Život bez elektrické energie by si asi současný člověk nedovedl představit. Na elektřině je závislé téměř vše –  od vaření, praní až po sekání zahrady či sprchování v teplé vodě. V České republice mají občané na výběr z řady dodavatelů elektřiny s nejrůznějšími programy a zvýhodněními.

Mezi největší dodavatelem elektrické energie je skupina ČEZ.

Kdo je to skupina ČEZ?

ČEZ

Skupina ČEZ je integrovaný energetický koncern, který působí nejen v České republice, ale i v dalších evropských zemích. Zabývá se výrobou, distribucí, obchodem i prodejem v oblasti elektřiny, obchodem a prodejem v oblasti zemního plynu a těžbou uhlí. Většina firem, společností i soukromých odběratelů v České republice využívá služeb za nabídky skupiny ČEZ.

Skupina ČEZ se zabývá nabídkou pro domácnosti, firmy i velké korporace a to v oblasti elektřiny, plynu, mobilních, datových i finančních služeb. Nabízí zákazníkům řady programů, které jsou pro ně ekonomicky výhodné.

Jedním z nejčastěji využívaných produktů je nízký tarif, jinak zvaný noční proud.

Co je to noční proud a k čemu se v domácnosti využívá?

Noční proud – nízký tarif je produkt určený pro zákazníky, kteří využívají k vytápění či ohřevu vody spotřebiče s vyšším příkonem (např. bojlery, přímotopy, tepelná čerpadla a podobně). Je to časový úsek (především v nočních hodinách – proto je často používán neoficiální název noční proud), kdy pro odběr elektřiny platí snížená sazba koruny za kWh.

Snížená sazba za odběr elektrické energie byla zavedena proto, aby se zamezilo přetížení, což by mohlo mít za následek kolaps elektrické sítě.

Odběr elektrické energie v časovém úseku, kdy je spuštěn noční proud má svá pravidla. Většina spotřebitelů elektrické energie využívá jednotarifní sazbu (po dobu 24 hodin mají stejnou sazbu za odebrané kWh), protože v domácnosti používají spotřebiče s nižším příkonem. Nemusí tedy nízký tarif řešit. Avšak odběratelé, kteří pomocí elektřiny ohřívají vodu, vytápějí nebo jsou majiteli vozů na elektrický pohon (elektromobily) a v neposlední řadě samozřejmě chataři, mohou zažádat o zvýhodněnou sazbu a zařazení do příslušné dvoutarifní kategorie, která je odvozena od typu přístroje a velikost jeho spotřeby elektrické energie. Podmínkou však je, že tyto spotřebiče s vyšším příkonem jsou pro časový úsek vyššího tarifu blokované.

Noční proud u ČEZ

Pro využití nízkého tarifu u ČEZ je nutné splnit několik podmínek, mezi které patří hlavně topení elektrickou energií nebo ohřívání užitkové vody, zvláštní okruh pro připojení spotřebičů, který umožní přepínání vysokého a nízkého tarifu prostřednictvím hromadného dálkového ovládání a také dostatečně silný hlavní jistič, který zajistí plynulé přepínání z jednotlivých tarifů, aniž by docházelo k výpadkům.

noční proud

Spuštění nízkého tarifu

Spuštění časového úseku, kdy platí nízký tarif, není plošná záležitost. Pro každý region pracuje jeden distributor, který provozuje elektrické vedení a hromadné dálkové ovládání prostřednictvím vysílačů a přijímačů a aktivuje tak nízký tarif. Během dne i noci je pro potřeby odběratelů spuštěn noční proud (na kratší či delší časové úseky), kdy mohou využívat zvýhodněnou sazbu za odběr elektrické energie.

Aby mohli spotřebitelé plně využívat časové úseky, kdy platí nízký tarif, mohou si zjistit harmonogram spuštění nočního proudu.

Tyto informace lze zjistit několika způsoby.

Na webových stránkách ČEZu www.cez.cz je pro zákazníky připraven jednoduchý formulář, kde vyplní podle návodu distribuční oblast (tj. oblast, ve které se nachází odběrové místo) a požadované informace ze svého přijímače HDO (povel, kód nebo kód povelu), který je umístěn v rozvodné skříni u elektroměru.

Další možnost, jak zjistit, kdy je spuštěn noční proud, lze získat na internetovém účtu ČEZ-ONLINE, kde se každý zákazník může zaregistrovat, a vše, co se týká odběru elektřiny, obsluhovat přímo odtud. Zde se také dozví harmonogram platnosti nízkého tarifu.

O tom, kdy nastane čas, ve kterém nabývá platnosti nízký tarif, se spotřebitel může dozvědět i prostřednictvím zákaznické linky 840 840 840, kde je informován telefonickým automatem nebo operátorem.

Pro okamžité zjištění, zda již probíhá spotřeba elektrické energie dle nízkého tarifu, je možné nahlédnout do elektroměru, zda se spustil ukazatel pro spotřebu nočního proudu.

