Nová Zelená úsporám 2016

5/5 - (1 vote)

Nová zelená úsporám, to je slogan a zároveň jméno dotačního programu ministerstva životního prostředí. Program je určen majitelům rodinných domků s cílem zajištění energetické úspory v jejich obydlích. V průběhu příštích šesti let se chystá ministerstvo životního prostředí rozdělit mezi domácnosti celkem 27 miliard Kč.

Program Nová zelená úsporám staví na základech úspěšného projektu Zelená úsporám, který běží v České republice již od roku 2009. A nutno podotknout, že velmi úspěšně. Za oněch 6 let fungování bylo v rámci tohoto dotačního systému úspěšně vyřízeno 74 tisíc žádostí, přičemž náklady na ně přesáhly 20 miliard Kč.

Hlavní změnou nového programu, který začíná již na podzim tohoto roku, je fakt, že žádat o dotace lze nyní průběžně. Do teď byla doba na podání žádosti omezena vždy na 1 rok, nyní přišla změna ve prospěch dlouhodobějšího principu. Žádat lze tedy neomezeně až do konce programu Nová zelená úsporám, jenž se předpokládá v roce 2021.

Obecně vzato, potenciální žadatel má spoustu času na důkladnou analýzu, naplánování a přípravu projektu. Jeho realizaci může rozdělit až do několika let.

Peníze budou z dotačního fondu přerozdělovány postupně, prvních 500 milionů dokonce již letošní rok pro nejrychleji podané žádosti. Pro rok příští by měla částka vzrůst na číslo přesahující 3 miliardy korun. Důležitou otázkou je, kde se vzalo takové množství peněz na výplatu těchto dotací. Odpovědí je prodej emisních povolenek.

Ministerstvo životního prostředí realizuje tento projekt s vizí tří hlavních cílů.

1) Zlepšení současného stavu životního prostředí, konkrétně snížení produkce skleníkových plynů a znečišťujících látek.

2) Úspora energie pro konečného spotřebitele, která by měla vést k celkovému zlepšení ekonomické situace v České republice.

3) V neposlední řadě myslí Ministerstvo vnitra České republiky také na kvalitu a komfort života občanů tohoto státu. Tyto charakteristiky chce tímto krokem zvyšovat, respektive zlepšovat.

Na jaké konkrétní případy lze poskytnout dotaci? 

Jsou stanoveny přesné situace, ve kterých lze využít finanční podpory. Každý případ má předepsané konkrétní podmínky, vyjádřené většinou přesnými číselnými hodnotami.

 • Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  V tomto bodě se jedná o dotace na kompletní zateplení budovy či pouze jednotlivých částí (obvodové stěny, střecha, stropy, podlahy). Přispět lze také na výměnu oken či dveří za účelem zlepšení energetické náročnosti.
 • Výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Výměna neekologického zdroje tepla za zdroj ekologicky šetrnější
  Nahrazení přístrojů, které spalují uhlí, koks nebo uhelné brikety ekologicky šetrnějšími zdroji vytápění, jimiž jsou například kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla.
 • Výměna elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • Fotovoltaické systémy

Dotace na fotovoltaické systémy lze rozdělit na dvě skupiny. Ta první obsahuje zřízení systému pro ohřev vody, do té druhé spadá kompletní výstavba malé fotovoltaické elektrárny za účelem výroby dostatečného množství elektrické energie pro rodinu, respektive daný rodinný dům. Částka na dotaci na tento způsob vyrábění elektrické energie může dosáhnout výše až 100 000 Kč.

Pro koho tyto dotace slouží? 

Dotační program Nová zelená úsporám je určen primárně pro rodinné domy. Zažádat si o příspěvek může každý vlastník či stavebník rodinného domu na území celé České republiky, bez ohledu na to, jedná-li se o fyzickou či právnickou osobu.

Zároveň musí být splněna podmínka o správném vyplnění a podání žádosti. Tento krok se činí výhradně elektronicky, a to za pomoci online formuláře, umístěného na webových stránkách programu. Podávání žádostí bylo spuštěno dnem 22. 10. 2015 a bude spuštěno nepřetržitě až do času skončení programu.

Pro bezproblémové kladné vyhodnocení žádosti je zapotřebí řídit se několika důležitými pravidly. V první řadě se jedná o celkovou možnou výši podpory. Jednomu projektu (jedné žádosti) může být uhrazeno maximálně 50 % pokrytí všech výdajů, které jsou řádně doložené.

