR

Nejrychlejší možností, jak oslovit firmy z vašeho okolí, co vám mohou provést servis, je v současnosti poptávkový server Poptávej.cz, který doporučujeme využít dříve, než začnete obvolávat značkové servisy, minimálně proto, abyste měli představu o tom, kolik služba může stát. Jak tedy přes tento portál sehnat servisního technika?

 1. Vložte do tohoto formuláře na webu Poptávej.cz svou poptávku (čím přesněji zadáte údaje, tím přesnější odhad ceny zpravidla dostanete)
 2. Počkejte, až se vám ozvou firmy z vašeho okolí a vyberte si z nich tu, co se vám nejvíce líbí. Nabídky se většinou sejdou do několika hodin od zadání. Rozptyl nabídek služeb může být v řádech i tisíců korun, proto se vyplatí počkat, než se jich několik sejde.

Značkové servisy

Značkové servisy jsou zpravidla o něco dražší, než služby, co můžete sehnat přes Poptávej.cz, máte u nich ale zase záruku, že najdete specialistu na Váš konkrétní typ. Je potřeba počítat s tím, že ne všechny značky mají oficiální servisní partnery pro každé město.

Dakon

V ČR naleznete několik set zákaznických center tohoto velice rozšířeného prodejce na českém trhu, nejvíce samozřejmě v Praze a Ostravě. Nebudeme vám tu samozřejmě vypisovat konkrétní adresy na zákaznická centra, to bychom tu byli ještě do půlnoci. Všechny potřebné informace naleznete pod tímto odkazem (http://www.dakon.cz/servisni-partneri/).

Telefon na podporu: 554 694 123/150

E-mail: servis@dakon.cz

Sídlo společnosti: Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy

Protherm

Protherm je vyhlášenou firmou s prodejnami v Česku i v zahraničí. Proto není překvapením, že servisní síť nalezneme rozesetou téměř po celé republice. Hlavní sídlo společnosti naleznete na adrese Vaillant Group Czech s.r.o., Chrášťany 188, 252 19 Praha – západ.

Telefon na technickou podporu: +420 257 090 850

E-mail: protherm@protherm.cz

Viadrus

Dalším zajetým prodejcem plynových kotlů je Viadrus. Nenechte se zmást obdobným názvem jako jisté prášky na zlepšení sexuálního prožitku, jedná se opravdu o prodejce topných zařízení s obchody v ČR, ale i na Slovensku. Zjistěte si, zda-li se nachází servis v okolí vašeho bydliště, pod tímto odkazem (http://www.viadrus.cz/servis-109.html).

Telefon na infolinku: 800 133 133

E-mail: info@viadrus.cz

Sídlo společnosti: Bezručova 300, 735 81 Bohumín, Česká republika

Junkers

Historie firmy Junkers sahá až do počátků 20. století, od 30 let minulého století je vlastnictvím firmy Bosh, což zajišťuje dostatečnou kvalitu výrobků této světově proslulé značky. Servisy kotlů Junkers naleznete pod tímto odkazem (http://www.junkers.cz/pro_nase_zakazniky/kontakt_4/prodejni_a_servisni_sit/prodejni_a_servisni_sit).

Telefon na podporu: 840 111 190

E-mail: junkers.cz@bosch.com

Sídlo společnosti: Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10

Baxi

Nesmíme opomenout ani kotle od společnosti Baxi, které nabízí neméně kvalitní produkty, jako právě jmenované firmy. Servisní síť na přehledné mapě si můžete vyhledat pod tímto odkazem (http://www.baxi.cz/servisni-sit/).

Telefon na podporu: +420 271 001 627

Jiří Šikula (hlavní technik) – Telefon: 737 287 176

Sídla společnosti: Praha – Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3

Brno – Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno

Opravy kotlů podle měst

V poslední fázi článku si projdeme možnosti servisů kotlů v největších městech České republiky a poradíme vám, jak najít toho správného opraváře kotlů.

Všeobecně je nejlepší brát zřetel na recenze dané společnosti, ovšem dbejte na to, že se jedná o seriózní informace, ne o na zakázku sepsaný žvást. Proto buďte obezřetní a recenze služeb na stránkách poskytovatele berte spíše s nadsázkou. Můžete si také nechat poradit od kamarádů, zejména pokud jste si už vybrali nějakou firmu a nevíte, zda do toho máte jít a víte, že oni už s ní zkušenosti mají.

To ovšem platí u opraven, které nejsou na stránkách výrobce kotle označeny jako „partnerské servisy.“ V případě, že máte možnost dát kotel do oficiálního servisu, neváhejte a učiňte tak, zejména pokud máte topné zařízení ještě v záruce. Tak máte záruku, že nepřijdete o záruku v případě škody způsobené technikem.

Teď se ale vrhněme na možnosti servisu kotlů podle měst:

Brno

Brno je svou rozlohou i počtem obyvatel druhým největším městem Česka. Proto není divu, že se zde nachází spoustu „oficiálních“ i neoficiálních opraven plynových kotlů. Pokud jste jeho obyvatelem, tak nemusíte zoufat, opraváře najdete téměř na každém rohu.

Hledejte pod tímto odkazem (http://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Remesla/Servisy-a-opravarstvi/Plynoservisy/kraj-jihomoravsky/brno-mesto)

Plzeň

Plzeň, město vrcholového sportu, piva a bohaté historie se může pyšnit neméně bohatou sbírkou opravářů kotlů a plynařů. Svého opraváře naleznete pod tímto odkazem (http://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Remesla/Servisy-a-opravarstvi/Plynoservisy/kraj-plzensky/plzen-mesto).

Ostrava

Poblíž hranice s Polskem leží město Ostrava, město, které hostilo skupinu B na mistrovství světa v ledním hokeji 2015 a 2004, město proslulé univerzitou a bohatou historií. Se sháněním opraváře plynového kotle byste tedy neměli mít problém. Vyberte si toho svého zde (http://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Remesla/Servisy-a-opravarstvi/Plynoservisy/kraj-moravskoslezsky/ostrava-mesto).

Pardubice

Jako každé větší město nabízí i perníkářská metropole široký výběr zručných opravářů. Obyvatelé Pardubic se tedy o svůj kotel nemusí bát. (http://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Remesla/Servisy-a-opravarstvi/Plynoservisy/kraj-pardubicky/pardubice).

Hradec Králové

Město Hradec Králové má už leccos za sebou. Lidé se tu začali srocovat už v dobách prehistorických kvůli příhodným podmínkám na soutoku Labe a Orlice. Od té doby kvetlo a nechybí tu žádná služba, od obchodů až přes opravny plynových kotlů (http://www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Remesla/Servisy-a-opravarstvi/Plynoservisy/kraj-kralovehradecky/hradec-kralove).

Vesnice

Lidé žijící na vesnici mají k takovýmto servisům mnohdy daleko. Buď tedy můžete zkusit zadat poptávku na servis kotle přes Poptávej.cz a nebo využít toho, že některé opravny poskytují možnost odvozu plynového kotle, opravu a jeho následnou dopravu zpět k zákazníkovi. Pro vesnice, které nemají takové štěstí jako např. Osík, je toto dar z nebes.

Při stavbě nebo rekonstrukci nového domu či bytu je výběr kvalitního vytápění jedním z nejdůležitějších kroků. Dnes už je naštěstí možné vybrat z široké nabídky kotlů na českém trhu tu nejvhodnější variantu pro každý objekt. Pokud se nerozhodneme pro elektrické přímotopy, solární systém, tepelné čerpadlo nebo stará dobrá kamna či krb, budeme potřebovat vhodný kotel.

Prvním krokem je výběr kotle podle typu paliva. U kotlů na tuhá paliva si můžeme vybrat mezi kotly na hnědé či černé uhlí, koks či uhelné brikety, nebo kotly spalujícími biomasu, tedy tuhá biopaliva. Sem patří dřevo v mnoha variantách (polena, štěpka, dřevěné brikety, piliny nebo dřevěné pelety), další možností jsou slaměné brikety či pelety, případně pelety či brikety vyrobené ze sena. Nevýhodou je, že palivo musíme někde skladovat a jsme závislí na jeho dodavateli, tedy pokud nebydlíme uprostřed vlastního lesa. Ale i v takovém případě musí někdo dřevo z lesa dostat až do kotle, což pro řadu z nás může být neřešitelný problém.