HDO – hromadné dálkové ovládání

HDO čili hromadné dálkové ovládání je způsob regulace odběru elektrické energie na dálku – přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem. Jak již bylo řečeno, distributor pro daný region vyšle signál s určitým kódem ke spuštění nízkého tarifu. Přijímač, který je umístěn v elektroměru a je nastaven na kód pro danou distribuční oblast, po přijetí signálu přepne odběr elektrické energie v nízkém tarifu.

Jednotarifní a dvoutarifní produkty

Nabídka produktů pro odběr elektrické energie od skupiny ČEZ je velmi široká. Nejběžněji využívané jsou pak jednotarifní a dvoutarifní produkty, které se dále člení na další podkategorie rozdělené podle typu odběrového místa, typu přístrojů, pro které je zvolená sazba nejvhodnější, doby, kdy a jak dlouho budou spotřebiče spuštěny a samozřejmě množství spotřebované elektrické energie.

Jednotarifní produkty lze obecně popsat jako nabídku sazeb pro odběr elektrické energie, kdy po dobu 24 hodin platí stejná cena za odebranou energii. Jednotarifní produkty je lepší využívat pro ty spotřebitele, kteří mají nižší spotřebu energie. Zákazníci si mohou vybrat z několika produktů (např. D02d, D55d), kdy výše sazby závisí na množství spotřebované elektrické energie, době a místě provozu i na typech spotřebičů.

Dvoutarifní produkty už pracují se zvýhodněnou sazbou za odběr, kdy spotřebitel přepíná na nízký tarif. Tyto produkty jsou vhodné pro zákazníky s vyšším odběrem elektrické energie (např. zajištění ohřevu vody, vytápění nebo dobíjení elektromobilu). Zákazníci si mohou vybírat z několika produktů (např. C45d, C35d), které nabízejí možnost odběru elektrické energie podle nízkého tarifu až do 22 hodin denně.

Hospodaření a úspora elektrické energie

Správné hospodaření s elektrickou energií může vést k velkým úsporám při odběru elektrické energie.

Jak může spotřebitel dosáhnout velkých úspor při odběru elektřiny?

Zde je několik typů:

 1. Volit takové distribuční sazby pro domácnost, jež jsou nejvýhodnější pro typ spotřebičů, které se zde používají
 2. Efektivně využívat čas, kdy se spotřeba energie účtuje dle nízkého tarifu
 3. Vybavit se takovými spotřebiči, jejichž start se automaticky spíná se zahájením platnosti nízkého tarifu
 4. Zbavit se starých přístrojů a spotřebičů, které mají vysokou spotřebu energie a nehradit je novými úspornějšími
 5. Zbytečně neplýtvat elektrickou energií – např. nenechávat rozsvícená světla a přístroje zapnuté v pohotovostním režimu (např. televize, počítač apod.), nezapínat topení, když se větrá otevřenými okny atp.
 6. Pravidelně se informovat o nejnovějších nabídkách tarifů a sazeb a co nejefektivněji jich využívat

Při dodržování typů pro vyšší úsporu elektrické energie, může spotřebitel ušetřit i několika tisícové částky ročně a nejen to. Nižší spotřebou elektřiny lidé přispívají k zachování zdravého životního prostředí a zlepšovat si tím podmínky pro svůj život.

Není to tak dávno, jen nějakých sto dvacet, sto třicet let, kdy lidé v Českých zemích začali pořádně využívat elektřinu. Zasloužil se o to především František Křižík, který založil první elektrárnu, dal městům veřejné osvětlení, a postaral se o to, že elektřina je pro nás dnes jednou z nedílných složek života, bez které si nedovedeme vůbec naši existenci představit. Od té doby se trh s energetikou v Česku velmi rozšířil. Jak se měnila historie, měnil se i on a neustále rostl. Od prvních malých elektráren, a proudu, který stačil pro veřejné účely a několik továren jsme se dostali do fáze, kdy téměř každá domácnost kupuje elektřinu, a nikdo si nedovede představit, jak by bez ní fungoval. Popravdě, kdo z nás by chtěl bez elektřiny svítit nebo vařit? Rádia, počítače, televize, ale i ryze praktické věci, jako jsou mixéry, světla nebo domovní zvonek potřebují elektřinu. A tu musí domácnostem, ale i podnikům nebo veřejným prostorům někdo dodávat.