Řádné doložení může mít několik podob. Jako doklad o doložení slouží dodavatelská faktura včetně soupisu všech provedených prací, dále výpis z katastru nemovitostí, ne starší než 9 měsíců. V neposlední řadě je řádným dokladem, na základě kterého lze vyplatit podporu potvrzení o úhradě, v případě bezhotovostní platby se jedná o výpis z bankovního účtu. Při dokládání příslušných dokladů je nutné si pohlídat a dodržet veškeré stanovené lhůty na dodržení.

Nominálně vyjádřeno je maximální možná výše dotace stanovena na 5 milionů korun na jednu žádost. Zároveň je povolena právě jedna žádost, nikoliv více, na jeden rodinný dům.

Pokud nespadáte ani do jedné ze skupin, můžete zkusit využít alespoň tuto kalkulačku úspory.

Nová zelená úsporám

Jak o podporu požádat? 

Podávání žádostí je v první fázi prováděno výhradně skrze online formulář na webových stránkách programu. Následně je zapotřebí doručit (osobně nebo poštou) listinnou podobu žádosti včetně povinných příloh na jakékoli z třinácti krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR. Lhůta pro provedení tohoto kroku je 5 kalendářních dnů.

Před samotným vyplněním a podáním žádosti je nutné provést několik důležitých kroků, které podmiňují úspěšné vyřízení žádosti o podporu. Přečtěte si následující návod, který vás krok po kroku provede celým procesem žádosti o podporu:

 • Zpracování odborného posudku 

Odborný posudek se skládá se dvou částí. Tou první je energetické hodnocení budovy, prováděné příslušným energetickým specialistou. Druhou část zastupuje projektová dokumentace, kterou musí vypracovat projektant. Dle zákona musí mít osoba projektanta potřebnou autorizaci.

 • Konzultace s příslušným stavebním úřadem

Stavební úřad, pod jehož příslušnost žadatel spadá, musí zkontrolovat odborný posudek a souhlasit s ním.

 • Krycí list technických parametrů 

Tato listina je povinnou přílohou žádosti o podporu. Obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů prováděných opatření u konkrétní budovy.

 • Elektronická žádost 

Systém v první řadě vyžaduje založit si uživatelský účet. Následně v informačním systému webových stránek, do kterého se již po registraci a následném znovu přihlášení dostanete, můžete vyplnit formulář se samotnou žádostí o podporu. Vyplněním formuláře vstoupí vaše žádost do evidence a bude posuzována.

 • Fyzické doručení potřebných listin 

Po vyplnění online žádosti máte 5 kalendářních (respektive pracovních) dní na zanesení vytisknutého a podepsaného formuláře na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky. Spolu s ním do obálky přidáte i odborný posudek a krycí list technických parametrů. Mějte na paměti, že odevzdávaná obálka musí být viditelně označena jako Žádost o podporu.

Poté jsou veškeré náležitosti a přílohy žádosti kontrolovány, načež je následně rozhodnuto o výsledku. V případě akceptování žádosti má žadatel povinnost zajistit si odborný technický dozor.

Následně je čas na realizaci samotného řešení. Výplata dotace probíhá zpětně, po předložení veškerých dokladů.

2 replies to Nová Zelená úsporám 2016

 1. My jsme letos na jaře také využili dotaci nová zelená úsporám fotovoltaika. Dlouho jsem zvažoval, jestli si fotovoltaiku pořídíme, nebo ne, ale nakonec jsem si řekl, proč ne, když na ni získáme dotaci, a tím pádem nebude její pořízení tak nákladné. S vyřízením dotace nám naštěstí pomohli z https://www.trienergo.cz/dotace-na-fotovoltaiku/ . Já sám jsem byl s jejím vyřízením bezradný.

 2. Taky docela uvažuji nad tím, že bych využil dotaci na nějaký ekologičtější způsob vytápění. Celkově se teď o ekologii dost zajímám. A to nejen v domácnosti, ale třeba i ve své firmě. Dobrý příklad jsou například odpady. Moje firma jich bohužel produkuje tolik, že za rok 2021 bude potřeba podávat roční hlášení o produkci odpadů. Už ale začínám podnikat kroky k tomu, abychom odpad zminimalizovali natolik, aby to ten další rok nebylo potřeba. Snad se to podaří.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *