Vše o revizi plynových kotlů

3/5 - (2 votes)

Kolem revize plynových kotlů, popřípadě dalších plynových spotřebičů, panuje řada nejasností a mnozí majitelé takových spotřebičů často neví, kdy a za jakých okolností musí revize provádět. Na koho se tedy revize vztahují? A kdo by je měl provádět?

Není revize jako revize

Povinnost provádět revize plynových zařízení upravuje vyhláška 85/1978 Sb. Existuje několik typů revizí, o kterých bych měl mít každý majitel plynových kotlů, alespoň základní přehled.

Výchozí revize plynových kotlů

Tento druh revize plynových spotřebičů čeká každého majitele nového kotle nebo jiného spotřebiče. Výchozí revize se provádí po zapojení nového přístroje, provádí je revizní technik a jejím cílem je ověřit, že byl spotřebič odborně zapojen a nedochází k úniku plynu nebo jiné poruše.

Provozní revize plynových kotlů

Provozní revize plynových kotlů provádí taktéž revizní technik a měly by být prováděny jednou za tři roky.

Servisní prohlídky a periodické kontroly plynových kotlů

Jedenkrát do roka by se měl každý majitel plynového kotle postarat o jeho servisní prohlídku. Tuto prohlídku provádí servisní technik, který kontroluje zda kotel funguje tak, jak má, popřípadě jej vyčistí nebo vymění opotřebované části přístroje. Součástí této servisní prohlídky  je tzv. periodická kontrola.

Na rozdíl od provozní revize plynových kotlů není povinnost provádět servisní prohlídku stanovena zákonnou vyhláškou. Přesto všechno je však v zájmu majitele kotle, aby na pravidelný servis plynového zařízení dbal.

Důvodů, proč se servisní revizní prohlídce plynových kotlů věnovat, přestože její povinnost není zákonem stanovená, je hned několik.

závěsné plynové kotle

Zdraví a bezpečnost na prvním místě

Každý už jistě někdy ve večerních zprávách alespoň jednou zaregistroval zprávu o výbuchu plynového kotle nebo úniku oxidu uhelnatého. Tyto události mívají mnohdy tragické následky. Ale řadě těchto nebo podobných neštěstí se dá předcházet právě pravidelnou servisní prohlídkou plynového kotle, při níž jsou závady včas odhaleny.

Zachování záruky na spotřebič

Řada prodejců plynových kotlů poskytuje na své zboží prodlouženou záruku, ta je však podmíněna dodržováním pravidelných servisních prohlídek.

Získání dokladu o pravidelné údržbě

Při pravidelné servisní prohlídce vystaví servisní technik majiteli kotle potvrzení.  To může vyžadovat pojišťovna v případě, že dojde k nehodě a škodě na majteku nebo dokonce na zdraví.

Kubík plynu

Kdo provádí revizní a servisní prohlídky plynových kotlů?

Revizní prohlídky plynových kotlů provádí revizní technik. Servisní kontroly pak servisní technik.
Revizní technik je odborně způsobilý s patřičným osvědčením, které vydává Technická inspekce České republiky.

K tomu, aby se člověk mohl stát revizním technikem, musí splňovat několik požadavků. Musí mít vysokoškolské vzdělání v technickém oboru a rok odpovídající praxe nebo středoškolské vzdělání technického směru a minimálně tři roky praxe. Lidé s výučním listem v technické profesi pak musí mít minimálně deset let adekvátní praxe.

Zkušební komise budoucího revizního technika prozkouší z teoretických i praktických znalostí bezpečnosti práce a znalostí z oboru plynových zařízení.

Kde sehnat revizního technika?

Nejrychlejší možností, jak oslovit firmy z vašeho okolí, co vám mohou provést servis, je v současnosti poptávkový server Poptávej.cz, který doporučujeme využít dříve, než začnete obvolávat značkové servisy, minimálně proto, abyste měli představu o tom, kolik služba může stát. Podobnou službou nabízí také nově nabízí portál Robeeto, kde je zatím nabídka řemeslníků menší, ale rychle se rozvíjí, takže také stojí za vyzkoušení – je možné, že cenově výhodnější nabídku dostanete právě přes něj. Nejlepší postup, jak sehnat revizního technika tedy je:

 1. Vložte do tohoto formuláře na webu Poptávej.cz svou poptávku (čím přesněji zadáte údaje, tím přesnější odhad ceny zpravidla dostanete). Abyste získali ještě více nabídek, můžete poptávku také zadat na portál Robeeto.
 2. Počkejte, až se vám ozvou firmy z vašeho okolí a vyberte si z nich tu, co se vám nejvíce líbí. Nabídky se většinou sejdou do několika hodin od zadání. Rozptyl nabídek služeb může být v řádech i tisíců korun, proto se vyplatí počkat, než se jich několik sejde.