Největší společnosti na energetickém trhu v ČR

Trh s elektřinou je dnes velmi provázaný také s trhem se zemním plynem. Obojí patří mezi základní energetické suroviny, a většina dodavatelů se snaží mít ve své nabídce obě suroviny, protože tím víc vydělají, a navíc pro zákazníka je snazší odebírat od jednoho dodavatele než od dvou. Když se podíváme na český energetický trh, najdeme na něm řadu velkých a známých společností. Nejprve je však třeba rozdělit si je na distributory, a dodavatele. Distributoři jsou společnosti, které energii vyrábí, a zároveň umožňují její přenos. Dodavatelé pouze zprostředkovávají přesun energie od distributorů. Těmi jsou v České republice v oblasti elektřiny ČEZ (který působí ve většině Čech, a ve Slezsku), E.ON (pro Jižní Čechy a Moravu) a PRE – Pražská energetika (jak je patrné již z názvu, pro Prahu). Podobně rozdělená je distribuční síť i v oblasti plynu, kde působí pro většinu území společnost RWE, pro jih naší republiky E.ON, a pro Prahu Pražská plynárenská. Když se pak podíváme na samotné dodavatele, a podíváme se, kolik mají zákazníků, zjistíme, že suverénně na prvním místě je v České republice ČEZ Prodej, který registruje téměř čtyři miliony zákazníků. Daleko za ním jsou pak RWE a E.ON, následované Pražskou energetikou, Bohemia Energy, Pražskou plynárenskou a Centropolem. Z toho je patrné, že ČEZ má na českém trhu velmi silnou pozici.

Společnost ČEZ – kdo to je, a co nabízí?

ČEZ, akciová společnost, abychom dodrželi plný obchodní název, je největším výrobcem elektřiny v Česku, a zároveň také největším distributorem. Patří pod nadnárodní skupinu ČEZ, která sdružuje velké množství společností v několika různých státech střední a jihovýchodní Evropy. Zároveň patří mezi největší firmy v České republice, má velmi vysoký roční obrat, a zaměstnává téměř třicet tisíc pracovníků. Pokud se podíváme, co nabízí, pak zjistíme, že se zaměřuje především na nabídku elektřiny (přičemž není pouze dodavatelem, ale také distributorem, a provozovatelem elektráren, jako je Temelín, Dukovany nebo Dalešice), avšak v poslední době se zaměřuje také na další energetická odvětví, jako je například plynárenství. V případě zemního plynu však již není distributorem, ale pouze dodavatelem plynu cizího. V začátcích je také jeho snaha provozovat mobilní síť.

ČEZ zákaznické služby

Skupina ČEZ a její dceřiné společnosti   

ČEZ jako takový je skupinou, zahrnující velké množství menších společností v rámci několika států, jak již bylo řečeno. Pokud se však podíváme na Českou republiku, najdeme i zde řadu dceřiných společností této firmy. Patří sem například ČEZ Tel, ČEZ Distribuce, ČEZ Energetické produkty, ČEZ Energetické služby, ČEZ Prodej, ČEZ Recyklace nebo ČEZ Zákaznické služby, které se, jak je patrné již z názvů, zaměřují na určité odvětví energetického průmyslu. Kromě toho spadají pod ČEZ také elektrárny po celém území našeho státu, Energocentrum Vítkovice, nebo například Severočeské doly. Tyto společnosti se zaměřují vždy na jednu konkrétní věc, a slouží vždy k určitému účelu. Především však vytvářejí hustou síť služeb, která pokrývá široké spektrum požadavků zákazníků.

ČEZ

Společnost ČEZ Zákaznické služby  

ČEZ Zákaznické služby, jako jedna z dceřiných společností firmy ČEZ, doplňuje její nabídku a specializuje se zcela na jedno jediné odvětví, a sice na služby pro zákazníky. Předmětem jejího podnikání je poskytování služeb v oblasti energetiky a mobilních služeb pro klienty ČEZu. Mezi pracovní náplň jejích zaměstnanců patří obsluha zákazníků, smluvní agenda (uzavírání, změny nebo ukončování smluv), fakturace, vyřizování reklamací, stejně jako vystavování dokumentů zákazníkům. Zpracovává také veškerá data v zákaznickém informačním systému. Zprostředkovává také kontakt s vašimi dodavateli, kteří patří do stejné skupiny, ale pod jinou společnost. Kontaktovat ji můžete buďto přes zákaznickou linku na čísle 371 100 100, nebo 840 840 840, případně přes poruchovou linku na telefonním čísle 840 850 860. Možná je také komunikace přes email na adresu stiznost@cez.cz, avšak tento způsob komunikace je poněkud zdlouhavější, a hodí se pro dlouhodobější jednání, nebo třeba zasílání dokumentů. Tyto adresy slouží také pro zbytek skupiny ČEZ. Můžete také ke kontaktování firmy využít formulář, který je dostupný na adrese https://www.cez.cz/cs/kontakty.html.

Nabídka skupiny ČEZ pro domácnosti i firmy

Pokud jde o nabídku skupiny ČEZ, můžeme ji rozdělit na tři nabídky  ̶  pro domácnosti, pro firmy, a pro velké společnosti. Pro domácnosti nabízí především elektřinu, přičemž si zákazníci mohou vybrat z několika produktových řad s různými tarify v této kalkulačce (tak, aby každý našel co možná nejvýhodnější nabídku přímo pro něj), plyn, opět v několika produktových řadách s různými výhodami, mobilní služby (v několika různých měsíčních tarifech s různými službami a výhodami), či finanční služby, jako je úvěr nebo půjčka. Pro podnikatele je nabídka trochu jiná, sestává z několika produktových řad elektřiny a plynu, a pak z nabídky technologií, které umožňují úspory energií, přechod na nižší náklady a dávají možnost šetřit peníze i zdroje. Pro velké firmy a korporace pak není vytvořena stálá nabídka, a všechno závisí na dohodě. Funguje zde skupina ČEZ ESCO, kterou tvoří několik firem zabývajících se různými odvětvími energetiky, které pro velké podniky vytvoří dokonalý plán nákupu energie, postarají se o servis a údržbu energetických zařízení, osvětlování, či jejich provoz.

Cenová nabídka a možnost srovnání

Skupina ČEZ nabízí, jak již bylo řečeno, především elektřinu a plyn, a tomu odpovídá také rozložení její nabídky, kde tyto dvě komodity tvoří páteř jejího podnikání. Obojí, jak elektřinu, tak plyn, nabízí v několika produktových řadách, aby splnila požadavky a přání co nejširší vrstvy zákazníků, přičemž je rozděluje na tři skupiny (domácnosti, podnikatele, velké společnosti), ke kterým má odlišný přístup a odlišné nabídky. Kromě těchto dvou energetických komodit nabízí taktéž mobilní tarify nebo finanční služby, a doplňkové služby pro zákazníky. Pokud vás tedy společnost ČEZ v rámci energií zaujala, můžete se podívat na její ceníky, nebo případně využít online srovnávače cen energií, a spočítat si, jestli by pro vás nebyla výhodnější než váš stávající dodavatel.

Kdo je ČEZ, a. s.

Jde o dodavatele energií, ČEZ je jejich největším výrobcem u nás, v minulosti však byl za své monopolní postavení podrobován kritice. Jeho výraznými odpůrci jsou zejména ekologické organizace. Rovněž jde o mateřskou společnost Skupiny ČEZ, kterou tvoří společnosti další, jichž je na dvě desítky.

Centrálu má v České republice v Praze, kde také byla roku 1992 založena, a to konkrétně pod záštitou Fondu národního majetku přeměnou z původního státního podniku České energetické závody. Ale jak uvádí na své oficiální webové prezentaci, působí i v dalších oblastech střední a jihovýchodní Evropy (Polsko, Rumunsko, Maďarsko a další země) a také v Turecku. Majoritním akcionářem je ovšem právě Česká republika, a to se 70 % podílu. Aktuálně zaměstnává společnost dvacet šest tisíc lidí, což z ní činí druhého největšího zaměstnavatele u nás.

V současné době, tzn. květen 2016, je jejím ředitelem Ing. Daniel Beneš, MBA, který je na tomto postu od roku 2011.

ČEZ se pravidelně též stává nejziskovější českou společností a tento statut si stabilně udržuje již od roku 2005. Její fungování podléhá kontrole Energetického regulačního úřadu.

ČEZ

Čím se společnost zabývá

Hlavním předmětem její činnosti je, dovolme si citovat: výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Její portfolio tvoří uhelné, plynové, jaderné, vodní a další obnovitelné zdroje. V současnosti se společnost zaobírá hlavně, opět citujme výňatek z oficiálních stránek: rozsáhlou obnovou, modernizací a rozvojem výrobního portfolia a také modernizací a rozvojem distribučních sítí.

Součástí strategie celé Skupiny ČEZ je rovněž podpora vzdělání a studentů prostřednictvím programů stipendijních nebo trainee a také politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Dále má vlastní nadaci, založenou roku 2003. Jeden z tisíců projektů, které už za dobu své existence podpořila, je třeba Oranžové hřiště, což znamená výstavbu a rekonstrukci hřišť nejen dětských, ale také workoutových nebo těch zaměřených na seniory.

Mám zájem o využití služeb, jak společnost kontaktovat?

V první řadě je vám dostupná zákaznická linka. Druhou možností je e-mail, respektive kontakt prostřednictvím formuláře uvedeného na webu. Jiný způsob online komunikace je ta v reálném čase za pomoci chatu, pokud tedy narazíte na volného pracovníka, který se vám může věnovat. Dáváte-li přednost osobní schůzce, lze také navštívit jednu z poboček po celé ČR.

Další variantou, jak se se zástupci společnosti spojit, jsou sociální sítě, kde ČEZ také působí. Profil najdete na Facebooku, Twitteru i Instagramu.

Pokud byste potřebovali pomoc a nedovolali se jí standardní cestou, obrátit se můžete též na ombudsmana. Tuto funkci zřídil ČEZ v říjnu roku 2009 v rámci zkvalitňování poskytovaných služeb.

Kdo je ČEZ Distribuce, a.s.

Je jednou z výše zmíněných dceřinných společností ČEZ, a. s. Vznikla v říjnu roku 2010. Předsedou představenstva je aktuálně Ing. Richard Vidlička, MBA a předsedou dozorčí rady společnosti PhDr. Ivo Hlaváč.
ČEZ Distribuce, a.s. je konkrétně majitelem licence na distribuci elektřiny a provozuje distribuční soustavu, jedná se o největšího českého hráče v tomto odvětví. Majetek, jímž disponuje, se odhaduje na hodnotu sto dvacet miliard korun. Konkrétně svou činnost směřuje, jak sama informuje za pomoci svých webových stránek, na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně kraje Zlínského a na Vysočině.

