Cena elektřiny dle jističe

Rate this post

Energetický regulační úřad přichystal s nástupem nového roku novinku v oblasti výpočtu ceny elektrické energie. Jedná se o poměrně velikou transformaci. V platnost by měla vejít začátkem příštího roku (2017).

Jakou změnu si pro své zákazníky ERÚ přichystal? Jde především o změnu v počítání nákladů, které zákazník vynaloží za odběr elektrické energie. Novela nepokrývá celou částku, zasahuje do části, která zahrnuje náklady na provoz a údržbu distribuční sítě, skrze kterou se elektřina dostává ke koncovému zákazníkovi. Tato část ceny se nebude vypočítávat, jak tomu bylo doposud, dle množství odebírané elektrické energie, nýbrž se bude odvíjet od velikosti jističe, respektive od velikosti rezervovaného příkonu. Změna se tak týká části ceny, která není přímo závislá na odebíraném množství a právě kvůli tomu dochází ke změně jejího výpočtu.

S jakými cíli ERÚ novou tarifní strukturu plánoval?

Hlavní myšlenka, která za vznikem této novely stála, byla snaha o spravedlivější podíl zákazníků na provozu a údržbě sítě. Nehledě na odebírané množství, distribuční sítě využívá každý zákazník, a to stejným způsobem. Ke každému domu, který je připojen k rozvodné síti je nutné zavést elektrické vedení, provozovat jej a udržovat.

Další cíl pokrývá oblast změny struktury příjmů energetických společností. Těm jde o to, aby náklady zákazníků byly co nejvíce fixní. Čím vyšší je jejich variabilita, tím hůře probíhá plánování energetických společností. Po této změně by mělo být dosaženo až 90% podílu fixních příjmů.

Třetí cíl v sobě skrývá přesah do budoucnosti. Změna ve výpočtu ceny elektrické energie je prováděna taktéž jako příprava na tzv. Decentralizovanou energetiku. Budoucnost energetiky dle odborníků spočívá v tom, že jednotlivé domácnosti budou částečnými samovýrobci elektrické energie. Za pomoci například solárních panelů si vytvoří část elektřiny pro svůj chod a od energetických společností tak nebudou muset odebírat tak veliké množství energie. I tak, byť s menším množstvím, však neustále budou uživateli distribuční soustavy, tudíž je logickým krokem, aby se náklady na její používání a údržbu odvíjely od síly jističe, nikoliv od protékaného množství elektřiny.

Logo Energetického regulačního úřadu

Energetický regulační úřad chce tímto krokem bojovat se zákazníky, kteří disponují zbytečně velikým jističem a mají „pro jistotu“ vysoký rezervovaný příkon, a zároveň neodebírají žádné veliké množství elektrické energie. V současné době je v České republice v součtu dvakrát větší rezervovaný příkon nežli skutečné využití elektrické energie.

Co změna znamená pro konečného zákazníka?

Obecně panuje fakt, že zákazníci, kteří mají vyšší spotřebu mohou s novým systémem ušetřit. Naopak pro ty s nižší spotřebou to může znamenat vyšší finanční výdaje.

Menší smysl tak bude dávat šetření elektrické energie v domácnostech. Ve spoustě je běžným faktem, že se zhasínají světla tam, kde to nejsou potřeba či nakupují energeticky výhodné spotřebiče na elektřinu. Vzhledem k tomu, že množství spotřebované energie již nebude v konečné ceně hrát tak výraznou roli, užitečnost těchto malých vychytávek bude částečně eliminována.

Spousta zákazníků tak začne uvažovat nad změnou jističe. Výrazně se odporučuje zvážit aktuální velikost rezervovaného příkonu a porovnat ji s naměřenými hodnotami ročních odběrů elektřiny v minulých letech. Na základě výsledného poměru by měly přijít úvahu o regulaci velikosti jističe. Jističe, které svoji kapacitou nedostatečně pokrývají spotřebu energie, logicky potřebují zvýšení, většina odběratelů však bude řešit problém opačný. Typickým příkladem jističe, který je předimenzovaný jsou jističe na chatách či chalupách. Jejich majitelé potřebují určitý výkon pro to, aby mohli provádět své práce, například řezání dřeva na cirkulárce. Nicméně vzhledem k tomu, že chata není jejich trvalým bydlištěm a netráví zde pravidelně svůj čas, spotřeba elektrické energie není nijak vysoká, což jim dosud umožňovalo nižší platby za energii. S přicházející novelou budou právě takové typy odběratelů nejvíce postiženi.

Nutno poznamenat, že změna jističe není nijak jednoduchou záležitostí. Provést ji může pouze elektrikář dané distribuční firmy. Zejména posílení jističe sebou přináší kromě změny samotného jističe i nutnost obměny drátů ve zdi a tedy rozsáhlejší stavební úpravy. Z finančního hlediska se výměna jističe pohybuje v řádech tisíců. Běžná domácnost by na případnou změnu neměla vynaložit více než 3 000 Kč.

Z čeho se tedy cena elektrické energie skládá?

Cena zajištění distribuce elektrické energie

Obsahuje tři složky:

  • Cena za rezervovaný příkon zařízení provozovatele distribuční soustavy v Kč/A podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem
  • Cena za místo připojení v Kč/místo připojení/měsíc; v naprosté většině případů je místo připojení totožné s odběrným místem
  • Cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh vztažená na množství elektřiny odebrané z distribuční soustavy.

Cena za činnosti operátora trhu

Do této kategorie spadají i poplatky za činnost Energetického regulačního úřadu.

Cena za systémové služby

Je stanovena jako samostatná složka ceny vztažená na jednotku rezervovaného příkonu v Kč/MW/měsíc. Pro účely účtování služby zákazníkovi na hladině nízkého napětí je tato cena započítána do složky ceny zajištění distribuce elektřiny vztažené na proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem
Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie

Tuto částku tvoří samostatná cena vztažená na jednotku rezervovaného příkonu v Kč/MW/měsíc.

Maloodběratelé a domácnosti mohou mít důvod k radosti – v nové tarifní struktuře zůstane zachována možnost dvoutarifní sazby. Zákazníci tak budou moci nadále využívat jiných sazeb za odběr elektrické energie v různých časových intervalech dne, rozdíl mezi sazbou vysokého a nízkého tarifu se však zmenší.

V nové tarifní struktuře nalezneme i další změny. Sníží se například počet tarifních sazeb pro zákazníky na hladině nízkého napětí. V této oblasti existují dvě kategorie. Pro podnikatelské maloodběry dojde k redukci z 13 tarifů na 7, v kategorii domácnost se 10 tarifů změní na 5.

V souvislosti s hladinou nízkého napětí zmiňme i snížení distribuční sazby pro odběry s neblokovanou spotřebou elektrické energie s jednorarifovou sazbou. Nově tak bude umožněno zákazníkům, kteří nedisponují nutnými spotřebiči pro dvoutarifovou sazbu, její výhody využívat.
Pokud si chcete sami spočítat, jak se změna tarifní struktury pro výpočet elektrické energie dotkne právě vás, můžete využít služby tohoto kalkulátoru, který vám po zadání klíčových informací zobrazí porovnání stávající a nové ceny za elektřinu.

Maloodběratelé a domácnosti mohou mít důvod k radosti – v nové tarifní struktuře zůstane zachována možnost dvoutarifní sazby. Zákazníci tak budou moci nadále využívat jiných sazeb za odběr elektrické energie v různých časových intervalech dne, rozdíl mezi sazbou vysokého a nízkého tarifu se však zmenší.

V nové tarifní struktuře nalezneme i další změny. Sníží se například počet tarifních sazeb pro zákazníky na hladině nízkého napětí. V této oblasti existují dvě kategorie. Pro podnikatelské maloodběry dojde k redukci z 13 tarifů na 7, v kategorii domácnost se 10 tarifů změní na 5.

V souvislosti s hladinou nízkého napětí zmiňme i snížení distribuční sazby pro odběry s neblokovanou spotřebou elektrické energie s jednorarifovou sazbou. Nově tak bude umožněno zákazníkům, kteří nedisponují nutnými spotřebiči pro dvoutarifovou sazbu, její výhody využívat.
Pokud si chcete sami spočítat, jak se změna tarifní struktury pro výpočet elektrické energie dotkne právě vás, můžete využít služby oficiálního kalkulátoru, který vám po zadání klíčových informací zobrazí porovnání stávající a nové ceny za elektřinu.

2 replies to Cena elektřiny dle jističe

  1. prosím o udání cen za přípojné místo a jistič pro DO2 a to jak pro 16A, tak i pro 25A zvlást

  2. Taky jsem jednou viděl, že měl jeden pán udělaný přes převodové motory Bühler automatické vypínání a zapínání jističů. Jako bezpečák a revize by z toho asi radost neměla, ale co jsem tak pochopil, tak mu to docela dobře funguje. Prostě věděl, že některé jističe může v určitou denní dobu vypnout a tak je vypínal a tím šetřil. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *