Bohemia Energy působí na českém trhu již od roku 2005. Již v roce 2006 začala nabízet elektřinu do domácností a v roce 2008 také plyn. V současné době je největším alternativním dodavatelem elektřiny a plynu v České republice, co se domácností a malých až středních firem týká. Společnost Bohemia Energy spolu s Comfort Energy a Slovakia Energy tvoří ucelenou skupinu Bohemia Energy.

V roce 2011 byla společnost Bohemia Energy uvedena mezi čtyřmi nejúspěšnějšími firmami v rámci hodnocení reklamy. O čtyři roky později získala ocenění IT projekt roku za uzavírání smluv online a v roce 2015 získala Bohemia Energy IT ocenení IEA, neboli Internet Effectiveness Awards v kategorii Průmysl a energetika, za projekt online uzavírání smluv prostřednictvím tabletů. To je velký úspěch!

Bohemia Energy

Smlouva – předčasné odstoupení od smlouvy

Ať už je to z jakékoliv důvodu, a musíte od Bohemia Energy odstoupit, poradíme Vám, jak na to.

Nejčastějším ukončením smlouvy bývá z důvodu stěhování, tzv. předčasné ukončení smlouvy z důvodu stěhování. Nabízí se celkem tři standardní možnosti, jak se vyhnout případné smluvní pokutě.

V první řadě doporučuji pokračovat v odběru na novém odběrném místě. V tomto případě budete muset sepsat novou smlouvu.

Za druhé můžete stávající odběrné místo přepsat na nového majitele nebo nájemce.

V neposlední řadě můžete doložit čestné prohlášení s odůvodněním, proč už nebudete dále využívat služeb Bohemia Energy, z jakého důvody tedy nelze sepsat smlouvu a v případě proč si nový zájemce nepřeje přejí k této společnosti. Nejjednodušší je, obrátit se na zákaznickou linku odběrného místa, kde vám přesně poradí a připraví potřebné formuláře.

Samoodečet

Při ukončení smlouvy nezapomeňte na podstatnou věc a to na samoodečet k rozhodnému období. Proč? Provozovatel totiž nemá žádnou povinnost provádět odečet spotřeby. Může tak konečný stav odhadnout a to se Vám může v závěru i prodražit.

Poté nezapomeňte nahlásit novou kontaktní adresu, na které vás mohou s Bohemia Energy kontaktovat a doručovat i nadále písemnosti mez které patří např. konečné vyúčtování, přeplatek složenkou apod.

Odečet je možné nahlásit k libovolnému termínu. Většinou se hlásí k aktivaci smlouvy, nejdéle čtvrtý pracovní den od data aktivace odběrného místa. Dále z důvodu ukončení nebo přepisu smlouvy, změny ceny elektřiny, periodického odečnu, mimořádného vyúčtování nebo z důvodu jiné příčiny. Odečet je možné nahlásit nejpozději do dvacátého osmého kalendářního dne ode dne změny.

Maximálně můžete nahlásit deset samoodečtů za rok a pouze jeden odečet k poslednímu dni kalendářního roku.

Přeplatek

V případě konečného vyúčtování a vzniklém přeplatku je nutné uvést číslo běžného účtu, kam vám bude částka co nejdříve zaslána. V případě, že jste v minulosti z požadovaného účtu realizovali alespoň jednu platbu Bohemia Energy, můžete toto číslo pouze sdělit prostřednictvím emailu nebo telefonicky zákaznické lince. Ovšem pokud jste z daného účtu nikdy žádnou platbu do Bohemia Energy nezasílali, jste povinni číslo běžného účtu zaslat písemně.

Smlouva – předčasné ukončení – úmrtí

Pokud potřebujete ukončit smlouvu kvůli úmrtí zákazníka, existují dvě možnosti, jak na to. V první řadě můžete smlouvu převést na sebe a pokračovat v odběru od společnosti. V takovém případě je nutné o tomto faktu informovat zákaznickou linku, kde vám zašlou potřebné formuláře. Budete také muset doložit úmrtní list zákazníka.

Pokud si nebudete přát pokračovat v odběru vaší osobou, v tomto případě je nutné zaslat písemnou žádost o ukončení smlouvy z důvodu úmrtí. Nezapomeňte uvést nutné identifikační údaje – číslo zákazníka nebo číslo smlouvy. I v tomto případě budete muset doložit úmrtní list.

Stejně tak jako u ukončení smlouvy z důvodu stěhování, tak i v tomto případě doporučujeme udělat samoodečet.

Přeplatek – ukončení smlouvy úmrtím

Co když má zemřelý zákazník nějaké přeplatky? Přeplatek do výše 5.000 Kč není nutné projednávat v dědickém řízení. Pouze je nutné doložit kopii dědického řízení a čestné prohlášení, jak s přeplatkem naložit. Do čestného prohlášení musíte uvést jméno zůstavitele – původního majitele odběrného místa, specifikaci dědiců, specifikaci přeplatků, souhlas všech dědiců na vyplacení přeplatků, označení dědice, kterému se bude vracet částka na běžný účet a samozřejmě vše stvrdit podpisem dědiců.

V případě že vznikne přeplatek nad 5.000 Kč, musí být tato dávka uvedena explicitně v dědickém usnesení a zaslat na Bohemia Energy písemný požadavek na vrácení přeplatku s doložením kopie dědického usnesení.

Chci odstoupit od smlouvy, víme jak na to

Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, lze ji samozřejmě vypovědět. Samozřejmě je nutné výpověď podat písemně, s výpovědní dobou 3 měsíce. Tato doba začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhému účastníkovi.

V případě, že byla smlouva uzavřena na dobu určitou a zákazník nestihne do 3  měsíců před uplynutím doby od smlouvy odstoupit, smlouva se automaticky prodlouží o tu samou dobu, na kterou byla předtím sjednána.

Jestliže budete smlouvu ukončovat před uplynutím sjednané doby jeho trvání, může být zákazníkovi účtován smluvní poplatek za předčasné ukončení smlouvy. Tento poplatek se liší u každého odběrného místa (domácnost, podnikatel).

Smlouva

Smlouva může být ukončena kdykoli a to písemnou dohodou mezi zákazníkem a Bohemia Energy. Je nutné uvést důvod ukončení a požadovaný den trvalého ukončení odběru (cca 30 dnů před tímto dnem). Každá žádost o ukončení bývá individuálně posuzována.

Jako zákazník můžete smlouvu ukončit i bez nároku na úhradu smluvního poplatku a to a) na základě porušení povinnosti dodavatele a b) na základě pravomocného rozhodnutí příslušeného insolventního soudu o prohlášení úpadku dodavatele (zákon č. 182/2006 Sb.), c) z důvodu zániku odběrného místa z důvodu stojícího mimo vůli zákazníka, d) z důvodu prokazatelně a věrohodně doloženého ukončení odběru komodity v odběrném místě z důvodu změny sídla, bydliště apod. Dále z důvodu ukončení podnikání.

Automatické ukončení smlouvy

Smlouva končí automaticky bez nároku dodavatele na úhradu smluvního poplatku – uplynutím doby na kterou je smlouva uzavřena, v případě zániku dodavatele a v neposlední řadě jak již bylo zmíněno úmrtím zákazníka.

Slovo závěrem

Stojíte-li v situaci, že musíte a nebo chcete zrušit odběr od Bohemia Energy a to z jakékoliv důvodu, existují online srovnávače, které vám poradí, co dál. Umí nejen porovnat ceny dodavatelů na trhu,ale dokonce zajistí i bezplatný přechod.

Tyto kalkulačky cen energií dokáží propočítat, zda by se vám nevyplatilo změnit dodavatele elektřiny nebo plynu. Na většině webových stránkách nemusíte vyplňovat žádné osobní údaje – pouze pokud chcete získat přístup k neveřejným nabídkám, můžete zadat své telefonní číslo. Nabídky jsou srovnávány na základě vaší aktuální spotřeby napříč ceníky všech dodavatelů energií. Vypočítávání probíhá zcela nezávisle, s cílem najít tu nejlepší nabídku na českém trhu. Díky těmto kalkulačkám a srovnávačům můžete získat bezkonkurenčně toho nejvýhodnějšího dodavatele pro vaši lokalitu, domácnost a spotřebu. Samozřejmě nejste zavázáni k tomu, abyste museli jakoukoliv změnu provádět.

Doporučuji se obrátit na zákaznické centrum Bohemia Energy, které sídlí Na Poříčí 24 – 26 v Praze 1. Provozní doba je od pondělka do pátku od 8:00 – 17:00 hod a v pátek pak od 8:00 – 13:30 hod.

I když v posledních letech ceny energií stagnují nebo i klesají, ne vždy se to projeví na našem vlastním účtu za elektřinu. Proto stále více zákazníků minimálně uvažuje o změně dodavatele, případně už k jinému dodavateli rovnou přešli. Přispět k tomu může řada faktorů – od marketingových akcí přes nepříjemný rozhovor s operátorem současného dodavatele až po vyúčtování nákladů na odběr elektřiny, díky němuž se necítíte být zákazníkem, ale pouhým platičem. Koho by nerozčílilo automatické zvýšení zálohy na další rok, i když jste za uplynulý rok měli přeplatek, což některé firmy bez skrupulí svým zákazníkům dělají.

Český trh už několik let rozviřuje společnost Bohemia Energy, která kvalitními službami a příznivými cenami silně konkuruje zavedeným energetickým společnostem. V roce 2006 byla Bohemia Energy vůbec prvním alternativním dodavatelem elektrické energie pro domácnosti a od roku 2008 svou nabídku rozšířila i o plyn. V segmentu domácností a malých až středních firem je mezi alternativními dodavateli jedničkou i v současnosti. Působí také na Slovensku prostřednictvím Slovakia Energy a do skupiny patří i další sesterská firma Comfort Energy.

Společnost si zakládá na tom, že své služby umí nabídnout levněji než velcí dodavatelé. Zkušený obchodním tým nakupuje energii co nejvýhodněji a zároveň firma udržuje své náklady na velmi nízké úrovni. I proto může dlouhodobě nabízet výhodné ceny elektřiny i plynu. Samozřejmostí je připravenost reagovat na potřeby zákazníků každý den, včetně víkendů.

Pro rok 2016 připravila firma Bohemia Energy pro nové zákazníky speciální produktovou řadu Jubileum, díky které mohou získat až o 25 procent výhodnější cenu silové energie. Konkrétní výše úspor závisí na distribučním území a pásmu odběru. Stávající zákazníci mohou i nadále využívat například výhod řady Garance, díky které budou mít v letošním roce cenu silové elektřiny v průměru o 10 procent nižší než zákazníci dominantních dodavatelů.

Produktová řada Jubileum je určena výhradně novým zákazníkům a zahrnuje produkty speciálně nastavené dle potřeb konkrétních zákazníků. Zákazník může uzavřít smlouvu na dobu určitou či neurčitou, přičemž při sjednání smlouvy platné na dobu určitou na jeden, dva nebo tři roky získá navíc dodatečnou slevu ve výši 1 % ze silové elektřiny po celou dobu trvání smlouvy. Tato výhoda se však po uplynutí sjednané doby trvání automaticky neprodlužuje.

Celková cena elektřiny se skládá ze dvou základních částí. První z nich je regulována Energetickým regulačním úřadem a tvoří ji činnosti spojené s dopravou elektřiny od výrobce prostřednictvím přenosové a distribuční soustavy ke konečnému zákazníkovi a také se zajištěním stability elektrizační soustavy České republiky. Druhou část tvoří silová elektřina, jejíž cena je určována tržním prostředím. A právě na silové elektřině můžete u Bohemia Energy nejvíce uspořit, protože ji nabízí za výrazně výhodnější ceny než velcí dodavatelé. To, jestli je skutečně výhodnější, si můžete ověřit v této kalkulačce.

bohemia energy - logo

Cena za elektřinu v jednotlivých produktech Bohemia Energy zahrnuje měsíční platbu za rezervovaný příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, platbu za distribuované množství elektřiny, daň z elektřiny, silovou elektřinu a související poplatky služby. Věděli jste například, že z každé megawatthodiny platí dodavatel státu daň (28,30 Kč bez DPH/Mwh) a také, že přispíváte na výkupu elektřiny z podporovaných (obnovitelných) zdrojů, a to 23,96 Kč/A za každý měsíc? Všechny tarify mají 10 variant platby za jistič dle velikosti, přičemž nejnižší je 7 Kč bez DPH (za jistič do 3×10 A nebo 3x 25 A) a nejvyšší 655 Kč bez DPH u specializovaných tarifů Home Přímotop 20 a Home Tepelné čerpadlo 22 (za jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně). U ještě větších jističů je v sazebníku cena za každý 1 A. Konkrétní tarif pro své odběrné místo si ověřte na webu firmy – stačí zadat své poštovní směrovací číslo a uvidíte příslušný ceník.

Pro běžně vybavené odběrné místo, kde není elektřina využívána k topení ani ohřevu vody a mezi která patří i velká část domácností, je nejvhodnější jednotarifový produkt Home Standard 24.  Pokud zákazník elektřinou i topí a hřeje vodu a jeho domácnost je tak vybavena větším množství akumulačních spotřebičů, je pro něj vhodný dvoutarifový produkt Home Aku 8. Kombinaci ohřevu vody v domácnosti a spotřebičů určených pro hybridní elektrické vytápění zase nejlépe pokryje dvoutarifový produkt Home Aku 16. Domácnosti vytápěné přímotopy ocení speciální dvoutarifový produkt Home Přímotop 20 a Bohemia Energy myslí i na domy vybavené moderní tepelným čerpadlem  – také Home Tepelné čerpadlo 22 je dvoutarifový produkt. Majitelé chalup a chat, kteří své nemovitosti využívají v podstatě výhradně o víkendech a odebírají elektřinu v pásmu nízkého tarifu, mohou využít jednotarifový produkt Home Víkend.   

Služba Garance nižší ceny, kterou využívají stávající zákaznici Bohemia Energy, se nemění. Její podstatou je porovnání ceny Bohemia Energy a dominantního dodavatele v dané oblasti. Pokud by se náhodou stalo, že cena od Bohemia Energy by nebyla nižší, například kvůli extrémně nízkému odběru zákazníka, poskytne společnost zákazníkovi jednorázovou slevu tak, aby byl dodržen příslib nejnižší celkové ceny za dodávku energie právě od Bohemia Energy. Firma tak sama hlídá úspory a zákazník se o nic nemusí starat. Zároveň může koncem roku získat ve webové kanceláři tzv. Průkaz Garance, který přehledně obsahuje všechny odběrná místa zákazníka a ukazuje jednotkovou úsporu u elektřiny i plynu.

Nižší ceny garantuje Bohemia Energy i malým a středním firmám a institucím z veřejného sektoru. I pro ně jsou určeny produkty řady Jubileum v případě nových klientů a Garance u stávajících. Bohemia Energy nabídla na českém trhu jako první poradenskou službou VIP Servis, která umožňuje také klientům z řad menších a středních podniků, měst a veřejných zadavatelů nakupovat energie tak, jak to dosud mohly jen instituce s extrémně vysokými odběry. Obcím a státním institucím nabízí i možnost nákupu za velkoobchodní ceny, včetně auditu odběrných míst a odborného poradenství.

Přechod k Bohemia Energy je velmi jednoduchý, firma se o vše zdarma postará sama. Stačí kontaktovat prodejce na zákaznické lince 840101010 nebo smlouvu vyplnit na www.bohemiaenergy.cz. Potřebovat budete jen poslední vyúčtování od svého současného dodavatele elektřiny (případně i plynu). Přechod trvá dle typu smlouvy zpravidla několik měsíců, takže smlouva s Bohemia Energy je platná dnem podpisu, ale účinná až dnem skutečného zahájení dodávky energie. Způsob platby záloh si zákazník může vybrat (převod z účtu, SIPO, poštovní poukázka nebo hotovost). Přeplatky jsou vraceny zákazníkům automaticky. Pokud se stane, že vaše faktura s vyúčtováním za dodávku energie bude na více než 3000 Kč, můžete požádat také o splátkový kalendář. Ten je však poskytován jen zákazníkům s dobrou předchozí platební morálkou a musí se o něj požádat ještě před splatností faktury.

Pokud si nejste jisti výběrem konkrétního produktu, nebo potřebujete další informace, navštivte zákaznické centrum Bohemia Energy v Praze, Na Poříčí 24, a to v pondělí – čtvrtek od 8.00 do 17.00 hodin, v pátek od 8.00 do 13.30 hodin. Informovat se můžete také na zákaznické lince, tel. 840101010, a to v pracovní dny od 7.00 do 20.00 hodin a o víkendech od 9.00 do 17.30 hodin. Podrobné informace, včetně odpovědí na nejčastější dotazy zákazníků, najdete i na webové stránce www.bohemiaenergy.cz.

Při hledání nového dodavatele určitě není od věci jak sledovat jeho solventnost a to, jestli nehrozí jeho úpadek,  tak i jeho cenová politiku – například pomocí této kalkulačky se dá ověřit, jestli je opravdu v současnosti nejlevnější. V tomto článku se zaměříme na aktuální situaci kolem energetického dodavatele Bohemia Energy.

Společnost Bohemia Energy stále patří k největším alternativním dodavatelům energií v ČR.  Jako jeden z prvních alternativních dodavatelů poskytla domácnostem elektřinu i plyn. Firma vsadila na podomní prodej a počet odběrných míst od založení společnosti (r. 2005) neustále stoupal. Nadšení zákazníci začali využívat služby alternativců a jejich podíl na trhu se zvětšoval. Růst zisků i odběrných míst Bohemia Energy se zastavil až roce v 2014. Za ušlé zisky nemohla jen teplá zima, ale i úbytek zákazníků. Během své nedlouhé působnosti společnost čelila několika mediálním skandálům, v jejichž důsledku dobré jméno společnosti značně utrpělo.

První rozruch způsobilo spojování Bohemia Energy s nekalými obchodními praktikami při podomním prodeji. Stížnost na alternativní dodavatele pro nekalé obchodní praktiky podala společnost ČEZ, ale připojili se i mnozí zákazníci. Kauzy se podařilo zamést pod koberec a společnost prosperovala dál.

V roce 2014 čelila Bohemia Energy dvěma insolvenčním návrhům. Ty byly následně soudem zamítnuty. Nicméně zákazníci získali možnost od smlouvy s Bohemia Energy na základě obchodních podmínek odstoupit. A mnozí z nich tak učinili! Jak to ale s těmi insolvenčními návrhy vlastně bylo?

Kyperská společnost vymáhá pohledávku

První návrh na insolvenční řízení podala firma Jonaza Trading Limitet se sídlem na Kypru už v březnu roku 2014. Návrh byl soudem ihned zamítnut – neobsahoval totiž kvalifikovaný podpis. Další návrh byl podán až v září téhož roku. Hlavním důvodem k zahájení insolvenčního řízení byl závazek Bohemia Energy ve výši 304 315 Kč vůči této kyperské společnosti. S úhradou pohledávky měla být Bohemia Energy již deset měsíců v prodlení.