Fanoušci vytápění pevnými palivy se musí také vyrovnat se stále se zpřísňujícími pravidly jak pro parametry kotle, tak pro jeho instalaci. O ledna 2014 lze u nás prodávat pouze kotle 3. a vyšších emisních tříd. Prodej kotlů odpovídajících 3. emisní třídě skončí 31. prosince 2017. Navíc již od ledna téhož roku bude muset každý majitel objektu vytápěného kotlem na pevná paliva předložit revizi svého kotle, jinak mu bude hrozit pokuta ve výši až dvacet tisíc korun.

Je první varianta pro vás moc namáhavá? Tak co přejít od tuhých paliv třeba ke kapalinám. Zejména v lokalitách bez přístupu k příslušným inženýrským sítím a také daleko od obchodů s pevnými palivy lze využít kotle na paliva kapalná, hlavně lehký topný olej. Jejich výhodou je možnost nastavení automatického bezobslužného provozu a uživatelský komfort, ale na druhou stranu mohou zájemce odradit poměrně vysoké pořizovací náklady, zahrnujícími kromě vlastního kotle také nezbytné stavební úpravy pro vytvoření bezpečného a dostatečně velkého palivového zásobníku. U těchto kotlů je naprosto nezbytné striktní dodržování všech bezpečnostních a ekologických pravidel.

plynový kotel

Pohodlné řešení? Plynový kotel

Pokud chcete mít doma teplo bez zbytečných starostí, pořiďte si kotel plynový. Ve stále větším množství českých obcí je možné topit zemním plynem, takže si stačí vybrat jen kotel dle vašich potřeb a jednou ročně si nechat udělat revizi a kotel vyčistit. Tohle řešení je ideální pro všechny, kdo nechtějí skladovat palivo, nechtějí se starat o přikládání do kotle a chtějí mít prostě klid. Ale i v místech, kde ještě plynofikace neproběhla, se dá topit plynem, jen budete potřebovat zásobník na propan a postarat se o jeho včasné doplnění.

 „Plynový kotel jsme si pořídili s novým bytem, kde byl součástí vybavení dodávaného developerem. Když před časem o výměně kotle uvažovali rodiče, přemluvili jsme tatínka, aby místo kotle na dřevo a uhlí přešel na plyn. Tatínek po pár letech zemřel a vůbec si nedokážeme představit, jak by v domě po schodech do kotelny chodila přikládat pětaosmdesátiletá maminka a co by dělala, kdy by jí třeba uhlí přivezli v době, kdy tam s ní nebudeme. S plynem má doma teplo, k dispozici vždy teplou vodu a o nic se nemusí sama starat,“ uvedla Jana ze Středních Čech.

Otázkou ale je, jaký plynový kotel si vybrat, aby jeho pořízení a také provoz byly co nejefektivnější. Určitě je vždy lepší poradit se s odborníkem, nebo si aspoň nastudovat informace. Primárně je třeba zvážit, jak velký prostor potřebujeme vytopit, z čehož plyne, jak velký výkon má kotel mít. Pokud bude výkon příliš nízký, dům nevytopíme, ale když koupíme kotel s předimenzovaným výkonem, jeho účinnost bude nižší. Důležitý je i výkonový rozsah, abychom na jaře či podzim, kdy se už jen přitápí, měli možnost topit efektivně i při nízkém minimálním výkonu. Chcete-li se rozhodnout opravdu správně, nechte si spočítat tepelnou ztrátu objektu, který chcete vytápět. Bude-li výkon kotle vyšší než bude okamžitá tepelná ztráta objektu, bude platit zbytečně vysoké náklady na plyn. Kotel se totiž bude neustále zbytečně vypínat a zapínat a kromě spotřeby to bude mít vliv i na jeho životnost.

plynové vedení

Důležité také je, zda kotel slouží výhradně k topení, nebo je s ním i ohřívána teplá doma v domě či bytě. K ohřevu vody slouží buď kotle průtokové, které nepotřebují zásobník vody, ale zase u nich vždy chvíli trvá, než se voda ohřeje, a kotle se zásobníkem na vodu, který je buď součástí kotle, případně je umístěn separátně. Z kotle se zásobníkem teče teplá voda ihned.

Dalším parametrem při výběru je způsob, jakým jsou odváděny spaliny. Pokud nemáme možnost napojit plynový kotel do vyvložkovaného komína s příslušnými rozměry, musíme si pořídit kotel s nuceným odtahem spalin, neboli turbo kotel. U těchto kotlů jsou spaliny odváděny obvykle z kotle ven z objektu pomocí ventilátoru, často jen přes zeď, a stejně i nasávají vzduch potřebný ke spalování. Klasické turbo kotle se už ale od září 2015 nesmějí dle platné legislativy prodávat, v současnosti už se jen doprodávají skladové zásoby.

Zákaz turbo kotlů byl iniciován snahou zpřísnit emisní požadavky na plynové kotle a podpořit u zákazníků zájem ekologičtější kondenzační kotle. Zatímco u klasických plynových kotlů je účinnost v průměru 90 % (u starších typů dokonce jen kolem 70 %), kondenzační kotle dosahují účinnosti vyšší než 100 %, obvykle kolem 105 %.  Tuto zdánlivou nelogičnost vysvětluje princip ohřevu vody i za využití spalin, které u jiných typů kotlů odcházejí nevyužity do komína.  Tím kondenzační kotle snižují spotřebu plynu. Existují ještě kotle nízkoteplotní, jakýsi starší sourozenec kondenzačních, s účinností kolem 95 %. Pořád tedy můžeme koupit kotel třeba do bytu, i když nemáme komín, ale musí to být kondenzační typ.

Zejména u bytů je velmi důležitá i velikost prostoru, který bude kotel potřebovat. Z toho hlediska dělíme kotle na závěsné, které lze například umístit i do vestavěné kuchyňské linky, a stacionární, které stojí obvykle ve sklepě nebo technické místnosti. U závěsných kotlů pozor při umisťování do linky či skříně – poraďte se s technikem, aby esteticky dokonalé umístění kotle nebránilo jeho běžné údržbě nebo případné opravě.

Plynové kotle se hodí jak pro klasické radiátorové systémy, tak i pro podlahové topení, případně na kombinaci obou typů. Nezapomeňte na vhodný termostat. Na něm si můžete nastavit vhodnou teplotu, případně i naprogramovat zapínaní kotle podle denní doby či dne v týdnu. Ideální řešení třeba pro domácnosti, kde se obyvatelé scházejí až večer.

Budoucnost tedy mají jednoznačně kotle kondenzační. Na českém trhu je k dispozici řada výrobků od českých i zahraničních dodavatelů. Nejznámější jsou kotle od firem BAXI  (společnost vznikla spojením výrobců kotlů značek De Dietrich a Remeha), BUDERUS, DAKON, JUNKERS, PROTHERM, REHAU, THERMONA , VAILLANT, VIADRUS, VIESSMANN.

V současnosti lze získat významný příspěvek na pořízení plynového kotel v rámci tzv. kotlíkových dotací. Při výměně staršího kotle na pevná paliva za nový ekologičtější, což může být i kotel na plyn, lze získat až 85 % z maximální částky ve výši 150 000. Podmínky se liší podle krajů, které dotace občanům poskytují. Celkem je na výměnu starých kotlů určeno 9 miliard korun. Nezapomeňte také pravidelně sledovat ceny plynu a jeho tarify – využít můžete například tuto kalkulačku.

S plynovým kotlem jsem maximálně spokojená a neměnila bych. Pokud chcete snížit náklady na údržbu, doporučuji objednat si pravidelnou revizi a vyčištění dřív než na podzim. Mimo hlavní sezónu poskytuje řada servisních firem významné slevy,“ doplnila paní Jana.  