Pro vás to tedy znamená, že vám v tomto ohledu bude zajištěna coby zákazníkovi společnosti kompletní péče. A to ať potřebujete elektřinu pro domácnost, podnikáte nebo patříte mezi velké odběratele.

I tato dceřinná společnost se aktivně angažuje v ochraně životního prostředí, kdy se například v rámci vlastního odpadového hospodářství snaží o nakládání s odpady v souladu s platnými předpisy a o prevenci v podobě snahy o předcházení a minimalizaci vzniku odpadů.

Jedním z pilířů jejího fungování je rovněž i Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy.

V roce 2009 navíc poprvé získala osvědčení Bezpečný podnik. To se uděluje každé tři roky a zatím pokaždé se jí ho podařilo obhájit.

Co ČEZ, a.s. nabízí právě domácnostem?

Dovolme si portfolio služeb rozlišit stejným způsobem, jako k němu přistupuje sama společnost, tedy:

 • elektřina

Zde ČEZ rozděluje svoje služby do aktuálně šesti produktových řad. Jsou to: ČEZ ELE S ODMĚNOU, ČEZ GARANT PLUS, eTARIF FIX, eTARIF, COMFORT a BASIC_SP. ČEZ sám na svém webu nabízí kalkulátor, do něhož si vyplníte distribuční sazbu, spotřebu a hodnotu jističe a na základě těchto údajů vám vhodný tarif doporučí. Pokud by vás ovšem zajímalo podrobnější srovnání také s nabídkou konkurence, můžete využít i další internetové kalkulačky, které vám porovnají vícero poskytovatelů.

 • plyn (v nabídce od roku 2010)

Nabídku aktuálně tvoří následující tarify PLYN KLASIK, ČEZ S ODMĚNOU, PRAKTIK, ČEZ SE ZÁRUKOU, eTARIF PLYN PLUS

 • mobil (nově od roku 2013)

Tyto služby se rozdělují dle toho, co konkrétně budete potřebovat. Volání zahrnuje možnosti v podobě tarifů: Za skvělou cenu, Nejoblíbenější, Ještě levnější a To neprovoláte. Dále můžete mít volání a internet dohromady. Potom jsou k dispozici tyto tarify: Za skvělou cenu, Nejoblíbenější,Více internetu, Od každého víc. Pokud byste si nevybrali, má ČEZ k dispozici ještě zvlášť různé balíčky volání, sms a internetu. Ty si můžete zkombinovat podle potřeby.

 • finanční služby

Zahrnují tyto možnosti: ČEZ ÚVĚR NA TECHNOLOGIE, ČEZ KARTA, ČEZ PŮJČKA.

 • služby pro zákazníky

Pod touto položkou najdeme další doplňkové služby, které mohou obnášet pomoc s elektrickými nebo plynovými rozvody při rekonstrukci bytu nebo domu, s výpovědí či převodem smlouvy při změně bydliště nebo se změnou dodavatele plynu či elektřiny, ovšem pozor, výhradně tehdy, pokud se chystáte přejít ke Skupině ČEZ.
Pozn: Pokud zvažujete využití některých služeb od ČEZ, porovnat s konkurencí ji můžete v této kalkulačce po zadání odhadu spotřeby.

A co má pro vás ČEZ Distribuce, a.s?

Pod připojením k distribuční síti se skrývají tyto položky: Připojení/změna odběrného místa, přepis odběrného místa, Sdělení o existenci sítí, Odsouhlasení projektové dokumentace, Přeložka energetického zařízení a Odstoupení od smlouvy v případě ztráty zájmu žadatele o připojení.

Jaká je možnost kontaktu ČEZ Distribuce, a.s?

Budete-li mít dotaz, připomínku nebo problém s poskytovanými službami, možnosti kontaktu jsou v podstatě obdobné jako přímo na ČEZ, to znamená telefon na zákaznickou, případně poruchovou linku, kontakt online pomocí formuláře nebo osobně na jednom z kontaktních míst.

Elektrárny provozované společností

Zmiňme si závěrem k tomuto tématu alespoň tolik, že ČEZ vlastní jmenovitě obě české jaderné elektrárny – Temelín i Dukovany a řadu dalších. Na bezpečnost provozu v této oblasti dohlíží konkrétně Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Skupina ČEZ patří mezi největší středoevropské výrobce a distributory elektřiny. Společnost byla založena v roce 1992. Od samého počátku je hlavním vlastníkem ČR, která vlastní přibližně 70 % akcií této firmy. ČEZ sdružuje dalších 92 společností a v rámci této skupiny vyrábí, prodává a distribuuje elektřinu také v Polsku. V průběhu 90. let minulého století došlo k částečné modernizaci elektráren, které vlastnila firma ČEZ.

V České republice jednotlivé společnosti, které spadají pod ČEZ, prodávají uhlí, vyrábějí a také distribuují elektřinu a teplo, obchodují s komoditami a poskytují celou řadu dalších služeb. Mezi hlavní produkty patří jaderné, uhelné, plynové, vodní a další obnovitelné zdroje. Abychom to uvedli přesně, skupina ČEZ provozuje 2 jaderné elektrárny, 15 uhelných výrobních zdrojů na území naší republiky. Působí také v zahraničí, kde vlastní 3 uhelné zdroje, 34 vodních elektráren včetně přečerpávacích, dále pak 3 lokality s větrnými elektrárnami a 7 slunečních elektrárenských sítí. To skutečně není málo.

Významným mezníkem pro skupinu ČEZ byl rok 2003, ve kterém se ČEZ a.s. spojila se společnostmi Severočeská energetika, Severomoravská energetika, Středočeská energetická, Východočeská a Západočeská energetika.

Společnost vložila miliardové investice do tří bulharských distribučních společností a později pokračovala přes Rumunsko, Polsko, Ukrajinu, Srbsko, Bosnu a Hercegovinu. Později skupina ČEZ odkoupila část akcií maďarského energetického Gigantu MOL, se kterým ČEZ vytvořil velký koncern.

V čele představenstva ČEZ stojí od roku 2004 Martin Roman, který v roce 2011 přešel na pozici předsedy dozorčí rady a jeho pozici zaujal Daniel Beneš.

Ceny elektřiny pro rok 2016

Také vás zajímá, zda si letos připlatíte za elektřinu? Cena elektřiny každoročně stoupá, to není žádnou novinkou. Přibližně v říjnu začíná topná sezóna, která končí přibližně v květnu. Někdy je však třeba přitápět i v letních měsících. Letos však přišla dobrá zpráva, protože cena elektřiny se zvyšovat nebude. Cena elektřiny se odvíjí od burzovního obchodování, tedy konkrétně kWh. Majitelé bytů, domků či firem si tak mohou konečně oddechnout. Ještě lepší zprávou je fakt, že se jedná o nejnižší cenu za elektrickou energii za posledních deset let.

Z čeho se skládá elektrická energie?

Elektrická energie se skládá z několika samostatných složek. První složku fixně určuje stát, jde o takzvanou regulovanou složku. Do té spadají distribuční náklady, příspěvek na podporované zdroje, daň z elektřiny, která je zároveň součástí ekologické daně.

Druhou část tvoří neregulovaná složka, kterou si stanovuje každý obyvatel sám na základě ceny silové energie, kterou dodavatelé nakupují na burze. Tyto ceny se každoročně mění, proto tedy nelze snadno odhadnout, kdy dojde k nárůstu a kdy k poklesu.

Přibližně 40 % z konečné ceny tvoří silová elektrická energie, kterou zákazník platí. A samozřejmě cena elektrické energie podléhá 21 % dani z přidané hodnoty.

ČEZ

Ceny elektřiny ČEZ 2016

Každý zákazník si může vybrat vlastní produktovou řadu elektřiny, která bude vyhovovat vašim potřebám. ČEZ Garant Plus vám zajistí o 10 % levnější silovou elektřinu oproti základnímu produktu a budete mít jistotu, že v příštích dvou letech nezaplatíte za silovou elektřinu nic navíc. Pokud klesne cena základního produktu ČEZ, společnost zlevní také ČEZ Garant Plus. Srovnat ceny ČEZU s konkurencí můžete v této kalkulačce.

eTarif je vhodný pro každého, kdo preferuje rychlou on-line správu a chce ušetřit čas a peníze. Faktury, zálohy a i platbu najdete v aplikaci ČEZ online.

Mezi zákazníky je nejoblíbenější tarif Comfort. Jde o základní produktovou řadu, která zahrnuje kompletní klientský servis. Navíc tento servis je zcela zdarma. Mezi další produktové řady patří eTarif Fix, Basic SP, měsíc a kvartál.

Ceny elektřiny ČEZ

Abychom se mohli v ceně elektřiny v roce 2016 orientovat, přikládáme tabulku od ČEZ, kde jsou zobrazeny ceny v roce 2016 pro domácnosti.

 