Povinnosti revizního technika

Každý revizní technik musí splňovat řadu povinností. V případě, že povinnosti plynoucí mu z povolání revizního technika neplní, může mu Technická inspekce ČR osvědčení odebrat, popřípadě pozastavit nebo omezit jeho činnost.

Revizní technik plynového zařízení musí provádět revize v rozsahu osvědčení, které mu bylo Technickou inspekcí České republiky vydáno.

Při provádění revize si revizní technik nejprve plynový kotel vizuálně prohlédne, včetně všech částí plynové instalace. Speciálním přístrojem pak vyloučí únik plynu nebo oxidu uhelnatého. Dalším krokem revizního technika by měla být kontrola všech spojů, armatur, ventilů a zjištění správné funkčnosti celého plynového zařízení.

V případě, že během revize objeví závažné nedostatky na plynovém zařízení, které by mohly ohrozit majetek nebo zdraví, musí majiteli navrhnout okamžité odstavení takto vadného plynového zařízení z provozu.

Nalezne-li technik drobnější vady neohrožující majetek nebo zdraví, navrhne odstranění těchto vad. O každé revizi plynového kotle nebo dalšího zařízení musí revizní technik vyhotovit a předat majiteli zařízení revizní zprávu.

Co musí obsahovat revizní zpráva?

Zpráva o revizi plynového kotle má zákonem stanovené náležitosti, které musí obsahovat. V revizní zprávě musí být uvedeno sídlo organizace, popřípadě adresa domu, kde byla revize provedena. Dále ve zprávě nesmí chybět datum provedení revize, iniciály revizního technika, včetně evidenčního čísla jeho osvědčení.

Velmi důležitým údajem v revizní zprávě je typ revidovaného kotle, včetně jeho technických údajů. Dále pak musí být v revizní zprávě uvedeno o jaký typ revize se jedná. A v neposlední řadě nesmí ve zprávě revizního technika chybět výsledky kontroly, včetně zjištěných vad, popřípadě další doporučený postup revizního technika.

Jak dlouho revizní zprávu uchovávat?

Každý majitel plynového kotle je povinnen revizní zprávy dobře archivovat. Lhůty pro archivaci se liší podle toho, jestli jde o zprávu o výchozí revizi nebo provozní revizi. První zmíněnou zprávu je nutné uchovat po celou dobu, co je plynový kotel v provozu. Zprávy o provozní revizi se uchovávají minimálně po dobu šesti let od data revize.

Jak často revize provádět?

Lhůty pro revize plynových kotlů, ať už výchozí nebo provozní, jsou stanoveny již zmíněnou vyhláškou 85/1978 Sb.. Povinnosti stanovené touto vyhláškou jsou rozličné pro domácnosti a organizace. Více povinnosti zákon ukládá organizacím.

Pravidelné revizní kontroly se týkají každého provozovatele odběrného plynového spotřebiče (kromě majitelů plynových kotlů by tedy revize měli provádět také například vlastníci plynových sporáků nebo dalších plynových zařízení). Každý majitel takového zařízení nese plnou zodpovědnost za škody, které v případě nehody takové zařízení způsobí.

Organizace, které plynové kotle nebo další spotřebiče při své činnosti používají mají zákonem stanovené následující lhůty revizních kontrol.

První revizí, kterou musí společnost zajistit, je výchozí revize. Ta se provádí po ihned po prvním uvedení nového plynového spotřebiče nebo kotle do provozu. Výchozí revize bývá zpravidla součástí montáže nového zařízení a majitel se o ní tak nemusí starat. Měl by si však ve vlastním zájmu ohlídat její správné provedení a pečlivě uložit zprávu z této revize.

Jedenkrát za rok musí majitel společnosti kontrolu plynového spotřebiče. V rámci této pravidelné kontroly dochází k přezkoušení spotřebiče, jeho správnému zapojení. Mimo jiné je zkontrolován volný přístup k hlavnímu uzávěru plynu a plynoměru. Tyto kontroly zpravidla provádí zaměstnanec firmy, který je speciálně proškolen z bezpečnosti práce, obsluhy plynového kotle a dobře zná požární řád. Informace o průběhu pravidelné kontroly se zapisují do provozního deníku. V zápise nesmí chybět jméno kontrolora, datum kontroly a případné zjištěné závady, popřípadě návrh na jejich odstranění. Provozní deník musí na vyžádání majitel organizace předložit kontrolním úřadům.