Jonaza Trading Limitet ve svém návrhu argumentovala výčtem dalších nesplacených pohledávek v součtu přesahujících miliardy korun. Bohemia Energy tedy vešla v insolvenční řízení. A soud začal prověřovat, zda je společnost schopna své závazky pokrývat. Celý proces zahrnoval prověření údajně nezaplacených pohledávek. Spolu s tím začaly vyplouvat na povrch spory Bohemia Energy a Tomáše Bárty. Ve hře byl 10% podíl ve společnosti!

Bohemia Energy je solventní!

Bohemia Energy ihned zpochybnila údajnou neschopnost dostát svým závazkům. A pohledávky zmiňované navrhovatelem označila za smyšlené. Podle Bohemia Energy byl návrh podán s cílem poškodit společnost i její dobré jméno.

Bárta si vyřizuje účty

V odpovědi Bohemia Energy na návrh insolvenčního řízení se poprvé objevuje jméno Tomáše Bárty. Firmě Jonaza Trading Limitet totiž postoupila pohledávku firma EMTC-czech, as.Předsedou představenstva této společnosti je zmiňovaný Tomáš Bárta. Právě ten má se společností nevyřízené účty.

interiér zákaznického centra bohemia energy

Spory mezi Tomášem Bártou a Jiřím Písaříkem nejsou zcela průhledné. Tomáš Bárta se dožadoval podílu ve společnosti. Následně také požadoval náhradu škody, která mu vznikla tím, že k převodu podílu nedošlo. Nárok Tomáše Bárty však Jiří Písařík odmítá. 10% podíl měla na Tomáše Bártu převést Hana Písaříková za zisk sta tisíců nových odběrných míst. Otázkou však zůstává, za jakých podmínek se všechno odehrávalo. Písaříková žaluje Bártu, že na ni činil nátlak. Nárok na tento podíl bude zcela jistě předmětem dalších soudních řízení.

Krúpa na obzoru 

Mezitím Tomáš Bárta postoupil svou pohledávku slovenskému nájezdníkovi Pavolu Krúpovi a spolu s tím vyšlo najevo, že Jonaza Trading limitet je společnost spřízněná s jeho Arca Capital.

Rozhodnutí soudu

Soud došel k závěru, že společnosti EMTC-czech, as. a Arca Capital dlouhodobě vytvářejí tlak na Jiřího Písaříka, zakladatele firmy Bohemia Energy. Soud návrh na insolvenční řízení zamítl a udělil 50tisicovou pokutu společnosti Jonaza Trading Limitet za bezpředmětné podání návrhu k insolvenčnímu řízení.

Soud však také zamítl návrhy Bohemia Energy na odškodnění (ve výši 28 milionů korun). Ty společnost požaduje za ušlé zisky a poškození obchodního jména. Další vymáhání této částky nebude jednoduché. Jediným vlastníkem firmy Jonaza Trading Limitet je firma Amandine Solutions LDT se sídlem na Seyschelách. Své žaloby musí Bohemia Energy cílit přímo k Arca Capital a EMTC-czech, as. Od navrhovatele Jonaza Trading Limitet žádá společnost odškodnění celkem ve výši 86 milionů korun.

Soud rozhodl ve prospěch Bohemia Energy a zpochybnil návrh Jonaza Trading Limitet, která evidentně podala návrh k insolvenčnímu řízení s cílem poškodit Bohemia Energy. Ukázalo se mimojiné, že první návrh podala společnost již devět dní po postoupení pohledávky. Bohemia energy však neměla problém daný dluh splatit.

Společnost Jonaza Trading Limitet se hned poté odvolala k Vrchnímu soudu. A insolvenční kauza a nervozita Bohemia Energy se mohly nadále prodlužovat. Až 21.7. 2014 vzala Jonaza svůj návrh k zahájení insolvenčního řízení zpět.

Bohemia Energy je tedy solventní. Faktem ale zůstává, že bude muset velmi mnoho investovat do obnovy svého dobrého obchodního jména. Nejenom tak, že vyřeší spory, které zcela jistě zasahují její pověst a důvěryhodnost.

Za poslední dva roky se český trh s energiemi otřásá v základech. Mezi vlivnými hráči na poli s plynem a elektřinou se čím dál častěji skloňuje jméno společnosti Bohemia Energy. Více než desetiletá tradice firmy zaručuje stálost nabízených služeb a události posledních měsíců naznačují rozšiřování nabídky, zákazníků a jako příjemný bonus pravděpodobně i snížení cen energií.

Společnost Bohemia Energy entity s. r. o., někdy uváděna také jako BEe, figuruje na českém trhu jako největší ryze alternativní dodavatel elektrické energie a zemního plynu. Její vznik se datuje do roku 2005 a je spojen se jménem Jiřího Písaříka. Každoroční nárůst zákázníků může být jedním z ukazatelů spokojenosti s nabízenými službami a cenami.

Narozdíl od gigantů odvětví, jakými jsou například ČEZ, RWE nebo E.ON se profiluje Bohemia Energy jako názkonákladová společnost, jejímž cílem je nákup a prodej energií za výhodou cenu, avšak v maximální kvalitě. Mezi nejčastější zákazníky firmy patří domácnosti, drobní podnikatelé, závody a podniky, jakým je třeba pražská Nemocnice Na Františku. V seznamu zákazníků však figurují i velké státní instituce či celá města, příkladem může být Brno, Česká Kamenice nebo město vyhlášené svojí prvotřídní bižuterií – Jablonec nad Nisou. Celkový počet odběrných míst v loňském roce dalece přesáhl půlmiliononovou hranici.

bohemia energy - logo

Zákazník na prvním místě

Specifické postavení si společnost mezi svými konkurenty i zákazníky získala také svých způsobem oslovování nových zákazníků a servisem, který těm stávajícím dokáže poskytovat. Již na začátku celého podnikání stál jednoduchý nápad, a to nabídnout domácnostem a menším firmám energie prostřednictím školených zástupců, nabízejích služby přímo konečnému zákazníkovi a také vize nabízet službu přehledně na internetu. Právě tato úspora zaměstnanců a  reklamního materiálů se pak projevuje ve velmi příznivých cenách, které může Bohemia Energy nabídnout. S postupem času se projevilo, že je potřeba výrazně zjednodušit proces přestupu zákazníků po byrokratické stránce, a tak se společnost rozhodla zcela převzít iniciativu v přestupu zákazníků od bývalých dodavatelů. V současné chvíli je tak možné začít odebírat plyn a elektřinu od BeE bez složitého papírování a vyřizování.

Jak je patrné z webových stránek www.bohemiaenergy.cz, zákaznický servis je důležitou součástí chodu společnosti. A tak je možné již na webu nalézt odpovědi na otázky spojené s přechodem od jiného dodavatele, cenovou kalkulaci nabízených energií, podrobné informace o chodu firmy či přístup do soukromé webové kanceláře, z níž je možné spravovat vlastní účty za využité energie.

Video: nový reklamní spot

Poštovní spojení

Se zákaznickým servisem, který Bohemia Energy nabízí, úzce souvisí nejrůznější metody a způsoby, jak lze společnost kontaktovat. I v této oblasti BEe mírně vyniká. Základní způsob však zůstává pro zákazníky především elektronická pošta. Své dotazy, připomínky či žádosti o kalkulace ceny můžete psát na e-mailovou adresu kontakt@bohemiaenergy.cz. Pokud do zprávy uvedete svoji roční spotřebu elektřiny či plynu, distribuční sazbu a jméno vašeho stávajícího dodavatele, pracovníci BBe vám spočítají, kolik peněz můžete ušetřit při přestupu k Bohemia Energy.