Distribuce
měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty jističe před elektroměrem odpovídající distribuční sazba
D01d D02d
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1 do 3×10 A do 1×25 A včetně 7,00 8,47 36,00 43,56
2 nad 3×10 A do 3×16 A včetně 12,00 14,52 57,00 68,97
3 nad 3×16 A do 3×20 A včetně 14,00 16,94 71,00 85,91
4 nad 3×20 A do 3×25 A včetně 18,00 21,78 89,00 107,69
5 nad 3×25 A do 3×32 A včetně 23,00 27,83 114,00 137,94
6 nad 3×32 A do 3×40 A včetně 29,00 35,09 143,00 173,03
7 nad 3×40 A do 3×50 A včetně 36,00 43,56 178,00 215,38
8 nad 3×50 A do 3×63 A včetně 46,00 55,66 224,00 271,04
9 nad 3×63 A za každý 1 A 0,73 0,88 3,56 4,31
10 nad 1×25 A za každý 1 A 0,24 0,30 1,20 1,44
11 cena za 1 MWh VT 2 112,11 2 555,65 1 579,81 1 911,56
12 cena za 1 MWh NT
Ostatní služby
cena za 1 MWh bez DPH s DPH bez DPH s DPH
13 cena systémových služeb 99,71 120,65 99,71 120,65
14 cena na podporu výkupu elektřiny Kč/A/měsíc ** 23,96 29,00 23,96 29,00
15 cena za činnosti zúčtování OTE Kč/OM/měsíc *** 6,58 7,97 6,58 7,97

Silová elektřina

Obchod odpovídající distribuční sazba
D01d D02d
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
16 pevná cena za měsíc 60,00 72,60 60,00 72,60
17 cena za 1 MWh VT 1 213,00 1 501,98 1 213,00 1 501,98
18 cena za 1 MWh NT

Celkem

Doprava + Obchod odpovídající distribuční sazba
D01d D02d
bez DPH s DPH bez DPH s DPH
19 vysoký tarif cena za 1 MWh 3 455,36 4 215,25 2 923,06 3 571,16

Postup při výpočtu celkové roční platby za elektřinu

Roční platba celkem = stálé platby + platba za spotřebu (VT) + platba za spotřebu (NT)
stálé platby = 12 × (příslušný řádek 1 až 10 + řádek 15 + řádek 16)
platba za elektřinu z podporovaných zdrojů = 12 × (řádek 14) × hlavní jistič × počet fází = max výše 495 Kč/MWh
platba za spotřebu elektřiny ve VT = roční spotřeba MWh ve VT × řádek 19
platba za spotřebu elektřiny v NT = roční spotřeba MWh v NT × řádek 20

Ceny jsou uvedeny v Kč bez daně z elektřiny a DPH (s DPH 21% ). Sazba DPH je aktuální dle platných právních předpisů, její výše se v souladu s těmito předpisy může měnit. Ceny s DPH jsou pouze orientační.
* před započtením DPH je k ceně připočtena daň z elektřiny ve výši 28,30 Kč za 1 MWh.
** platba za elektřinu z podporovaných zdrojů = 12 × (řádek 14) × hlavní jistič × počet fází = max výše 495 Kč/MWh
*** Stanoveno dle § 17d zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

VT = vysoký tarif
NT = nízký tarif
MWh = megawatthodina (1 MWh = 1 000 kWh)

Ceník je platný od 1. 1. 2016

Některé produkty se skutečně vyplatí kupovat od prověřených firem! Nestane se Vám potom, že budete bezmocně lomit rukama nad svým vyúčtováním a proklínat den, kdy vás napadlo přejít k jinému poskytovateli služeb. Každopádně doporučujeme čas od času se podívat do této kalkulačky a ověřit, jestli byste nemohli platit méně.

Dnes se však podíváme na poskytovatele energií ČEZ. Aktuálně využívá jeho služby více než 3 500 domácností. Cena produktů silové elektřiny Skupiny ČEZ sestává ze dvou částí, když jednu tvoří pevná cena, druhou potom cena za megawatthodinu, která se ještě liší podle toho, zda je v nízkém (NT) nebo vysokém tarifu (VT). V cenách produktů jsou zahrnuty i regulované platby za dopravu elektřiny, jež se dělí na cenu distribuce, cenu systémových služeb, cenu na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla a na cenu za účinnost zúčtování. Již od roku 2008 tvoří součást ceny elektřiny také daň z elektřiny, což je jedna z ekologických daní plynoucích z povinností k Evropské unii. O platbu této daně se nemusí starat klient, ale platí ji dodavatel za všechny svoje zákazníky. Mezi nimi se nijak nerozlišuje a všichni platí 28,30 Kč/MWh. Pokud však někdo splňuje podmínky, jež jsou stanovené v zákoně č. 261/2007 Sb., má možnost požádat celní úřad o osvobození od daně z elektřiny.