Co tři roky musí organizace zajistit revizního technika s patřičným osvědčením k provedení provozní revize plynového zařízení.
Vyhláška 85/1978 Sb. však uvádí hned několik dalších případů, kdy je potřeba provozní revizi zajistit bez ohledu na to, jestli uplynula tříletá lhůta od poslední revize. Revizní technik musí plynový kotel, popřípadě další zařízení, zkontrolovat tehdy, bylo-li delší dobu odpojeno z provozu (minimálně 6 měsíců), uběhla-li lhůta, v níž bylo zařízení v tzv. zkušebním provozu. Provozní revize je vyžadována po každé generální opravě zařízení nebo po nuceném odstavení přístroje z důvodu jakékoliv nehody nebo poruchy přístroje.

Domácnosti provozní revize plynových kotlů provádět nemusí, ale…

Povinné lhůty pro revizní kontroly plynových spotřebičů se sice vztahují jen na organizace, přesto by je neměli podceňovat ani majitelé rodinných domů. Pravidelnou kontrolou plynového kotle lze odhalit včas možné závady, které by mohly být příčinou mnohdy tragických havárií.

Kolik stojí návštěva revizního technika?

Cena za revizní prohlídku plynového kotle se může lišit v závislosti na regionu nebo revizním technikovi. Zpravidla se pohybuje v řádech několika set korun, až po částku kolem dvou tisíc korun. Revizní kontrolu platí majitel nemovitosti, popřípadě provozovatel organizace.

8 replies to Vše o revizi plynových kotlů

 1. Kdyz nejsem majitelem bytu a mam plynovy kotel jsem povinna platit revize kotle

 2. No, článek hezký, ale nekompletní. Servisní prohlídka skutečně není povinná podle citované vyhlášky, ale zcela mi chybí povinnost Kontrol a povinnost Zkoušek. Zrovna kontrola (která je povinná v ročním intervalu) pak bývá spojena se servisní prohlídkou. Zpráva o revizi musí obsahovat více informací, než je zde uvedeno … Každopádně, bude-li někdo hledat přesné informace, tento článek je vodítkem, avšak doporučuji nahlédnout i do zmíněné vyhlášky – tato není dlouhá a je psaná dost jasně (jako spousta těchto starých předpisů)

  • Dobry den,o které kontrole pisete,ktera je povinna 1 za rok.Provozni revize 1 za 3 roky ta je povinna a servisni prohlidka 1 rocne nepovinna ale doporucena pojistovnou a policii.kontrola a revize kominu take 1 za rok,pisi o plynovem kotli.dekuji za odpoved a preji hezky den.

 3. Je normální, aby „servisní prohlidka“ plynového kotle trval cca. 8min. A za těchto osm minut si technik naučtoval 1140 Kč

  • objednal jsem si revizní kontrolu rok od montáže plynového kondenzačního kotle a komplet výměny topení v celém RD

   nakonec se v tom vrtal a kontroloval asi 50 minut a nakonec se z toho vyklubala revize i servisní prohlídka … stálo to 2300,- vč. DPH holt každá sranda něco stojí a je dobré se předem informovat, aby člověk pak nebyl nepříjemně překvapen.

 4. Revize, ale i pravidelný servis plynového kotle, to je opravdu velmi důležité. Nechávám dělat pravidelné revize na kotel od firmy tepserviscerny .cz , která je časově pružná, ale hlavně dokáže pracovat za normální slušnou cenu.

 5. Montáž nového plynového kondenzačního kotle VIGAS V2N24/24 kW provedena, rovněž kominické práce ukončeny, ale dvě odborné firmy mi uvedení tohoto kotle do provozu odmítly, pro ukončení činnosti výrobce – VIADRUS… Co se s tím dá udělat???
  Děkuji za radu!
  Petr Rakowski, 30. dubna 17/1675, Ostrava, mobil 737 183 336

 6. Já jsem si právě takovou revizi nejen kotle, ale kompletní topné soustavy nechával dělat před minulou zimou. Myslím si, že takovéto věci je lepší dělat pravidelně. Pán, který se mi na to díval dokonce odhalil i pár problémů, o kterých jsem neměl ani tušení. Nakonec se musel vyměnit i trojcestný směšovací ventil. Nebýt toho, že jsem si na to pozval odborníka, tak by mě asi něco takového nikdy nenapadlo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *