Proč použít měď

Měď vám zaručí dlouhověkost. Tento přírodní prvek se nachází v zemské kůře a používá se po celá tisíciletí. Měděná část vodovodních sítí Cheopsovy pyramidy zůstává funkční ještě po 5000 letech. Sloužila zde pro dopravu vody. Měď je nyní v Evropě pravděpodobně nejpoužívanějším materiálem pro veškeré instalatérské práce.

Měď je volbou profesionálů. Hodí se pro rozvody topení, plynu a pitné vody. K montáži měděných trubek se používá kapilární pájení, lisování nebo spojky s přesuvnými maticemi se zářeznými nebo přítlačnými kroužky. Má vynikající mechanické vlastnosti.

Oblasti použití

 • Instalace pitné vody
 • Zařízení na využívání dešťové vody
 • Užitkové vody
 • Likvidace odpadních vod – výtlačná potrubí u zařízení na odčerpávání odpadních vod
 • Instalace vytápění
 • Instalace plynu
 • Rozvody topných olejů

Výhody měděných trubek

 • Vysoce odolné – měď dokáže vydržet extrémně vysoké i nízké teploty a tlaky. Může být také vystavena UV záření, teplotám a okysličování z vnějšího prostředí. Je ohnivzdorná a nehořlavá. Odolná k tlakovým cyklům a teplotním změnám. Nepropustná a odolná k většině vnějších faktorů, včetně odolnosti proti stárnutí.
 • Univerzální – měděná trubka se používá pro pitnou vodu, pro topení tradiční a sálavé, pro rozvody plynu, lékařské plyny, solární systémy, protipožární sprinklery i klimatizační systémy. Měď také splňuje požadavky na bezpečnost v bezkonkurenčně širokém rozsahu teplot a tlaků.
 • Úspora energie – díky vynikající tepelné vodivosti je měď nejlepším materiálem například k výměně tepla nebo také chladu tekutin. Tohle je i důvodem, proč nejefektivnější sálavé vytápění používá rozvodové okruhy z měděných trubek.
 • Hygienické – měď je úžasný materiál pro potrubní instalace, protože je antibakteriální. Je vynikající v boji proti hromadění mikrobů a bakterií, jako je například legionella.
 • Zdravotně nezávadné – trubka je vyrobena z 99,90% mědi a i její složení se časem nemění. Nejsou v ní žádné přísady, žádné těkavé organické sloučeniny ani pigmenty. Tento materiál je užíván pro přepravu medicinálních plynů například čistý kyslík v nemocnicích.
 • Recyklovatelné – pokud vás zajímá ekologické hledisko, v případě demolice nebo renovace lze měděné trubky ze 100% recyklovat bez ztráty vlastností. Nezvýšíte objem odpadu na skládce a snížíte vytěžování rudných zdrojů.
 • Estetické – měděné trubky lze namontovat i na vnější zdi. Mají atraktivní vzhled a lze třeba využívat jako krásné nástěnné radiátory.
 • Všeobecně dostupné: měděné trubky a jejich spojovací prvky splňují mezinárodní standardy. Jsou k dispozici na všech evropských trzích a součásti systému potrubí jsou zaměnitelné, ať je výrobcem kdokoli.

měděné trubky

Rozvody plynu

V budovách se až donedávna pro rozvod plynu používalo pouze ocelové potrubí se svařovanými spoji. To se změnilo s nástupem měděného potrubí a tvarovek do technických zařízení budov – TZB a jeho následnou certifikací.  Používá se především proto, že jeho montážní technologie jsou velmi snadné, životnost mimořádně vysoká a provedení rozvodu je i estetické.

Výhodou použití měděných trubek a tvarovek je nepochybně i to, že instalatérská firma, provádějící instalaci plynovodu, provádí obvykle i rozvody ostatních médií, jako vody a vytápění také z měděných trubek. Montážní práce jednou firmou při použití jednotného materiálu, jednotné montážní technologie se tím zjednodušují a zlevňují.

Výrazně přispěl i nástup lisovaných spojů do této oblasti. Jejich použití se vyznačuje zejména vysokou požární bezpečností, což má velký význam také při opravách. Tam, kde bylo použito dříve kapilární pájení, byla problematická rekonstrukce i opravy.

Základní fyzikální vlastnosti a způsob značení

 • Vysoká životnost a spolehlivost byla již zmíněna.
 • Z fyzikálních vlastností mědi je vítaná její velmi dobrá tepelná vodivost 305 W/mK a poměrně malá tepelná roztažnost α = 0,017 mm/m°C.
 • Měď je baktericidní kov, který potlačuje rozvoj bakterií.
 • Samotné měděné trubky jsou vyráběny moderní technologií. Platí pro ně přísné předpisy, zaručující jejich materiální, tvarovou i pevnostní kvalitu. Nejdůležitější normou z tohoto pohledu je ČSN EN 1057.
 • Trubky vyrobené podle této normy, jsou určeny pro celou oblast technických zařízení budov, tedy pro rozvody pitné vody, teplé vody, pro topenářské rozvody, pro rozvody plynů a také pro rozvody topných olejů.
 • Trubky jsou vyráběny z mědi o vysoké čistotě Cu + Ag min 99,90 % a 0,015 % ≤ P ≤ 0,040 %. Tato třída mědi je označena buď Cu-DHP, nebo CW024A.
 • Trubky jsou dodávány ve třech provedeních, označení vyjadřuje minimální hodnotu pevnosti v tahu:
 • měkké R 220
 • polotvrdé R 250
 • tvrdé R 290
 • Měděné trubky mají stoprocentní kyslíkovou bariéru.
 • Uvedená norma ukládá výrobci za povinnost, vyznačit na trubce od průměru 10mm až do průměru 54mm nesmazatelným způsobem ve vzdálenostech ne větších než 600mm tyto údaje:
  • číslo normy EN 1057
  • jmenovité rozměry příčného průřezu např. 18 x 1
  • identifikaci stavu materiálu např. R 250 značkou
  • identifikační značku výrobce
  • datum výroby např. rok a čtvrtletí, nebo rok a měsíc
 • Pro trubky o průměru menším než 10mm a větším než 54mm platí, že musí být nejméně obdobně označeny na obou koncích. Označením má být zajištěno, že pro uvedenou oblast TZB nebudou použity měděné trubky, vyrobené pro jiné účely, např. pro výrobu nábytku apod.
 • Z hlediska izolací jsou měděné trubky dodávány:
  • jako holé
  • s izolací proti agresivním vlivům
  • s tepelnou izolací
 • Lze je nakoupit:
  • v rovných tyčích o délce 5 m
  • ve svitcích o délce 25m (pouze měkké R 220 a to až do průměru 22 mm)
  • e svitcích 50 m (pouze měkké R 220 a to až do průměru 22 mm)
 • Použití určitého typu trubky je vždy dáno požadavky projektanta. Můžete vybírat z nabídky renomovaných výrobců.
 • Dimenze měděné trubky se vždy udává přes povrch trubky a to:
 • vnější průměr x tloušťka stěny. Pro nerozebíratelné spoje trubek se stále ještě používá i kapilární pájení, kde zásadní úlohu hraje správná velikost kapilární mezery mezi vnějším povrchem trubky a vnitřním povrchem tvarovky.

Tvarovky:

Spoje měděných trubek se dělí na spoje:

 • nerozebíratelné
 • rozebíratelné

U spojů nerozebíratelných jsou upřednostňovány spoje kapilárně pájené, ale už se stále více začínají uplatňovat spoje lisované. Od tloušťky stěny trubky a tvarovky 1,5 mm se mohou používat také spoje svařované, ale prakticky se používají až nad průměr 108 mm, protože jde o technologii náročnější než ostatní.

A dále na spoje:

 • Lisované – Evropská norma je ve stadiu přípravy tj. pr EN 1254-7. Tvarovky k lisování se vyrábějí z mědi a ze slitin mědi podobně jako tvarovky pro kapilární pájení. Musí zde být zřetelně vyznačeno:
 • – označení žlutou barvou, nebo nápis GAS, případně PLYN
 • – hodnotu PN
 • – odolnost tvarovky proti vysokým teplotám GT, kterou se rozumí především odolnost použitého těsnění vůči těmto vysokým teplotám např. HNBR – akrynitril – butadien – kaučuk. Každé těsnění, použité v rozvodech plynu musí také vykazovat odolnost proti dlouhodobému působení plynu.
 • Svařované – použití až od tloušťky stěny 1,5 mm. Při objednávce je specifikujte podle trubek, s nimiž budou tvarovky svařeny.
 • Kapilárně pájené – vyrábějí se podle normy ČSN EN 1254. Materiál je stejný jako materiál trubek. Pro případ, kdy potřebujeme přejít z měděné trubky na trubku nebo armaturu z jiného materiálu, používá se tvarovka z přechodového kovu jako je červený bronz, anebo mosaz. Pájené spoje se dělí podle pracovní teploty.
  • spoje pájené naměkko tj. spoje, kde tavící teplota pájky při pájení není vyšší než 450 °C.
  • spoje pájené natvrdo – pracovní teplota při pájení je vyšší než 450 °C.