logo ČEZ

Druhy tarifů ČEZu pro rok 2015

ČEZ v roce 2015 nabízí svým zákazníkům na výběr především ze čtyř tarifů, jimiž jsou eTARIF, GARANT, COMFORT a KVARTÁL a MĚSÍC. Ostatně je velmi pravděpodobné, že mezi majitele některého z nich patříte i Vy! Hlavně mezi konzervativními zákazníky je stále velmi populární mnoha lety prověřený tarif COMFORT. Ten nabízí v distribuční sazbě DO2d megawatthodinu za 1213 Kč, přičemž měsíční poplatek je 60 Kč. Většina zákazníků jej má nastaven jako výchozí. Celá řada klientů si však vybrala i nový tarif GARANT PLUS. Jaké jsou jeho hlavní výhody a důvody pro jeho volbu? Především umožňuje ušetřit až 10 % na ceně silové elektřiny! Zákazníci mohou být navíc v průběhu prvních dvou let v úplném klidu, protože cena elektřiny se pro ně v tomto čase může jen snižovat. S ohledem na to, že ceny za silovou elektřinu se pohybují v současnosti velmi nízko, jedná se o službu, jež se jeví jako velmi výhodná. Cena megawatthodiny je v tomto případě při distribuční sazbě DO2d 1 091,70 Kč s měsíčním poplatkem identickým jako u tarifu COMFORT, tedy 60 Kč. ¨ Pozornost je nutná věnovat i produktové řadě KVARTÁL a MĚSÍC, u nichž, jak již plyne z názvu, je cena nastavována na čtvrtletí, případně měsíčně. Může se tudíž pružně přizpůsobovat vývoji na energetické burze. Službu eTARIF si potom vybírají hlavně klienti, kteří upřednostňují elektronickou komunikaci. To skýtá svoji výhodu v tom, že měsíční poplatek v jejich případě činí symbolických 10 Kč. U fixované verze domácnosti se platí v distribuční sazbě D02d za megawatthodinu 1 298,57 Kč a v běžné podobě potom 1213 Kč. Veškeré faktury, zálohy i platby jsou Vám potom k dispozici v aplikaci ČEZ ON-LINE.

Podrobné podmínky pro eTARIF

Produktové řady se ještě dále štěpí. Představte si, že jste si kupříkladu založili posledně zmiňovaný eTARIF. Pak máte na výběr z produktů D Standard, D Akumulace 8, D Akumulace 16, D Přímotop, D Tepelné čerpadlo a D Víkend. Většina zákazníků bude pravděpodobně vlastnit již zmiňovaný D Standard za 1213 Kč, který lze charakterizovat jako jednotarifový produkt (VT) pro klasicky vybavené odběrné místo (OM). Doporučuje se především pro OM, jež mají nižší spotřebu elektřiny, jako jsou kupříkladu menší domácnosti, chaty i garáže (s distribuční sazbou D01d), dále i pro energeticky náročnější domácnosti, které ale elektřinou nevytápějí a neohřívají TUV (se sazbou D02d). Zbylé druhy eTARIFu jsou dvoutarifové a specifičtější. Akumulace 8 je řízena pomocí hromadného dálkového ovládání a podmínkou je instalace akumulačního elektrického spotřebiče pro vytápění nebo ohřev vody. Akumulační spotřebiče přitom musí být blokovány v čase platnosti VT. Cena ve VT je 1 511 Kč a v NT 895 Kč za MWh. Podobné podmínky platí i pro D Akumulaci 16, zde však již musí odběratel garantovat instalaci elektrického vytápění objektu. Ceny se pohybují od 1 618 Kč u VT k 1 141 Kč u NT. D Přímotop je potom podmíněn instalací přímotopných elektrických spotřebičů v objektu, přičemž topné elektrické spotřebiče budou blokovány v čase platnosti vysokého tarifu. Cena ve VT je 1 448 Kč a v NT 1 261 Kč. D Tepelné čerpadlo vyžaduje řádnou instalaci a užívání systému vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon je v souladu s tepelnými ztrátami objektu. Také zde musí odběratel garantovat blokování topných elektrických spotřebičů v době platnosti VT. D Víkend lze charakterizovat jako produkt s víkendovým režimem, přičemž doba platnosti tohoto tarifu je stanovena celoročně od pátku 12. 00 hodin do neděle 22. 00 hodin. Zákazník by měl mít ve chvíli, kdy se rozhodne pro eTARIF, na paměti několik pravidel, které se týkají hlavně dalších způsobů komunikace se skupinou ČEZ. Ta bude probíhat pouze elektronickou formou. Pokud bude zákazník kontaktovat ČEZ jiným způsobem než přes aplikaci ČEZ ON-LINE a email, bude tato forma styku zpoplatněna. Případný přeplatek pak bude vrácen výhradně na bankovní účet odběratele, není možné tak učinit poštovní poukázkou. Vždy je třeba počítat s tím, že podmínkou pro výběr příslušného produktu je přiznaná odpovídající distribuční sazba. Produkty silové elektřiny lze měnit jen jednou ročně. Sazba DPH v současnosti činí podle aktuálních právních předpisů 21 %.

Kde najdete zákaznická centra ČEZu?

Pokud Vás nabízené tarify přesvědčili o tom, že ČEZ je pro Vás tou nejlepší volbou, můžete se obrátit na Zákaznická centra skupiny ČEZ, jež se nachází v Hradci Králové, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Praze a Ústí nad Labem. Pokud jsou pro Vás poněkud z ruky, další je možné navštívit i v jiných městech, a to v České Lípě, České Třebové, Děčíně, Frýdku-Místku, Chebu, Chomutově, Karviné, Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi, Novém Jičíně, Opavě, Šumperku, Teplicích a v Trutnově. Provozní doba bývá zpravidla v pondělí a ve středu v čase 8-17 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek v 8-16 hodin.