Vytápění obytných prostor je jedním ze základních problémů, které řeší většina českých domácností. Ať již po stránce ekonomické či ryze praktické, rozhodování o způsobu vytápění je všudypřítomné. Vytápění plynem a použití plynových kotlů se zařadilo mezi nejoblíbenější varianty, jak dostat teplo do domova. Neopomenutelným pomocníkem se v takovém případě stávají pokojové termostaty.

Pokojový termostat – co to vlastně je?

Hlavním cílem pokojového termostatu je pomoc při udržování nějaké určené teploty vzduchu v požadovaných hodnotách. Aniž by uživatel musel běhat po celém domě a ručně vypínat či zapínat tepelné spotřebiče, má s termostatem možnost ovládat teplotu v prostoru.

pokojový termostat

Funkčnost pokojového termostatu je založena na snímání teploty vzduchu. Tu dále vyhodnocuje a pracuje s ní. Dle toho, jak vysoká teplota je, umí termostat vypnout, případně zapnout, jakýkoliv tepelný zdroj, k němuž je připojen. Ona teplota, kterou se termostat řídí a při které dochází k vypínání/zapínání tepelných zdrojů, je nastavována uživatelem.

Pokojové termostaty mají tedy vliv jednak na komfort bydlení a jednak na stav objektu, který je vytápěn. První hledisko je jasné, teplota v obývacím prostoru bude dle vašeho přání nastavována automaticky. Druhý zmiňovaný bod souvisí se staráním se o stavbu. Ta by totiž neměla procházet velikými teplotními výkyvy, což se dá správným nastavením termostatu zařídit.

Mechanické a programovatelné termostaty

Základním dělením termostatů vznikají dvě skupiny. Existují mechanické a elektronické termostaty. Od používání prvního z nich se v posledních letech opouští, přeci jenom manuálně nastavovat teplotu při každé požadované změně trochu maže výhody termostatů.

Elektronické neboli programovatelné termostaty mají svoji funkčnost založenou na automatickém nastavováním teploty v pravidelných intervalech. Existuji dva základní programy – denní a týdenní. Dle nich si uživatel jednoduše nastaví, kdy (v jaké denní době) bude v dané místnosti jaká teplota. V praxi totiž nikdo nechce, aby po celý den byla v bytě (domě) konstantní teplota. Například ráno není příjemné se probouzet do zimy, dopoledne, kdy je většina lidí v práci zase není potřeba topit naplno. V odpoledních a večerních hodinách je příjemné, když je návrat domů spojen s komfortem v podobě tepla, kdežto v noci není ke spánku tolik tepla zapotřebí. Dle individuálních preferencí si každý zvolí v jakou hodinu má být v prostoru jaká teplota. Toto nastavení se poté bude opakovat v denních či týdenních intervalech, právě dle zvoleného programu.

Takto vzniklé pohodlí však není jedinou výhodou programovatelnosti termostatů. Spotřebiteli se tím totiž zajistí i ekonomická úspornost. Tím, že regulaci teploty za něj vyřeší termostat, nebude zbytečně plýtvat drahou tepelnou energií.

Další dělení termostatů je dle způsobu propojení se zdrojem tepla. V nabídce firem na trhu jsou jak bezdrátové, tak i drátem spojované termostaty. Ty se dají rozdělit ještě dle jednoho kritéria, a to jakým způsobem snímají teplotu. Existují bud jedno zónové termostaty, které měří teplotu v jedné místnosti, nebo dvou zónové, jejichž prací je snímat teplotu ve více místnostech. Dle zpracovaných údajů je poté takový termostat schopen regulovat teplotu ve více místnostech najednou.

Měření teploty

Umístění termostatu je pochopitelně nutné směřovat do místnosti, ve které mám měřit teplotu. Taková místnost v nazývá referenční. Když v ní teplota klesne pod nastavenou hladinu, termostat sepne topení, naopak v případě přesáhnutí požadované teploty dá termostat pokyn k vypnutí kotle.

Teplota se měří za pomoci odporového teplotního čidla, jež elektronicky zapíná a vypíná kotel. Což je rozdíl oproti funkčnosti mechanických termostatů, které využívají elementární fyziku. Fungují na principu rozdílné roztažnosti dvou spojených kovů v závislosti na okolní teplotě.

Jak vybrat správný termostat?

Výběr termostatu se řídí několika základními kritérii.

 • Kompatibilita

Různé kotle mohou k sobě vyžadovat různé termostaty. Jejich výběr je nutné sladit s kotlem tak, aby zařízení byla schopná vzájemné komunikace. Většina kotlů a termostatů jde ovšem používat bez toho, aby bylo potřeba tuto otázku řešit. Speciální bývají spíše pouze termostaty pro podlahové topení.

 • Výběr samotného termostatu

V první řadě jde o zvolení typu termostatu. Zda je postačující mechanický či bude výhodný programovatelný termostat. Některé společnosti nabízí termostaty ovládané pomocí internetu. V takovém případě stačí, aby měl uživatel k dispozici smartphone, zajištěné jeho propojení s termostatem a může jej ovládat z jakékoliv vzdálenosti.

 • Design

Byť design produktu není nijak důležitý pro jeho funkčnost, spousta lidí mu přikládá při výběru váhu.

 • Optimální režim termostatu

Je rozdíl mezi týdenním a denním nastavením termostatu. Je tedy nutné zvolit režim dle vlastních potřeb. Z toho důvodu jsou na trhu k dispozici, mimo klasických denních a týdenních programů, systémy 5+2 a 5+1+1. Je zřejmé, že hlavní rozdíl spočívá v rozdílném nastavení pro pracovní týden (5) a víkend (2). V některých případech je možnost diferencovat i nastavení pro sobotu a neděli (1+1).

Pokud si zákazník zvolí ten správný typ, důležitým aspektem je i montáž termostatu. Tu, byť není nijak složitá, je vhodné svěřit do rukou odborníkovi. Samotný termostat sice není nijak extrémně nákladnou záležitostí, kotel, ke kterému se připojuje, již však ano.

Hlavní výhody programovatelných termostatů

Vzhledem k tomu, že programovatelné termostaty tvoří podstatnou většinu na trhu, pojďme si nyní v několika bodech shrnout jejich hlavní přednosti:

 • možnost automatické regulace
 • uživatelský komfort
 • snížení provozních nákladů na topení
 • nepříliš vysoká pořizovací cena
 • jednoduchá montáž

Bezdrátové termostaty

O tom, že propojit plynový kotel a termostat bez použití kabelů, jsme se již zmiňovali. Jaké jsou ale zásadní výhody bezdrátového řešení? Výhodu bezdrátového termostatu pocítí uživatel naplno v momentě, kdy chce změnit referenční místnost, ve které je měřena teplota. V případě použití drátového řešení nelze tento krok uskutečnit bez fyzického zásahu do kabelů, tedy do stěn domu. Při bezdrátovém řešení je tento problém řešen softwarově.

Dosah bezdrátových termostatů je garantován zpravidla kolem 30 metrů, je tedy dostačující pro běžný rodinný dům. Přenos probíhá na různých frekvencích, nejčastěji se používají 868 a 434 MHz. Tato čísla můžete znát z údajů o frekvencích pro zařízení automatizaci v domácnosti (meteostanice, automatické stahování žaluzií apod.). Není však důvod k obavám, že se signál bude vzájemně rušit, je totiž kódován.

Je zde jedna hlavní věc, na kterou je nutné se při výběru bezdrátového termostatu zaměřit. Ne všechny kotle totiž komunikují se všemi termostaty, u bezdrátových to platí dvojnásob. Zákazník si musí dát pozor na to, aby tato dvě zařízení byla vzájemně kompatibilní. Tento problém odpadá tehdy, když je termostat vybaven samostatnou spínací jednotkou s relé, která se z pohledu kotle chová jako klasický drátový termostat.

Vytápění plynem a jeho výhody

Vzhledem k faktu, že jsme se zmiňovali zejména o termostatech pro plynové kotle, není od věci představit, jaké má topení plynem největší výhody.

Předně se jedná o velmi vysokou účinnost. V případě použití kondenzačního kotle se jedná o účinnost, která se s ostatními typy vytápění nedá srovnávat. Ceny zemního plynu, jakožto hlavního paliva pro plynové kotle, nejsou v poslední době v nepříznivých hodnotách. Zároveň pořizovací náklady na plynový kotel nepatří mezi ty nejvyšší. Pozitivem je také pohodlná regulace výkonu a automatický provoz. Ten je zároveň šetrný k životnímu prostředí, z komína odchází minimální množství zplodin.

V neposlední řadě se plynový kotel používá nejen pro vytápění, ale také pro ohřev vody či vaření. V poslední době se ceny plynu poměrně významně mění, doporučujeme proto například tuto kalkulačku a podívat se, kolik byste mohli ušetřit při změně tarifu.

Plynové kotle se řadí k nejvolenějším z variant při rozhodování o typu vytápění. Je to zejména díky jejich vysoké účinnosti, která jde ruku v ruce se spotřebou paliva a tím sníženými provozními náklady.

Rozlišujeme dva základní druhy plynových kotlů:

1) Kondenzační kotle

Jsou vysoce ekonomicky úsporné a spolehlivé. Princip fungování je založen na využívání energie, která u jiných kotlů odchází bez využití pryč. Tuto energie kondenzační kotel dále používá na vytápění.

2) Klasické plynové kotle

Vyznačují se nižší pořizovací cenou, která je však kompenzována vysokými provozními náklady. Používají se zejména tam kde by instalace kondenzačního kotle představovala složité stavební úpravy.

Všechna plynová zařízení musí podléhat pravidelné kontrole. Jednou za tři roky je nutná revize, co rok poté pravidelná kontrola.

Značky termostatů

Avea

Společnost AVEA nabízí jak manuální, tak programovatelné termostaty. Unikátností jsou termostaty s dětskou pojistkou či podsvíceným displejem pro lepší viditelnosti. Aplikují jak týdenní, tak denní režim plánování.

Netatmo logo

Netatmo termostaty jsou typickým příkladem pro bezdrátové připojení. Poskytují kompatibilitu se smartphony Android a iPhone, jsou tedy jednoduše ovladatelné.

Conrad logo

 

Termostaty Conrad disponují všemi časovými programy. Některé modely nabízí přepínání mezi automatickým a manuálním ovládáním. Nechybí ani nabídka bezdrátových produktů.

junkers logo

Junkers se specializuje na termostaty pro malé a středně velké byty. K dispozici jsou jak bezdrátové, tak dráty propojitelná zařízení. Vyznačují se jednoduchým intuitivním ovládáním.

vaillant logo

Výrobce, který sám vyrábí i plynové kotle, nabízí i termostaty všech druhů. Pracují na rozhraní eBUS.

Jaký termostat vybrat?

Pokojový termostat Conrad s LCD displejem

<a href="http://www.conrad.cz/pokojovy-termostat-s-tydennim-programem-s-lcd-5-az-35-c-bila.k610578">Zobrazit větší obrázek</a>
Větší obrázek na Conrad.cz

Tento termostat k patří aktuálně k nejprodávanějším na našem trhu. Jedním z důvodů jeho oblíbenosti je přehledný LCD displej s dotykovým ovládáním, který rozhodně patří k tomu nejlepšímu, co se dá v současnosti pořídit.

Design termostatu je v neutrální bílé, takže je vhodný do většiny interiérů. Výrobcem je Conrad, což je značka, která má s tímto typem zařízení dlouholeté zkušenosti a její termostaty běžně fungují řadu let bez výpadků. Zařízení umožňuje programovat týdenní i denní cykly v rozmezí mezi 5° a 35 °C.

 

Vlastnosti

 • Rozměry: 13 x 3,8 cm
 • Napájení: 2 AA baterie 1,5 V
 • Připojení ke kotli: drátově
 • Není vhodný pro podlahové topení
 • Ochrana proti mrazu: ano
 • Vhodný pro regulaci topení i klimatizací
 • Zjistit aktuální cenu

Emos T3

termostat emos t3
Větší obrázek na MALL.cz

Pokud vám stačí manuální ovládání teploty a nepotřebujete mít nastaven přesný program, jak se má přes den regulovat teplota v bytě, může být vhodným řešením za příznivou cenu tento termostat od Emosu. Napájí se ze zásuvky a poradí si s drtivou většinou moderních kotlů. Vzhled je jednoduchý a funkční, nečekejte žádné složité volby – termostat má jen tlačítko na vypnutí a zapnutí, diody indikující zapnutí, přepínač nočního režimu a kulatý regulátor teploty.

Vlastnosti

 • Rozměry: 9,7 x 6,7 x 2,8 cm
 • Napájení: ze sítě – 230 V
 • Připojení ke kotli: drátově
 • Ochrana proti mrazu: ano
 • Vhodný pro regulaci topení
 • Zjistit aktuální cenu

Bezdrátový termostat Homexpert

bezdrátový termostat homexpert
Větší obrázek na Conrad.cz

Největší výhodou tohoto termostatu je jeho bezdrátové fungování. Skládá se z vlastního termostatu a z relé skříňky, spínající vytápění, kterou je potřeba propojit s kotlem. Síla a stav bezdrátového spojení je indikován, takže instalace v pokoji je velmi pohodlná. Tento termostat může být vhodnou volbou pro každého, kdo hledát zařízení se snadnou instalací, a nebo má kotel v domě příliš daleko na to, aby se dal využít klasický termostat s drátovým napojením na kotel.

Při provozu v noci se dá termostat přepnout do ECO módu, při kterém drží termostat teplotu v domě na 18° C. Na digitálním displeji se zobrazuje vždy aktuální teplota v místnosti.

Vlastnosti

 • Rozměry: 9 x 9,6 x 3,4 cm
 • Napájení: 2 AA baterie 1,5 V (termostat) + 230 V ze sítě (spínací jednotka)
 • Připojení ke kotli: bezdrátové
 • Ochrana proti mrazu: ano
 • Vhodný pro regulaci topení i klimatizace
 • Zjistit aktuální cenu

Jak namontovat termostat

Termostat zpravidla je potřeba propojit s kotlem podle základě servisního návodu a namontovat ho na dobře dostupné místo. Pokud nemáte s tímto typem instalací zkušeností, doporučujeme se obrátit na odborníka – nejjednodušeji ho najdete tak, že na webu Poptávej.cz zadáte poptávku na tuto práci a vyberete si z nabídek firem a řemeslníků tu nejvýhodnější.

Žijeme v době moderní a bez tepla, případně teplé vody, se neobejdeme. Jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak tohoto tepla docílit, jsou kondenzační kotle.

Princip kotle obecně je známý. Jedná se o zařízení, ve kterém za pomoci spalování vzniká teplo, které ohřívá nějakou teplonosnou látku. Spalovat je možno spoustu materiálů – od uhlí, přes dřevo až po kapalné či plynné látky. Kondenzační kotel staví na principu, jak již jeho název vypovídá, kondenzace. Ta znamená, že při spalování plynu probíhá chemická reakce. Při ní vzniká voda v podobě páry. Ta společně s dalšími produkty hoření, zejména oxidem uhličitým, tvoří spaliny, které normálně unikají do ovzduší. Kondenzace jich umí využít. Odebere tyto spaliny právě za pomoci unikající vodní páry. Říká se, že vodní pára tzv. zkondenzuje. Tímto způsobem získané teplo tvoří onu konkurenční výhodu kondenzačních kotlů. Číselně vyjádřeno se jedná až o 11 % účinnosti navíc.

Kondenzátorové kotle mají smysl používat v případě, když se spalují uhlovodíky (zemní plyn, biopaliva). Proto je podporované zejména spalování plynu. Kdybychom chtěli spalovat například uhlí, zjistíme, že obsahuje velmi málo vodíků. Účinek kondenzace by tak byl příliš malý a přidaná hodnota tohoto kondenzačního kotle by přišla vniveč.

Platí obecné pravidlo, že čím větší je vytápěný prostor, tím více roste úspora. Uspořit se samozřejmě dá nejen výměnou kotle, ale i změnou dodavatele, která nestojí narozdíl od kotle nic (zkuste třeba tuto kalkulačku a podívejte se, kolik byste mohli platit u jiného dodavatele).

Nyní jsme již obeznámeni s principem kondenzačních plynových kotlů, pojďme se tedy podívat na ty nejlepší, respektive nejoblíbenější, kondenzační kotle. Nejprve z obecného hlediska, následně se zaměříme přímo na konkrétní typy a značky kotlů a nejprodávanější produkty v různých kategoriích.

Chcete-li skutečnou kvalitu, existuje několik oblastí, na které je zapotřebí si dát při výběru kondenzačního plynového kotle pozor.

Výkon a účinnost

V první řadě řešíme vždy výkon a účinnost. Účinnost je obecně vždy vysoká, pohybuje se v rozmezí 100 – 111 %. Byť se tento údaj zdá jako Perpetuum Mobile, není tomu tak. Větší jak 100% pravděpodobností se vyjadřuje právě ona kondenzační výhoda.

Vzhledem k tomu, že kondenzační plynové kotle jsou vysoce výkonné, právě na tento atribut je zapotřebí je soustředit. Výkon kotle totiž bývá často zbytečně veliký. Zbytečně rozumějme pro využití v domácnosti. Jak již bylo zmíněno, vysoká účinnost se nejlépe projeví ve velkých prostorách, což výrobce předpokládá a na trh dodává velmi výkonné kotle. Při výběru kotle do obyčejně veliké domácnost si dejte pozor, aby jeho výkon nepřevyšoval tepelnou ztrátu domu. Laicky řečeno, nepořizujte si zbytečně výkonná zařízení – kapacita takového kotle pak zůstane nevyužita.

Klíčové vlastnosti a regulační systém

Další sledovanou oblastí musí být ovládání kotle a využití jeho klíčových vlastností – možnost snižovat výkon hořáku či možnost regulovat otáčky oběhového čerpadla. Tyto vlastnosti jsou určující pro účinnost kotle či jeho emise.

Pořizovací cena

Na trhu existují různé kategorie kondenzačních plynových kotlů s rozdílnými vlastnostmi. Záleží pouze na potřebách zákazníka a jeho ochotě utratit určité množství finančních prostředků.

Mezi další aspekty, hodné pozornosti, patří například velikost zásobníku teplé vody, jeho přítomnost nebo spotřeba plynu a elektřiny.

Představme si nyní krátce nejznámější a zákazníky nejvíce kvitované výrobce kondenzačních plynových kotlů.

Viadrus

viadrus logo

Kotle Viadrus se vyznačují tichým provozem a hodně si zakládají na ekologickém provozu.

 

Naos K4

Naos K4

 • výkon: 5 – 24 kW (Záleží na konkrétním typu a způsobu využití. Výrobce poskytuje více variant, které se liší právě výkonem)
 • Nástěnný kondenzační plynový kotel
 • Slouží jak pro vytápění bez ohřevu vody, tak s ním. Existují dvě varianty ohřevu vody. První je zastoupena průtokovým ohřívačem, druhá představuje připojení externího zásobníku teplé vody.
 • Cenová dostupnost: 20 000 Kč – 30 000 Kč (cenově nejpřijatelnější kotle v porovnání s výkonem)
 • Garance úspory až 1 200 Kč za rok (jedná se o náklady na elektřinu a plyn, které se šetří především správným používáním oběhového čerpadla s modulací otáček)

Za zmínku stojí také kotel Claudius K2L, který se může pyšnit kvalitu dokazujícím oceněním “ekologicky šetrný výrobek”.

Protherm

protherm logo

Výrobce Protherm nabízí jak možnost externího ohřívač teplé vody, tak již integrovaného průtokového ohřívače. Typickým znamením jsou malé požadavky na prostor v kombinaci s vysokou účinností.

Panther AK 120 12KKO

Panther AK 120 12KKO

 • se zásobníkem vody
 • závěsný kondenzační kotel
 • Výkon: 4,4 – 13 kW
 • Cenová dostupnost: 35 000 Kč – 40 000 Kč (jedná se o střední cenovou třídu)
 • patří mezi celkově nejprodávanější kondenzační plynové kotle na trhu

Vaillant

vaillant logo

Jedná se o velmi oblíbené kotle, využívané při rekonstrukci či modernizaci domu či průmyslových staveb. Pro novostavbu však také poslouží dostatečně.

Vaillant VU/206/5-5 eco TEC plus

Vaillant VU 206 5 5 eco TEC plus

 • střední cenová třída (30 000 Kč – 35 000 Kč)
 • s tepelným výměníkem
 • veliký rozsah výkonu – záleží na použití (rodinný dům či průmyslová stavba)

 

Baxi

baxi logo

Baxi je firma s více než 20letou tradicí na českém trhu. Zákazník na tato slova slyší, jedná se tedy o velmi populárního výrobce kondenzačních plynových kotlů.

Nuvola Duo-tec HT24

Nuvola Duo tec HT24

 • integrovaný zásobník teplé vody
 • digitální ovládací panel pro jednoduché ovládání
 • vysoký výkon (až 25 kW)
 • Cenová dostupnost: 40 000 Kč

Buderus

buderus logo

Na závěr se podíváme do vyšších cenových hladin. Takové kotle nabízí například firma Buderus.

Logamat plus

Logamat plus

 • výkon: 24 kW
 • integrovaný zásobník teplé vody
 • Cenová dostupnost: 100 000 Kč (vysoká cenová třída)
 • Možnost připojení solárního systému
 • Dokonalé a kvalitní zpracování

Na trhu existuje spousta dalších výrobci, kondenzační plynové kotle totiž zabírají velikou část trhu s vytápěcími zařízeními. Jmenovitě se jedná o firmy Dakon, Dražice, Junkers či Viessmann.

Na úplný závěr zmiňme, že výběr kondenzačního plynového kotle záleží především na individuálních požadavcích každého zákazníka, které se odvíjejí od vytápěného prostoru – jeho účelu a velikosti.

Základní otázky, které pomohou při výběru kondenzačního plynového kotle se musí pohybovat v těchto oblastech:

 • typ vytápěného objektu (stáří, velikost, účel)
 • typ vytápění (radiátory, podlahové topení, kombinace s dalším zdrojem – solární apod.)
 • požadavky na ohřev vody (množství)

Stále rostoucí ceny energií nutí nejednu rodinu se zamyslet, jak by se dalo ušetřit na vytápění. Možností existuje několik – změnit typ energií, ale i jinak uspořádat domácnost.

Jaké typy energií lze použít?

Vytápět je možné elektřinou, zemním plynem, uhlím či koksem, dřevem, dřevěnými peletami a briketami (tedy biomasou) a dalšími způsoby. Ty, které jsme vyjmenovali, jsou nejčastější.

Vytápění elektřinou

Největší výhodou vytápění pomocí elektrické energie je, že do elektrické sítě je možné se napojit téměř kdekoli a není problém ji rozvést do jednotlivých pokojů. Topení elektřinou je velmi jednoduché i na obsluhu.

Na druhou stranu se ale jedná o vůbec nejdražší způsob vytápění. Kromě ceny za kWh je totiž nezbytné platit i stálý měsíční plat, který závisí na velikosti jističe.

elektrické vedení

Proto je tento způsob vytápění vhodný pouze pro domy, které mají ztráty tepla jen velmi malé. A samozřejmě i tam, kde žádná výhodnější varianta nepřichází v úvahu.

Podle odhadů vytápění rodinného domu o roční spotřebě tepla kolem 60 GJ elektřinou (bez ohřevu vody) stojí zhruba 43 tisíc korun ročně.