Stejnou službu výpočtu úspor můžete využít také na webových stránkách, kde je možné pod odkazem „Staňte se zákazníkem“ vyplnit přehledný formulář a po vypočítání výhodných cen se vám rovnou sám telefonicky ozve obchodní zástupce firmy a bude s vámi zdarma konzultovat úspory spojené s odběrem elektrické energie a pozemního plynu. Kalkulačku, kde si můžete ověřit, jestli by se vám vyplatila změna dodavatele najdete zde.

Telefonické spojení

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak se se společností kontaktovat, je pouze zvednou telefon, vytočit číslo 844 10 10 10 a na všem potřebném se domluvit se školenou operátorkou. Na webových stránkách jsou k nalezení i další telefonní čísla, odkazující k jednotlivým konkrétním službám. Při telefonování se zákaznickm servisem se vám pravědpodobně bude hodit mít při ruce dosavadní fakturu za elektřinu a plyn, aby s vámi mohli operátoři rovnou spočítat případné úspory při přechodu k BEe, nebo vyřešit nesrovnalosti ve vyúčtování. Zákaznická linka funguje každý všední den od 7:00 do 20:00 hodin, o víkendech v rozmezí 9:00—17:30 hodin. Tedy, zavolat můžete téměř kdykoliv.

Přístupné sociální sítě

Kontaktovat společnost Bohemia Energy je možné také pomocí sociálních sítí, a to FacebookTwitter. Zde je možné nejen sdílet zkušenosti s firmou a jejími nabídkami, ale také sledovat aktuální články  či zprávy, které sama společnost zveřejňuje. Aktuálně si zde můžete přečíst například zajímavý rozhovor se zakladatelem a ředitelem Jiřím Písaříkem.

Zákaznické centrum

Pracujete­-li v Praze, případně máte-li to do hlavního města co by kamenem dohodil, jistě neopomeňte také možnost zastavit se v zákaznickém centru. Přímo naproti Masarykova nádraží v ulici Na Poříčí 24-26, Praha 1 můžete najít nově zrekonstruované -zákaznické centrum společnosti Bohemia Energy.  Přesné časy, kdy jste k posezení a konzultaci zvání, si můžete pročíst v přehledné tabulce:

Provozní doba zákaznického centra:

Pondělí                8:00—17:00 hodin

Úterý                   8:00—17:00 hodin

Středa                 8:00—17:00 hodin

Čtvrtek                8:00—17:00 hodin

Pátek                   8:00—13:30 hodin

Pokud byste cestou bloudili, můžete využít mapu.

Společnost ve společnosti

Jak bývá v posledních dobrým zvykem, velké podniky a společnosti se zapojují také do společenského života, stávají se sponzory nejrůznějších neziskových organizací a charitativních projektů. Nejinak je tomu také v případě společnosti Bohemia Energy, která je jedním z generálních partnerů občanského sdružení Život dětem, jejichž hlavním cílem je podpora závažně nemocných dětí v domácí péči. Bohemia Energy nově také navázala spolupráci s projektem Streetwork online, pomáhajícím prostřednictvím internetu dětem a mladistvým, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Na webové adrese www.jdidoklubu.cz si i vy můžete vyzkoušet, jak takové nízkoprahové centrum (neboli „klub“) funguje.

Vaše energie

Především snahou přiblížit se zákazníkovým potřebám a tlakem na snižování cen energií se stává ze společnosti Bohemia Energy jeden z předních hráčů na hřišti českých dodavatelů plynu a elektřiny. Pokud jste s cenami či chováním svého dodavatele nespokojeni, není problém využít telefonní linku, napsat mail, či kontaktovat BBe na facebooku.