Např. u podlahového vytápění lze požít jen pájení natvrdo, ale je možné použít zde také spoj lisovaný. Také ostatní spoje topenářských rozvodů je možné provést lisováním. Zde je barva kroužku černá.

Správný technologický postup při kapilárním pájení zahrnuje:

 • uříznutí trubky řezačkou – ale u trubek R 220 to má být pilka s jemnými zuby
 • sražení vnější a vnitřní hrany trubky tzv. odjehlení
 • kalibrování trubky – u trubek dodávaných ve svitcích bezpodmínečně
 • očištění povrchu trubky a vnitřku otvoru tvarovky
 • nanesení tavidla na konec trubky při pájení měď – měď při použití fosforových pájek není nutné
 • zasunutí trubky do tvarovky až na doraz
 • očištění okolí spoje od přebytečné pasty nebo tavidla
 • pájení
 • očištění spoje

Rozvody vody i topení a kombinace jiných druhů trubek

Zásada u rozvodů pitné vody i topných soustav je nazývána ,,Pravidlo toku“. Upozorňuje nás na co si dát pozor v situacích, kdy chceme kombinovat měděné potrubí s potrubím pozinkovaným. Např. při renovaci bytových domů, může být měděné potrubí použito až na konci rozvodu.

Důvodem je to, že pitná voda a také teplá voda obsahují velké množství kyslíku. Ten by spolu s měděnými ionty mohl způsobit bodovou korozi pozinkovaného potrubí. V celých cirkulačních soustavách teplé vody by proto měl mít ocelový ohřívák povrchovou ochranu.

V topenářských rozvodech toto neplatí, protože zde se považuje vodní obsah otopné soustavy ,,za uklidněný“ tzn. zbavený plynů z hlediska obsahu plynů a tedy i kyslíku. Topenářské trubky pro podlahové vytápění se nesmí používat pro rozvody vody a plynu tzn. tloušťka steny pod 1mm.

 • Nezapomeňte, že nesmí dojít k přímému styku měděného a ocelového komponentu, pro přechod z měděného potrubí na armatury z jiného kovu je nutno vždy provést tvarovkami z přechodového kovu, tedy z červeného bronzu, nebo mosazi.
 • Ocelové závěsy a konzoly trubek musí mít izolační vložku.
 • Zaslepení potrubí je nutno vždy provést normalizovaným víčkem.
 • Dilatace měděného potrubí:
  • u měděného potrubí se nemusí řešit do délky 3m, tzn. u trubky holé.
  • u podlahového vytápění až do délky 5m, tzn. u trubky oplášťované.
 • Při delších rozměrech trubky se dilatace řeší:
  • správným umístněním závěsů trubky. Závěsy trubek nesmí přenášet na stavební konstrukci hluk a vibrace, používá se izolační vložka.
  • vhodným kompenzátorem

Kvalifikace pracovníků

Montážní práce podle TPG 700 01 mohou provádět pouze organizace, které mají k této činnosti oprávnění. Zaměstnanci musí splňovat podmínky odborné způsobilosti.

Rozumí se tím, že montážní pracovník musí mít především “Osvědčení” od ITI, platné 5 let.

Pokud bude provádět nerozebíratelné spoje, musí mít pro kapilární pájení “Osvědčení o zkoušce páječe podle ČSN EN 13133”, které platí 3 roky.

Pro lisování musí mít “Osvědčení o proškolení a přezkoušení z odborné způsobilosti k montáži lisovaných spojů na potrubí z měděných materiálů”, které platí 5 let.

Pracovníci, kteří pájí, by měli mít “Základní kurs pájení” ZK 912 W 31, anebo aspoň zaškolení pro pájení naměkko ZP 942-8 W31 a natvrdo ZP 912-9 W31. Zkouška u zaškolení platí 2 roky, pak musí být přezkoušení. Platí pouze pro firmu, která pracovníka na školení vyslala. Stejné podmínky platí pro rozvody pitné vody.