Elektrické kotle a jejich specifika

Elektrické kotle se velmi snadno obsluhují a regulují, mají účinnost až 99 % a navíc nepotřebují komín. Lze je ale instalovat pouze tam, kde je dostatečná kapacita elektrické sítě. K ohřívání topného média dochází přímo či přes akumulační výměník vody – nebo oba způsoby naráz.

elektrická konvice

Podle konstrukce se elektrické kotle dělí na dva druhy:

 • přímotopné – elektrický příkon musí být stejný jako maximální okamžitá potřeba tepla
 • s akumulací tepla – nepotřebují plný elektrický příkon, je ale nutný prostor pro akumulační nádrže s vodou

Vytápění plynem

O poznání levnější variantou je topení zemním plynem. Česká republika v minulosti prošla rozsáhlou plynofikací, takže tento způsob vytápění je dnes velmi rozšířený. Lze totiž snadno regulovat, obsluha je komfortní a škodlivé emise se produkují jen v minimálním měřítku.

Cena takového topení se za rok vyšplhá přibližně na 28 tisíc korun za rok, blíží se tedy ceně vytápění uhlím, ale tento způsob je podstatně pohodlnější.

vaření na plynu

Plynové kotle

Provoz plynových kotlů je zcela zautomatizován. Obstarává ho elektronická řídicí jednotka, která má k dispozici informace od vnitřních i venkovních teplotních čidel.

Podle konstrukce se plynové kotle dělí na pět druhů:

 • klasické – účinnost asi 91 %
 • nízkoteplotní – účinnost zhruba 95 %
 • kondenzační – účinnost v rozmezí 96 až 104 %, využívají část kondenzačního tepla spalin
 • stacionární – mohou být klasické, nízkoteplotní i kondenzační, bývají v technických místnostech
 • závěsné – mohou být nízkoteplotní či kondenzační, mají kratší životnost než stacionární kotle, lze je ale umístit kamkoli

Vytápění uhlím či koksem

Mezi nejlevnější paliva patří hnědé uhlí. Zároveň se ale jedná o celkem nekomfortní způsob topení, které navíc způsobuje největší znečištění ovzduší. I proto je na uhlí uvalena ekologická daň. Černé uhlí a koks ovzduší tolik nezatěžují, na druhou stranu jsou ale dražší než hnědé uhlí. Výhodou ovšem je, že černé uhlí má vyšší výhřevnost, není ho tedy potřeba tolik jako hnědého.

topení uhlím

Na uhlí lze ušetřit tak, že jej koupíte už v létě. V topné sezoně totiž jeho cena znatelně roste. Přesto ale zůstává velmi levným palivem. Topení černým uhlím vyjde přibližně na 22 tisíc korun ročně. I kvůli tomu se k tomuto způsobu vytápění v současné době vrací velké množství domácností. Už totiž není pravidlem, že je nutné přikládat několikrát denně a ráno je celý dům vymrzlý. Do moderních kotlů na uhlí totiž stačí přiložit jednou denně.

Vytápění dřevem

I když cena dřeva neustále roste, tento způsob topení je vůbec nejlevnější, za rok totiž stojí asi 17 tisíc korun. Výhřevnost má podobnou jako hnědé uhlí. Záleží však na kvalitě dřeva a množství vody, která se v něm nachází. Nevýhodou je, že pro uložení dřeva jsou nutné poměrně rozsáhlé skladovací prostory.

Dřevěné pelety a brikety (biomasa)

Biomasa je kusové dřevo, dřevní odpad či suché části rostlin, které jsou pěstovány právě pro spalování. Jedná se například o kůru, piliny, slámu, sloní trávu, vrbu, šťovík, topol a další. V bytech samozřejmě je možné spalovat jen kusové dřevo, pelety a brikety, které vznikají z dřevního odpadu.

topení dřevem

Velkou výhodou je, že se jedná o vytápění, které je k životnímu prostředí velmi šetrné, ale rovněž poměrně levné a komfortní. Přestože cena tohoto paliva roste, topení peletami vyjde přibližně na 22 tisíc korun za rok. Brikety jsou o něco dražší.

Čím vytápět?

Nejlevnější i nejekologičtější je tedy vytápění dřevem, které ale není příliš komfortní. Následují pelety a uhlí. Elektřina je naopak nejdražší a nejpohodlnější. Zamyslet se nad způsobem vytápění se rozhodně vyplatí, rozdíly v nákladech mohou být opravdu vysoké.

Nechte si poradit od cenových srovnávačů

Jednotlivé domácnosti však mají svá specifika a nelze stoprocentně říct, který způsob vytápění je pro ně ten pravý. Proto existují online cenové srovnávače energií, díky kterým si lze vybrat nejlevnější dodavatele a nejvýhodnější tarif a následně ušetřit i tisíce korun ročně.

Jak uspořádat domácnost?

Na minimalizaci úniku tepla je třeba myslet už při samotné stavbě domu. Nejvhodnější je, pokud dům svou velikostí odpovídá zamýšlenému účelu, není tedy zbytečně velký a nedochází k vytápění nepoužívaných prostor. Zároveň by dům neměl být příliš členitý.

Nejdelší zeď, kde se nachází nejvíce oken, by měla být umístěna na jih, aby domácnost mohlo vytápět i sluníčko. Velký vliv má rovněž tepelná izolace a kvalitní plastová okna, která dobře těsní. Investice do zateplení se rozhodně vyplatí.

Chladné místnosti, jako je například komora či dílna, by se měly nacházet na severu. Obytné pokoje pak na jihovýchodní straně. Velmi vhodné je, když má dům dva zdroje vytápění, jeho majitelé totiž nejsou závislí na situaci na trhu.

Pokud si vybíráte již postavený dům, zjistěte si jeho stáří. Důležité je i to, zda budova stojí osamoceně nebo v řadě dalších domů. Rozhodující jsou i povětrnostní podmínky.

Při zařizování domácnosti dbejte na to, aby topná tělesa nebyla zakryta nábytkem a mohlo docházet k rovnoměrnému vytápění celé místnosti. Větrejte krátce, ale intenzivně.

Regulace tepla může ročně ušetřit několik tisíc

Během topné sezony může každý stupeň teploty vzduchu navíc zvýšit náklady až o šest procent. Problém s přetápěním má velká část českých domácností, ročně tak zbytečně zaplatí několik tisíc korun navíc.

Doporučené teploty jsou:

 • obývací pokoj: 20 – 22 °C
 • dětský pokoj: 20 – 21 °C
 • chodba: 17 – 19 °C
 • koupelna: 22 – 24 °C

Digitální termostaty

pokojový termostat

Digitální termostaty přitom dnes nabízejí možnost teplotu regulovat bez nutnosti chodit ke kotli. Lze na nich nastavit i automatické noční či denní teplotní útlumy. Je ale potřeba, aby k regulaci teploty docházelo ve všech místnostech, ne jen v obývacím pokoji, kde obvykle bývá ústřední termostat umístěn. Vhodně navržený regulační systém může ušetřit až desetitisíce korun ročně.

Termostatické hlavice

termostatická hlavice

Termostatické hlavice lze snadno umístit na jednotlivé radiátory a jsou velmi účinným regulačním prvkem. I ty nejjednodušší mohou přinést úsporu až 30 % nákladů. Aby nebylo nutné neustále myslet na změny teploty v jednotlivých místnostech, je možné hlavice spojit s prostorovým digitálním termostatem.

Existují ale i digitální termostatické hlavice, které je možné snadno nastavit, takže není nutné neustále manuálně měnit jejich režim.

Bez nadsázky je možné tvrdit, že skutečným srdcem domu bývá plynový kotel. Jestliže nefunguje, zastaví se i život v něm. V dnešní době často nabídka převyšuje poptávku. V kamenných i internetových obchodech je možné sehnat celou řadu kotlů rozličných značek a problémem zůstává především vybrat takový, který by byl skutečně kvalitní. Jaký byste si vybrali vy sami? Určitě byste vyžadovali, aby byl bezporuchový, co nejvíce výkonný a v dnešní době je třeba, aby byl pokud možno i co nejvíce ekologický. Při nákupu plynového kotle hraje rozhodující roli stanovení výkonu plynového kotle a tepelná ztráta objektu. Pokud si vybavujete dům a kotel do něho kupujete poprvé, určitě byste tak neměli činit na vlastní triko, ale je záhodno poradit se s odborníkem.

Zpravidla existují dvě možnosti připojení a dva typy plynových kotlů. Prvním jsou plynové kotle s odkouřením do komína, kdy spaliny odchází do komínového tělesa, jež musí být vyvložkováno. Druhý typ představují plynové kotle s nuceným odtahem spalin, jež se používají tehdy, když nelze z rozličných důvodů instalovat plynový kotel, který by měl odtah do komína. Těmto kotlům se jinak říká turbo kotle a fungují tím způsobem, že odvádí spaliny prostřednictvím integrovaného ventilátoru a dodávaného odtahového systému z kotle do vnějšího prostředí, což se často děje přímo přes zeď, na níž je kotel instalován. V obou případech je třeba poradit se s kominickou firmou ohledně spalinové cesty.

Další rozdíl spočívá v tom, jestli bude kotel používán jen pro vytápění objektu nebo také na ohřev teplé užitkové vody TUV. Potom lze hovořit o plynových kotlích topných nebo kotlích s výrobou teplé užitkové vody TUV, kdy se ohřev děje průtokovým ohřevem nebo ohřevem v zásobníku.

Po změně kotle se většinou také změní spotřeba plynu. Doporučujeme po několika měsících provozů zadat údaje do této kalkulačky a vyhodnotit, zda by se vám nevyplatila změna tarifu.

Mezi nejkvalitnější plynové kotle jednoznačně patří Junkers ZW 24-2 DH AE CERACLASS, který má jedinečné rozměry 700 x 400 x 298 mm. Jeho provoz je zásluhou regulace výkonu v rozsahu 30-100 % velmi úsporný. Pro jeho nákup hovoří také jednoduchá obsluha a servis pomocí multifunkčního displeje. Zákazníci se také zpravidla nemohou vynadívat na jeho elegantní a moderní design.

Junkers ZW 24 2 DH AE CERACLASS

Dalším výborným plynovým kotlem je PROTHERM Gepard 23 MOV. Zde jde o kombinované kotle, kde dochází k průtokovému ohřevu TV v deskovém výměníku. Zmínit je třeba i plynulou modulaci výkonu a autodiagnostiku. Tento kotel je vybaven i pětilitrovou expanzní nádobou, čerpadlem, ochranou proti zamrznutí, digitálním ovládáním a elektrickým krytím IPX4D.

PROTHERM Gepard 23 MOV

Mnoho zákazníků si domů pořizuje i Protherm Panther 25 KTV v.19, což je závěsný plynový kotel, jenž se využívá pro vytápění s průtokovým ohřevem teplé vody. Sestává z turbo provedení, má plynulou modulaci výkonu i automatické zapalování. Kotel disponuje i elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem a expanzní nádobou OV. Má vestavěný třícestný ventil a ochranu proti zamrznutí. Ocenit je možné jednoduchou obsluhu a autodiagnostiku, stejně jako skutečnost, že kooperuje s eBus regulátory Protherm Thermolink.

Protherm Panther 25 KTV v 19

Také PROTHERM Panther 12 KTO v.19 je velmi populární. Jde o závěsný kotel pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem teplé vody. Zahrnuje turbo provedení, sortiment certifikovaného odkouření, plynulou modulaci výkonu, ale také automatické zapalování. K dalšímu vybavení patří elektronicky řízené oběhové čerpadlo, expanzní nádoba OV, vestavěný třícestný ventil, bezpečnostní prvky a ochrana proti zamrznutí. Majitelé si chválí také jednoduchou obsluhu a autodiagnostiku.

Mezi nejlepší kotle na českém trhu patří také PROTHERM kotel Panther Condens 25 KKO, což je závěsný plynový kondenzační kotel určený jen pro vytápění. Sestává z kondenzačního provedení a sortimentu certifikovaného odkouření. Můžeme u něho nalézt elektronicky řízené oběhové čerpadlo, expanzní nádobu OV, vestavěný třícestný ventil, bezpečnostní prvky i ochranu proti zamrznutí. Také tento kotel se lehce obsluhuje a spolupracuje s eBus regulátory Protherm Thermolink.

Pod sympatickým názvem Protherm Medvěd 30 Klom 16 se pak skrývá kotel, jenž je určený pouze pro topení a má plynulou modulaci výkonu a ekvitermní regulaci s možností útlumu. Poskytuje rovněž možnost ohřevu TUV v externím zásobníku. Nepostrádá žádné důležité hydraulické ani bezpečnostní prvky, je chráněn proti zamrznutí kotle i zásobníku. Svorkovnice kotle jsou připravené pro zapojení všech externích zařízení a je tu i možnost použití ventilátorového nástavce PT – POLO- TURBO pro nucený odtah spalin.

Protherm Medvěd 30 Klom 16

Ne každý však musí nutně vyznávat kotle PROTHERM. Jinou kvalitní variantou je DESTILA DPL 25 A, kdy DESTILA DPL Ocelot je zdrojem tepla pro ústřední a etážové topení. Je jen na vás, jaký si vyberete, protože k dispozici je široká paleta typů s výkonem 7, 12, 18, 25, 31, 37 a 50 kW. Je možné je využít také k ohřevu TUV díky přídavnému zásobníkovému ohřívači vytápěnému vodou z kotle. Kotlové těleso je vyrobeno z ocele, svařované a tepelně izolované, je využitelné pro samotížný i nucený topný systém. Pokud se někdo chystá k realizaci vyšších topných systémů, má možnost využít kaskádní zapojení více kotlů. Kotle DPL je možné sehnat i v moderním provedení AUTOMATIK s bezplamínkovým úsporným provozem. Jejich velkou předností je bezpečnost, protože mají komínový termostat, takže ve chvíli, kdy dojde k poškození komínu, jsou vyřazeny z provozu. Kotle jsou určeny jen pro spalování zemního plynu a odvod spalin lze provést pouze do komína, což může být někdy trochu limitující. Na druhou stranu to vyváží vysoká účinnost, hospodárný provoz i vysoká kvalita použitých prvků i materiálů. Majitelé mohou využít i tříletou záruku.

Destila 25 A

Máte v bytě málo místa? V tom případě váš problém spolehlivě vyřeší IMMERGAS NIKE STAR 24, což je nástěnný plynový kotel, který vyniká malými rozměry a vysokým výkonem. Je určený pro vytápění a průtokový ohřev TUV. Jeho rozměry jsou skutečně malé, vždyť hloubka kotle je jen 24 cm a kvůli elegantnímu provedení je nezvykle adaptabilní do každého bytu.

IMMERGAS NIKE STAR 24

Jméno antického boha nese ve svém názvu IMMERGAS VICTRIX ZEUS 26 a nutno říci, že právem, protože je skutečně boží! Pracuje totiž s novými technologiemi kondenzace, díky nimž vzrostla účinnost a klesla spotřeba. Jeho spalovací uzavřená komora má tepelný výkon 3-26 kW a tento kotel je určen pro vytápění a ohřev TUV ve vestavěném nerezovém boileru o objemu 45 litrů. Zásluhou elektrického vybavení u něho je možné připojení řídicí jednotky ARC Uni nebo jednotky CARV2 (v drátovém provedení). Tyto modulační řídicí jednotky garantují monitorování kotle, vzdálené ovládání i regulaci v závislosti na panujících klimatických podmínkách. Elektronika kotle rovněž dovoluje připojení zónových jednotek DIMV2 nebo samostatnou zónovou centrálu.

IMMERGAS VICTRIX ZEUS 26

Kompaktní konstrukce s malou hmotností, velmi malé nároky na prostor a takřka nepostřehnutelná hlučnost, to jsou typické znaky plynového kotle Vaillant VUW 242/3-5 turbo TEC Plus. Proto bývá často pořizován do obytných prostorů – předsíně, koupelny aj. Protože elektronická jednotka dovoluje plynule přizpůsobovat výkon kotle reálným požadavkům na tepelnou energii, dochází někdy až ke 12 % úspory ve spotřebě plynu. Nastavitelná teplota topné vody je mezi 35 až 87 stupni a kotle bývají využívány i pro nízkoteplotní podlahové systémy.

Vaillant VUW 242 3 5

Výběr skutečně kvalitního kotle zabere dost času, na druhou stranu si vybere opravdu každý. Rada odborníka by však měla být při jeho nákupu samozřejmostí!

Plynové vytápění je v České Republice nejvíce používaný způsob při vytápění bytů a rodinných domků. Vybírat můžete ze tří skupin plynových kotlů, a to z kondenzačních, závěsných a stacionárních. Který je pro vás vhodný a který nikoliv? Jaké jsou mezi nimi rozdíl? Kam se jaký typ plynového kotle hodí? To jsou otázky, na které vám dáme odpověď.

Plynových kotlů, jak už bylo řečeno, je celá řada. Ne každý je ovšem vhodný pro každého. Před samotným výběrem kotle je proto dobré si ujasnit na co kotel vlastně potřebujete. Zda chcete, aby byl určen jen k vytápění, nebo jestli ho chcete využívat i k ohřevu vody. Některé kotle velice účinně zužitkují i spaliny a tím šetří nejen životní prostředí, ale hlavně i vaší peněženku. Důležité je se také zamyslet nad tím, kam chcete kotel umístit. Jiný typ se hodí do malých bytů a jiný typ zase do velkých činžovních domů. Ale začněme pěkně po pořádku. V následujícím článku si představíme jednotlivé typy od závěsných kotlů, které jsou nejmenší a mají nejmenší výkon, až po ty vhodné pro vytápění velkých činžovních domů a průmyslových hal.

Závěsný kotel

Závěsný plynový kotel je nejvíce používaným plynovým kotlem v běžných domácnostech. Díky své malé velikosti je nenáročný na prostor. Tento kotel je určen k vytápění a ohřevu vody v malých bytech a garsonkách, kde je nejčastěji umístěn v prostorách koupelny. Kromě výroby tepla se velmi často využívá i k ohřevu vody, protože je do něj zabudován průtokový ohřívač vody. Proto je nezbytné kotel zavěsit do koupelny, nebo v její blízkosti. Pokud byste tak neučinili, museli byste nechat odtéct velké množství vody, než by z trubek začala téct teplá voda. Velice dobrým dodavatelem závěsných plynových kotlů je firma Vaillant. Závěsný kotel, může mít i zabudovanou nádrž na teplovou vodu. Jestliže dáváte přednost těmto tipům před těmi s průtokovými ohřívači, zaměřte se na firmu Ariston. Některé domácnosti mají ohřev vody zajištěn jiným způsobem a hledají kotel čistě jen na výrobu tepla. Takové kotle zajišťuje například společnost Junkers. Pořídit si můžete také speciální závěsný kondenzační kotel.

závěsný kotel

Výhodou závěsných kotlů je jednoznačně jejich nenáročnost na prostor. Vzhledem k tomu, že jsou většinou umístěny v koupelnách, snaží se firmy kotle vyrábět co možná nejmenší a jejich design navrhovat co možná nejnápadněji, Díky tomu kotle neruší estetický dojem koupelny. Velice příjemná je i jejich cena, která je s porovnáním s jinými kotly výrazně nižší. Tyto kotle jsou vyráběny primárně do domácností a k vytápění malých prostorů. Jejich výkon je nesrovnatelný s výkonem velkých kotlů. Závěsné kotle vyžadují dobré odvětrávání místnosti. Proto jsou zcela nevhodné do uzavřených místností bez oken a bez větracích otvorů ve dveřích.

Video: ukázka ovládání závěsného kotle

Kondenzační kotel

Plynové kotle vytvářejí teplo spalováním zemního plynu. Během spalování se tvoří oxid uhličitý a vodní páry, jejž nesou nevyužitou energii. Kondenzační kotle jsou vytvořeny tak, aby tuto energii co nejlépe využili. To znamená, že kondenzační kotle nevyrábějí teplo jen spalováním, ale též kondenzací kouřových spalin, při které vzniká skupenské teplo. Kondenzační plynové kotle jsou ze všech plynových kotlů nejefektivnějšími. Pořídit si je můžete buď jako závěsné nebo i stacionární verzi. Pokud se rozhodnete pro závěsný kondenzační kotel, zkuste firmu Prothem. Jestliže dáváte přednost stacionárnímu kondenzačnímu kotli, je dobré se zaměřit na společnost VIADUS.

kondenzační kotel

 

Video – ukázka kondenzačního kotle

Kondenzační kotle mají obrovskou  výhodou v jejich efektivnosti. Dosahují účinnosti až 110% a tím velice výrazně šetří váš rodinný rozpočet, protože se sníží vaše platby za zemní plyn. Jelikož spaliny kotle ještě jednou zužitkují, je jejich teplota výrazně nižší. Proto domácnost, která je vybavená kondenzačními kotly, nemusí mít přistaven zděný komín. Spaliny lze z kotle odvádět pomocí plastové trubky, která je umístěna skrz zeď.

Stacionární kotle

Stacionární kotle jsou nejvhodnějšími kandidáty pro vytápění průmyslových budov a skladů a velkých domů. I zde si můžete vybrat, zda má být kotel určen k vytápění i ohřevu teplé vody, nebo pouze k vytápění. Jestliže si zvolíte stacionární kotel, který je učen jak k vytápění prostor, tak ohřívu užitkové vody, musíte se rozhodnout, zda dáváte přednost průtokovému ohřívači vody, nebo si raději pořídíte kotel s nádrží, které mohou být zabudovány buďto přímo v kotli nebo i mimo něj. Stacionární kotle mohou být, nízkoteplotní či vysokoteplotní. Nízko teplotní kotle pracují s teplotou vody v otopném systému okolo 30°C. Jsou proto vhodné pro podlahové a stěnové vytápěním. Zatím co vysokoteplotní kotle, které pracují v otopném systému 50°C jsou skvělým kandidátem do činžovních domů s velkým množstvím bytových jednotek. Jejich pořizovací cena bývá nižší než u předchozího typu a i konstrukci jsou mnohem jednodušší.

stacionární kotel

Výhodou stacionárních kotlů je jejich dlouhá životnost, která je oproti závěsným kotlům prodloužena použitím kvalitnějších materiálů. I výkonost je oproti závěsným kotlům, výrazně větší, protože jsou určeny k vytápění mnohem většího prostoru. Výrobci těchto kotlů se snaží o co nejkomfortnější obsluhu kotle, proto je ovládání velice jednoduché a přizpůsobené i pro laika. Díky své robustnosti jsou velice náročné na prostor. Jsou proto nevhodné do menších domácností. Díky kvalitnější konstrukci a i kvalitnějším materiálů jsou stacionární kotle podstatně dražší, ale o to mají delší životnost a mnohonásobně vyšší výkon.

Video: Ukázka stacionárního kotle

Ať už hledáte kotel do malého bytečku nebo činžovního domu, neunáhlujte se a při výběru si zjistěte co nejvíce o výrobci, u něhož, chcete kotel zakoupit. Při výběru je velice důležité to, zda má vámi vybraný výrobce ve vašem regionu proškolený servis. Pokud jich bude více, o to lépe. Protože, pokud je kotlem něco v nepořádku, zpravidla se to projeví právě v topné sezóně a mohlo by se stát, že servis bude mít plno jiných zakázek a tak byste museli na opravu kotle čekat i několik dní, nebo i týdnů. Nezapomeňte také pravidelně sledovat ceny plynu – porovnat dodavatele můžete třeba v této kalkulačce.