Revize plynových kotlů

Rate this post

Revize plynových spotřebičů jsou zevrubnější a provádějí se jednou za tři roky. Pravidelné kontroly a revize jsou opravdu velmi důležité. Přestože mnoho plynových spotřebičů a plynových kotlů nepotřebuje větší údržbu, dbejte mezi jednotlivými revizemi na jejich kontrolu. Je to lepší než později velká oprava. Obzvláště nechte prověřit životnost některých dílů, jako jsou například přívodní hadice, které se musí vyměňovat častěji. Kontroly plynových spotřebičů a zařízení se provádějí jednou za rok. Technici se zaměřují na přezkoušení ovladatelnosti armatur, těsnění a přístup k hlavním plynovým rozvodům.

Odstraněním včasných nedostatků předejdete vzniku újmy na zdraví, životech nebo škodě na majetku. Rozhodně revize a prohlídky nepodceňujte. Revize kotlů jsou nutné kvůli riziku výbušnosti a hořlavosti plynu. Nechte překontrolovat především těsnění, protože pokud by byl plyn spalován při nedostatečném množství kyslíku, vznikal by zde oxid uhelnatý, který je opravdu nebezpečný. Pokud by došlo k pojistné události, pro její úspěšné plnění je nutné doložit záznamy o proběhlých kontrolách a revizích. Pravidelnou kontrolou kotlů prodloužíte také životnost kotle i spotřebičů a uspoříte své peníze.

Do revize musí být zahrnuty nejen samotné kotle a jejich přívody a odvody, ale také servisní prohlídky plynových spotřebičů, mezi které patří plynové sporáky, plynové trouby, plynové ohřívače vody a plynové přímotopy. Ty pak podmiňují záruku na vyrobená zařízení zajištěním jejich pravidelných servisních prohlídek autorizovaným servisním technikem. Pokud nebudete mít pravidelné revizní zprávy, na uplatnění záruky nemáte nárok.

Instalace plynového kotle

Pokud se rozhodnete instalovat plynový kotel, je nutné instalovat rozvody vody a plynu, zajistit kominíky a připravit veškerou dokumentaci. Někdy je nutné vyměnit ke kotli elektroinstalaci, protože stará už nevyhovuje bezpečnostním předpisům. Pro vaši bezpečnost si nechte změřit koncentrace jak zemního plynu, tak i plynů ve zplodinách.

Budete potřebovat:

 • projektovou dokumentaci tzn. plyn, voda, topení, elektro
 • montáže topení, vody a plynu včetně rekonstrukce stávajícího systému, je-li nutná
 • plynařské práce včetně revize
 • elektrikářské práce včetně jejich revize
 • kominické práce včetně jejich revize
 • měření CO tzn. u plynových spotřebičů do 200kW
 • měření oxidů dusíku tzn. u plynových spotřebičů nad 200kW

Povinnosti osoby odpovědné za provoz domácího plynovodu

 • Osoba je povinná vést a aktualizovat provozní dokumentaci plynovodu a dovede ji doložit
 • Dbát na odbornou způsobilost osob, které provádějí revize, montáže a servis plynových zařízení. Ty může provádět jen revizní technik.
 • Umísťovat na vhodném místě pokyny při vzniku mimořádných vzniklých stavů jako úniku plynu, požáru či výbuchu. Všechna tato místa je důležité náležitě a viditelně označit.
 • Zajišťuje přístupnost a ovladatelnost všech uzávěrů týkajících se plynovodu a spotřebičů.
 • Odstraňuje veškeré zjištěné závady v termínech stanovených při kontrolách a revizích.
 • Kontroluje pravidelně odvod spalin od plynových spotřebičů, zajišťuje pravidelné čištění komínů a také revize komínů
 • V případě vzniklých nehod neprodleně informuje veškeré příslušné orgány, tzn. policii, hasiče a pohotovostní plynárenskou službu.
 • Spolupracuje a aktivně komunikuje s dodavatelem plynu při vzniklých událostech jako je odstavení domovního plynovodu z provozu a při obnovování dodávek plynu.

plynový kotel před revizí

Samotné revize

Revize plynu a veškerých plynových zařízení se provádí ve smyslu zákona 85/1978 Sb a následných právních předpisů. K provádění revize je oprávněn pouze kvalifikovaný pracovník a to revizní technik s platným osvědčením pro provádění revizí plynových zařízení. Výsledným produktem revize plynu je revizní zpráva, kterou vám vystaví revizní technik. Tu má provozovatel plynovodu také povinnost evidovat pro případnou kontrolu.

Revizí plynových zařízení včetně spotřebičů jsou dohromady 3 druhy.

 1. Výchozí revize

Tuto revizi Vám zajistí montážní firma ještě před předáním hotového díla. Jsou to revize plynových spotřebičů, potřebné před uvedením plynových kotlů do provozu. Provádějí se jen jednou a vykonává je revizní technik.

 1. Pravidelná – provozní revize

Tato revize se provádí z důvodu bezpečnosti dle zákona 85/1978 Sb a 21/1979 Sb. Zde jsou stanoveny lhůty pro provedení pravidelné revize.

 • 3. leté – Periodické provozní revize plynového kotle jsou revize plynových spotřebičů, vykonávané ve 3. letých lhůtách revizním technikem.
 • 1. leté – Periodické kontroly plynových kotlů zahrnují několik kontrolních úkonů, které vykonává servisní technik v rámci servisní prohlídky plynového kotle 1x ročně. Tyto tzv. Servisní prohlídky plynových kotlů zahrnují kontrolu, vyčištění, výměnu opotřebovaných dílů plynového kotle a jeho seřízení servisním technikem 1x ročně a to nejlépe před zimním obdobím.
 1. Mimořádná revize

Provádí se po opravách, rekonstrukcích nebo úpravách plynoinstalací. Také v případě, že zařízení nebylo v provozu déle než 6 měsíců. Touto revizí zjistíme celkový stav plynoinstalace, plynových zařízení, všech spotřebičů a schopnost jejího bezpečného a bezproblemového provozu.

Přiblížíme vám v hlavních bodech jednotlivé úkony prováděné v rámci revize plynových zařízení dle ČSN a TPG na příkladu revize nejčastěji prováděné Pravidelné revizi pro bytové objekty. Revidované zařízení v tomto případě začíná na jedné straně u plynoměru a končí jednotlivými plynovými spotřebiči. Tato pravidelná revize plynových zařízení ve smyslu platných norem a vyhlášek se skládá z těchto částí:

 • Kontrola plynového vedení, tedy počínaje plynoměrem a konče každým jednotlivým plynovým spotřebičem s ohledem na jeho typ a také způsob ukotvení plynového vedení ve smyslu ČSN a TPG.
 • Kontrola těsnosti každého jednotlivého spoje na plynovém vedení a to až po všechny spotřebiče.  Provádí se velmi přesným cejchovaným měřicím přístrojem.
 • Funkční kontrola každého jednotlivého spotřebiče, funkcí zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích prvků.
 • Kontrola prostor, ve kterých je plynový spotřebič umístěn z hlediska výkonu plynového spotřebiče na objem prostor, v nichž se nachází.
 • Kontrola odvětrání v prostoru s plynovým spotřebičem spolu s kontrolou funkce odtahových systémů, spalinových cest, větrání a celkovou funkci plynového kotle, s kontrolou přítomnosti oxidu uhelnatého.
 • Prověření životnosti některých dílů, jako jsou například přívodní hadice, přezkoušení ovladatelnosti armatur, pevnosti a funkčnosti těsnění a přístupu k hlavním plynovým rozvodům a další řada dílčích úkonů.

Každou revizní zprávu je nutné pečlivě uschovat jako výchozí podklad pro revizi následující. Toto je hodně důležité. V případě nedostupnosti předchozí revizní zprávy si opravdu zkomplikujete život. Revizní technik v tomto případě musí postupovat tak, jako by žádná předchozí revize ještě nikdy v minulosti nebyla a zpracovává tak revizi výchozí. To bude náročné časově i finančně a budete se muset opět vrátit k zajištění všech dokumentů i úkonů, které jste potřebovali u instalace samotného kotle.

Kde sehnat revizního technika

Nejrychlejší možností, jak oslovit firmy z vašeho okolí, co vám mohou provést servis, je v současnosti poptávkový server Poptávej.cz, který doporučujeme využít dříve, než začnete obvolávat značkové servisy, minimálně proto, abyste měli představu o tom, kolik služba může stát. Jak tedy přes tento portál sehnat servisního technika?

 1. Vložte do tohoto formuláře na webu Poptávej.cz svou poptávku (čím přesněji zadáte údaje, tím přesnější odhad ceny zpravidla dostanete)
 2. Počkejte, až se vám ozvou firmy z vašeho okolí a vyberte si z nich tu, co se vám nejvíce líbí. Nabídky se většinou sejdou do několika hodin od zadání. Rozptyl nabídek služeb může být v řádech i tisíců korun, proto se vyplatí počkat, než se jich několik sejde.

Najdete zde techniky pro všechna větší města, jako je Praha, Ostrava, Plzeň, Brno, Olomouc, České Budějovice, Pardubice, Liberec, Hradec Králové, Karlovy Vary, Jihlava nebo Zlín. Můžete zde najít i kontakty na pracovníky, co vám mohou provést revizi komínů, tj. kominíků s kvalifikací revizní technik komínů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *